Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
406 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-08_1914_0090 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1914
Pagina:
90
L. GADELLAA - ZEIST.
80 Zeister Zwemvereeniging. Opgericht 13 Aug. 1906. Qoedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 Febr. 1913 (Ssbl. 53). J. Verdam, Voorzitter; F. 0. G. Duverge, secretarisG. H. Figi, Penningmeester; W. Brahts en J. van den Brink •Jz., Commissarissen. De Vereeniging stelt zich ten doel: Het beoefenen en bevorderen vanhet z-wem- men in zijn geheelen omvang.
INSTELLINGEN VOOR DRANKBESTRIJDING. Volksbond tegen Drankmisbruik. Afd. Zeist en Omstreken. J. H. Lorey, Voorzitter; P. J. de Kanter, Yice-Voorzitter; Jan Kuiler Mz., Secretaris; G. Greup, Penningmeester; en Mejuffr. J. H. Hooft Graafland. De Bond word opgericht in 1875. De Statuten werden goedgekeurd by koninklijk besluit van 2 Dec. 1895 (Stbl. no. 46.) Het centraal bureau is gevestlgd te Utrecht F. C. Donderstraat no. 21. De volksbond eischt matigheid ; strydt tegen misbruik van bedwelmende dranken. Zi) vraagt aller medewerking. Nat. Chr. Qeh. Onthouders-vereeniging. Afd. Zeist en Omstreken. Locaal: Montaubanstraat No. 21. Bestuur: Mej. H. W. Crommelin, Presidento; Jonkvr. 0. van Panhuys, Secretaresse; Mej. H. Miiller, Penningm.; T. H. Mojet en M. Kuipers, leden. Koffiehuis en Pension der Afdeeling: „Boschzicht", le Hoogeweg 25. Huiswaard: L. J. F. Ball. Afdeeling N. C. G. 0. V. te Soesterberg. Bestuur: K. G. Rouwenhorst, Voorzitter; K. P. Hoogen- doorn, Secretaris; W. K. Valken, penningmeester; E. van 't Hoog, Bibliothecaris en J. Mayer. De vereeniging telt 28 leden en 20 aangeslotenen. Vergageringen worden oens per maand gehouden in de Chr, School te Huistei Heide. Toegang vru- R, K. Drankbestrijding. Maria Vereeniging. Opgericht 1 Januari 1907. Mej M. A. van Dyk, geb. van der Linden, Presidente;
VONK & Co. = Boekdrukkerij = Zeist.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-08_1914_0198 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1914
Pagina:
198
L. GADELLAA - ZEIST.
182 *L a n t i n g, P., inspecteur N.C.S , Boschlaan I7d L a n z, mej. A. M. M., verpleegster, Korte Bergweg 3 * — E. 0., ambtenaar N. C. S., Bergweg 289 *L a s t e r i e, A., hoofd eener bijs. school, Dold.weg 83 *L a t e r v e e r, J. C., boekhouder, Molenweg 6 *L e c q, J. D. van der, winkelier, Jagerlaan 3 L e c 1 e r q, R. S., Siberieweg 6c C. v. d. LEE, Steinlaan 47. HANDEL IN: Fruit, Groenten, Aardappelen en Comestibles. - Specialiteit in Qezouten en Uitgewogen - BLIKQROENTEN. Lee, C. yah der, stalhouder, Slotlaan 36 T. 20 * — C. van der, groentenhandelaar, Steinlaan 47 * — C. vander, landbouwer, Odijkerweg 36 — & Co., C. A. van der, Steniaweg 38 * — C. J. v a n d e r, stalhouder, Maurikstraat 3 * — Czn., C. van der, koetsier, Slotlaan 36 * — W. van der, besteller N.C S., de Wotlaan 28 Leonards, J. A. A., gasfitter, Voorheuvel 71 *L e e n h a r d, A., smid, Driestlaan 31 *L e e u w, J. d e, koopman, Utr. weg 31 * — A. M. d e, bankdirecteur, Brinkweg 3 Leeuwon, H. J. van, koopman, Emmastraat 45 — wed. J. J. v a n, geb. M o 1 e n a a r, E., Steinl. 9 * — M. T. v a n, molkslijter, Yoorheuvel 175 * — T. C. v a n, koopmnn, Emmastraat 92 + Legeer, A P., hotelhouder, Boschlaan 37 T. 34 — A. P., Boschlaan 37 L e h m a n n, mej. de wed. GL, geb van do W e e r t, E., 2e Dorpsstraat 36 * — J. G., schoenmaker, 2e Dorpsstraat 36 Tieitz, J, H., ambt. „Kosmos", L. v. B. en R. 16 *L e m c k e, M. lystenmaker, Slotlaan 22a
VONK & Co. = Boekdrukkerij = Zeist.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-08_1914_0091 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1914
Pagina:
91
Sanitaire=Artikelen.
81 Mej. G. van "Wandelen, Secretaresse; Mej. C. van Kempen, 2e Secretaresse; Mej. P. A. van Ling, le Penningm.; Mej. L. Yerkerk, 2e Penningm. G. J. Reinders, pastoor, Geeatclijk adviseur. De Maria Vereeniging is eene vereeniging van Katholieke vrouwen en meisjea, welke zich ten doel stelt het alcoholisme, dat het Godsdienstig zedel\jk en stof- felijk welzyn van het gansche volk in alle rangen en standen ondermynt, in Katholieken geest krachtdadig te bestryden. zy telt thans 100 leden. „St. Anna". Onderafdeeling van de Maria Yereeniging, opgericht 16 Febr. 1808, iB een vereeniging van R. K. Ouders, die zich verbinden, hunne kinderen tot hunne eerste H. Communie op te voeden in geheelonthouding. Z\j telt 80 gezinnen met 207 kinderen. „St. Cecilia". Zangvereeniging, eveneens onderafdeeling van de Maria- Yereeniging, telt 28 leden. Beide onderafdeelingen staan onder hot bestuur van de Maria-Vereeniging. Kruisverbond ,St. Beenabdus". GK Schmidt, Yoorz.; P. J. Hoogstraten, Seer.; J. Willemsen, Penningm. Aantal leden 53. Jongensbond 16 leden.
MUZ1EK EN TOONEEL. Maatschappij tot -bevordering der Toonkunst. Afdeeling Zeist en Omstreken. Jhr. F. van Reenen, Eere-Yoorz.; Jhr. Mr. P. van de Poll, Yoorz.; J. H. Leitz, Seer.; Jhr. Mr. A. W. Wichere, Penningm.; P. A. Brandt, Bibliothecaris en H. Meerdink Gz., Commisaaris. J. N. W. C. A. Ruijgrok, te Utrecht, Directeuv; .T. H. Leitz en G. H. ten Katen, commissariBsen der Zangvereeniging. Koninklijk Zeister Harmoaie-Muziekgezelschap. Berelid: H. Meerdink Gz. Bestuur: Jhr. Mr. P. van de Poll, Voorzitter; D. van Arkel en C. J. van Scherpenzeel. Directeur: P. de Yries Sr., te Utrecht.
Nieuwste Machines.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende