Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
4.741 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst; p. 38
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1975
Pagina:
38
Is onderdeel van:
- 35 -
ZlJn rossinant er in het najaar van 1891 niet be- ter op en op een gegeven ogenblik,..rerd zijn trOU\le mak- ker zelfs door de bevoegde aut criteiten voor ver- dere diensten ongeschikt bevonden en naar de slachter verwezen . Hoewel het ui t een oogpunt van dierenbescherming ongett.J'ij fe ld een goed b es lui t moet zij n gewees t , \<.laS het een ramp voor Di eges , waarvan de gevolgen niet war en te overzien. Gelukkig werden deze af - ge,-.' end doo r enige trouwe bezoeker s van het sta- tion, die, door middel van een li j st, een som van "zestig" gulden bijeen brachten, \"aa r door een "nieuw" paard voor Diege s \.;rerd gekoch t . Trotser dan ooit nam Dieges \-leer plaats op de bok van zijn r i jtuig en verzekerde aan iedere belang- s t ellende , dat hij nog nooit achter zo 'n mooi
jong beestje geze t en had. "Eer ze daar rookvlees van eten, liggen u en ik allang onder de grond, mijnheer" , verzekerde hij aan elke belangstellende , hen tot instappen aan- moed i gende. Het zal wel noo i t bekend iY'orden of deze profetie vervuld is, maar l.;ie brengt vandaag nog geld bij - een voor een IInieuwe ll
taxi, wanneer de verkeer s -
poli t ie de oude wegens gebreken van de weg heeft gehaald?
L. Visser
1) De trajecten Utrecht- Driebergen, Driebergen- Veenendaal en Veenendaal-Arnhem werden res - pectievelijk op 17 juli 1844, 15 maa r t 1845 en 16 me i 1845 geopend door de "Staat der Nederlanden". De exploitatie \Y'erd op I sep- tember 1845 over genomen door de "Nederland- sche Rhijnspoorweg Haatschappij".
2) De opening van het ged ee l te Utrecht (stati- onsple in) - Bil t s traat (Gildbrug) had plaats op 28 apr il 1879 . Op 20 me i 1879 vol gde de
opening van het gedeelte Utrecht (Biltstraa t) - Zeist (He t Rond).
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1973; p. 14
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1973
Pagina:
14
Is onderdeel van:
- 12 -
verslag van de Conse rvator van de Van der Pol 1- stichting over de periode 1- 11 - 1971 tot 1-11 - 1972 . Was in vorige verslagperiode het ve le ongeordende ma teriaal grotendeels in het reine gebracht; na het over li jden van de heer W. ürapendaal - d ie als archivaris zoveel werk verzette voor onze stich- ting (vooral ook wat de co rrenspondentie betrof) - kwamen uit diens mappen met aantekeningen, brieven, etc. nog d iverse pu bl icaties te voorschijn . Deze zijn thans opgenomen i n de bibl iotheek, we lke ge - hee l genummerd i s en waar van de reeds bestaande ca - talogus zoj ui st is voorzien van een ee rste suppl e - ment . Niettemi n toont de knipsel verzamel Ing - wel - ke dus in de di verse bib l iotheek-mappen moet wor - den ondergebracht - een achterstand van ongeveer 5 jaren; het ligt in mijn bedoel ing , deze achter - stand - met hulp van mijn echtgenote - geheel in komend vers lagjaar weg te werken. De prentbrie f kaarten-collectie is In orde gehouden; momentee l z ijn er 1636 van die kaarten in het ar- chiet (in twee nieuwe dozen) . Uok de verkoopvoorraad aan publicat ies en derge l ij- ke van onze st ich t ing IS geordend en up to date ge- teld; in onderwerpel ijk ti jdvak i s voor ruim f lUO,-- aan stichtingsuitgaven verkocht. Een dee l van het zogenaamde sC hadus-a rchi ef is reeds overgebracht naar het gebouw van Upenbare Werken . Na deze tame li jk gunstige punten vo lgt een en ander in mineur .Zo i s hog maar weinig gedaan aan het re- organiseren van de historische en topografische atl as (vele "nieuwe" foto 's bv . liggen op "inpas- sing" t e waChten) . Uok het bewerken van de Van de Pol I-nalatenschap kwam nauwe l ijks van de grond. Eén wens uit het vo rige jaarverslag, namelijk het aanschaffen van een metalen kaartenkast ten behoeve va n de kaartenverzamel ing, ging gelukkig e inde novembe r
in vervufl ing. De kaarten zelf, hoe - wel een begin is gemaakt met de catalog i se ri ng , dle -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende