Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0271 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
271
Thuer£s Thee
128 . .
M a t h i b b e n, F., mctselaar, Bergweg 27a. — 0., arbcidcr, Dijnsclweg 1. Mattiisson, I). C., zinkwerker, Emmastraat 19c. ♦Mechelen, G. P. van, barbicr, Slotlaan 46b •Meokelonbroiek, C. J., adm. kcrkvoogd dor JS. 11. gomecnte to Socsterberg, Amorafoortscheweg 11. * Mcdor, J. J. go p. adsistent-rcsidcnt N. 0. I. Blikkenburgerlaan 4. * M e e n h o r s t, J. W., wagcntnakcr, Torcnlaan 52. *Meent, C. van do, schrijnwcrker, Torcnlaan li. _ G. v a n d c, arboidor, Siberie 22. * Kz, O. van do, gomocnte arbcidcr, Sibcrio 8. * — K. van do, stalknecht, Molenweg 38. — W. van d c, arbcidcr, Bergweg 153. Mocrbeok, T., mctselaar, 0. Arnh.weg 11, *M e o r d i n k, A dr., scliilder, le Dorpstr. 6 Utrechtscfie Jt!g. Brandwaarborg- en Yerzekering-Maatscbappijen, gevestigtl te LIRfcCHT. Opfjericht in de jaren 1811 en 1867. — Kapitaal f 2,000.000.— r n ni in i s s a r i ssc n ■ Mr W. H. DE BEAUFORT, Olid-Minister van Buiten- landsche Zakcn; Mr J. VAN WAl.Rfi, Vice-President vandeArr. Rech bank te Utrecht - Dr. B. REIGER, Burgemeester van Utrecht, A PLATE, voorzitter va do hauler van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. ... „ ,, AM Directeurcn: Jhr. Mr. C. M. R. RADERMACHER SCHORER;W. E. VAN LENNEP; O. E1.1NK SCHUURMAN Jzn. Door hot geven van inlichti.igen en het bezorgen van verzekeringen, zoowel in Onderlinge Waarbin'g als tegen Vaste Premie oevelen ziclt aan. Gebr. /\DR. & JOH. MEERDINK, ic Dorpstraat n». 6 — ZKIST — Laan v. Seek en Royen no^a. — C., schippcr, Jagerlaan 72. * — G ? arbcidcr, Krugerlaan 56. * — H., oud-gem.-opzichtcr, 2o Dorpstr. 65. * II z n., H-, Antonlaan 12. — J z., H., schildcr, le Dorpstr. 12. * — J. } bouwkundige en gem. architect, Laan van B. en R. 2. — wed. J., geb. K o b t e r, le Dorpstr. 6. & v a n N i c, metsclaara, Nooitgcdacht 1. — & Zn., firma, schilders, le Dorpstr. 6. Meervold, W., koopman, Fompweg 27. M o e r w ij k, P., arbcidcr, Austcrlitz 7.
GEBR. PI J PER & Co., ZE1ST. Yeeverzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer