Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.248 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-20_1930_0079 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1930
Pagina:
79
Warmwaterinstallatie d TlS~
van
keukenfornuis
61
Fanfarecorps „Erica" te Austerlitz. Opgericht 13 Nov. 1906. Beschermheer: Fam. de Beaufort. Bestuur: D. J. van Nieuwenhuizen, Voorzitter; G. Lamore, Seer.; A. van urie, Penningmeester; M. van Es sen en G. van Barneveld, bestuurs- 'eden. Veldhuizen, te Driebergen, Direc- Mondorgelclub „Door Eendracht sterk" te Austerlitz. Directie: J. W. Gerritsen.
Arbeidersmuziekvereeniging „Voorwaarts". Bestuur: G. v. Elst, Voorz.; G. Bui- renhuis, Secretaris, v. d. Heijdenlaan; }J. Zeijpveld, Penningm.; A. J. v. d. *-ee, Bibliothec.; J. Hasselaar, Comm. Oirecteur: Joh. Boers te Amersfoort. Muziekgezelschap „Excelsior" den Dolder. Opgericht 5 Oct. 1920. Bestuur: H. Bakker, Voorz.; J. H gebergen, Secret.; H. Apeldoorn, ^enmngmeeste;r C. v. Bergenhenegou- Wen, Bibliothec.; Commiss. Directeur: A. J. H. N. Kragting. Concertzaal N. V. Fygi. 't Rond, Donkerelaan. Directie: Th. Ruijs. Commiss.: Mr. W. H. J. Blancken- nagen; Mr. Th. R. Valck Lucassen, G. {]• Fygi; H. L. van der Veen; Mr. J. "■ de Crane en H. Klaasen.
Arb. Tooneelvereeniging „Tot Steun in den Strijd". Opgericht 19 Juli 1919. Reeling van den Bond van Arbeiders J ooneelvereenigingen in Nederland. Goedk. bij Kon. Besluit. Regisseur: A. M. Huisken. "A. M. Huisken, Voorz.; F. de Rooy, ^ijnselweg 37, secret.; E. v. Ee, Pen- "'ngm.; Mevr. J. v. d. Pol-v. Beek, 2e 'enningm. ^oei. Art, 3: © bond beoogt —naast het dienen der kunst
en het zuiver spreken der Nederlandsche taal — net tooneelspel dienstbaar te maken aan de propaganda voor de Arbeidersklasse, zooals die haar uitdrukking vindt in de geheele moderne stiydende arbeidersbeweging, ■ ^P^itieavond iederen Dinsdag te half acht in de Nieuwe Sooiteit.
Tooneelvereeniging „Het Zeister Tooneel". Opgericht Oct. 1927. Bestuur: H. v. Wermeskerken, voorz.; H. Nooder, seer., Zeister straatweg te Soesterberg; G. Geijtenbeek, penning meester, Maurikstraat 11. Regisseur: H. v. Wermeskerken, Heerenlaan 6.
Dubbel Mannenkwartet Con Amore. A. de Man, voorzitter; G. v. d. Flier seer., Schaepmanlaan 72. Directeur: Ch. Karsten.
Zeister Mannenkoor. Opgericht 14 December 1892. Aangesloten bij het Kon. Ned. Zan- gersverbond. Beschermheer Mr. C. J. Baron van 1 uyll van Serooskerken. Eere-Directeur: Corn. A. Galesloot. Eere-Voorz., Jhr. Mr. F. v. d. Poll- Voorz.; L. v. d. Tang, Seer.; A. J. w' Rommes, v. Reenenweg 167, 2e Seer.; A. W. Kooman, penningm.; A. de Man' le Dorpsstraat 4, Bibliothecaris en een vacature. Repetities Donderdagavond in de Nieuwe Societeit, Donkerelaan. Contributie: Werkende leden f 13.— per iaar. (wekelijks / 0.25). Kunstlievende le- aen / 2.50 per jaar. Donateurs en Do- natrices f 5.— per jaar. Aanmelding bij het Bestuur of op de oefemngsavonden in de Nieuwe Socie teit.
G. v. K. Mannenkoor. Opgericht 1929. Dir. E. Bos. Beschermheer: J. A. Gerritsen.
Weet U dat wij aangesloten zijn bij het Melk- Controle-station ?
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-20_1930_0080 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1930
Pagina:
80
F a L.GADELLAA v T^™8 V tf'o8 St
62
Chr. Gem. Zangvereeniging „Excelsior", Huis ter Heide. Opgericht 2 Januari 1919. Beschermheer Jhr. Mr. G. W. Hooft van Woudenberg van Gerestijn. Eerevoorz.: HoogEdelgestr. Ileer Mr. H. Th. 's Jacob, Comm. der Koningin Prov. Utrecht. Eere-lid: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, Burgemeester. le Voorz.: H. Klijn; 2e Voorzitter: F. Smit; Seer.: A. W. Kooman, Leger- plaats Soesterberg; Penningm.: J. Fluit. Bibl.: W. Arends. Direc: Theodoor P. J. Jansen, Utrecht. Repetitie op Vrijdagavond van 7.30 tot 9.30 in een lokaal der Chr. School te Huis ter Heide.
Christelijke Zangvereeniging „Laus Deo". Opgericht 7 Maart 1920. (Aangesloten bij den Bond van Christelijke Zangvereenigingen in Ne- derland). Bestuur: A. J. Dengerink, le Voorz., Bothalaan 96; J. Pomstra, Secretaris, Bothalaan 7; Mej. A. van Loenen, 2e seer.; J. van Barneveld, de la Reylaan 15, penningm.; J. W. Hubee, 2e penn.; Mej. J. v. d. Linden, bibliothecar. en J. Wiggelinkhuizen, alg. adj. Eere-directeur: W. v. d. Blij te Utrecht. Directeur: D. Zijlstra te Utrecht, Koekoekstraat 45. Repetitie: Dinsdag van 8—10 uur in gebouw „Irene". R. K. Gemengde Zangvereeniging. Opgericht 8 Dec. 1910. Bestuur: Eere-voorz. Past. G. J. Reinders; F. W. Haseman, le Voorz.; H. de Goede, 2e voorz.; C. Greeven, le seer.; Dijnselweg 61; H. v. Dijk, 2e seer.; Th. G. J. van Schaik, le pen ningm.; J. de Sain, 2e penningm.; Mej. A. de Greef, bibliothecaresse. Directeur: G. J. Greeven Jr. Iederen Donderdagavond van 8—10 uur repe titie in het gebouw „St, Jozef" aan de Horten- sialaan No. 32. Doel: Gezellig samenzijn en de leden te vrijwaren zich aan te sluiten by neutrale zang vereenigingen,
Arb. Zangvereeniging „Kunst na Arbeid". Afdeeling van den Bond van arb. zang vereenigingen in Nederland. Dag. Bestuur: M. v. Santen, Voorz.; Mej. van Santen, secretaresse; Jacob van Lenneplaan 25; W. Schoonman, Penningmeester; Mej. Schoonman, A. Backer, J. de Ridder en L. Meijer, be- stuursleden. Directeur; G. J. Coertse, te Zeist. Aan de zangvereeniging is nog als onderafd. verbonden het kinderkoor „De Kleine Kunst" en een meisjeskoor. Voorz., M. van Santen; Penningm., W. Schoonman, Leider: A. Huisken. De repetities worden gehouden: Groote koor Woensdagavond 8—10 uur. Meisjeskoor Woensdagavond 6.30 —7.30. Kinderkoor Donderdag van 6— 7.30.
Kinderzangkoor „Zangvogeltjes". Onderafd. v. de Zeister Zondagschool- vereeniging. Adres: Locaal Ds. Nahuijs, a. d. v. d. Merschlaan. Zangvereeniging „Ons Genoegen" te Austerlitz. Bestuur: E. v. Gooswilligen, Voorz.; C. Breunesse, Seer., Austerlitz, Oude Postweg 1; W. v. Ginkel, penningm. Directeur: J. Beerends te Maarn.
Bond van Zeister Zangvereenigingen. A. J. Dengerink, Voorz.; L. v. d. Tang, Seer., Wilhelminalaan 10b; H. J- M. v. d. Weerd, penningm. Aangesloten vereenigingen zijn: Gero Mannenkoor; Chr. Gem. Zang- Ver. „Laus Deo"; R. C. Zangvereen.; Chr. Gem. Zangvereeniging Excelsior, Huis ter Heide; Zeister Mannenkoor. Doel: le. Door onderling overleg de na- deelen der concensentie op te heffen of te ver- minderen. 2e. door gezamelijk optreden te trachten g 0 * meenschappelijk belangen te behartigen. 3e. op elk gebied de zangkunst te bevor* deren, Vereeniging „Het Geropersoneel". C. Muysson, Eere-Voorz.; W. v.
N.V. Utrechtsche Melkinrichting en Zuivelfabr.,,Zeist" Torenlaan 17, Zeist. — Telefoon 168
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-20_1930_0081 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1930
Pagina:
81
W A f MW ATERINSTALLATIE vanuit Keuken- formus voor Bad, Waschtafel
□'''rip w-+y° 0rZ ' ; de Haan, Seer.; 116 c 'd P ® nnin g m > Bergweg ■ .van Ree, Comm. Ardeelingen: „Gero-Harmonie". Ma E r't 0 il' „ Winke ' m an. Voorzitter; D. tens, Seer.; R. Majoor, Perm. „Gero-Mannenkoor". sec C retfr; e Ha r n ' y° orzi " er ; J- Hulshof, no ■ ' Qerolaan 2; A. Verhoef Penmngm.; H. Bakkenes, Comm. »,Qero-Gymnastiek Vereeniging". Sec,- ^a" v» m ' V ° or zitter; A. van Dijk, ser p V ' JSer ' ,e Penningm.; L. Vis- er > 2e Penningm.; B. Slotboom, lid
63
Zeister Radiovereeniging. Opgericht 22 Maart 1921 IW StU c n J ' V ' d " Weerd > Voorz.; J. poster, Secretaris, Kritz.laan 64; J H ouman, Penningm.; Slotlaan 28a bo v. Kuizenaar, Commissaris. Land- en Tuinbouw. c °n'su1pr?f"u e nu , Czn '' "jkstuinbouw nsulent, Wilhelminapark, Utrecht. n;i„®landbouw-proefstation te Waee- gen voor de provincien Gelderland, n . Overijsel en Utrecht Jan ?? 9 % ur: Dr " B ' R " de Brui i n . (3 ^Afdeelingschef, (plantkundig) C. J. Scheikundige Afd. chef: Dr. Q B an Kampen. Nederlandsche Heide-Maatschappij. Opgericht 5 Jan. 1888. der M e '7°, orzitter: z - K - H. de Prins burg nden> Hert °g van Mecklen- gDageiijksch Bestuur: A W 1 1 A c" van Nagell, te Barneveld, Voorz. Staring, te Lochem, Secretaris. Ar nhem! eUr: J " R Va " Lonkhui J zen . te Adj.-Directeur: T. van Maanen. G. p den te £ eist woonachtig o.a. Jhr. van Tets van Qoidschalxoord.
Afd. Zeist, Driebergen en Omstreken. Juckema van Burmania Baron^Reif- geis, Secretaris; R. Lodewijks, Pen- mngm; J. Jager Qerlings en J I Nen- german, bestuursleden J ' Ned V, p 0" 10 '°gische Vereeniging Hoofdafdeeling Fruitteelt afd. Zeist en Omstreken. Opgericht April 1927. Bestuur: Jhr. G. F. van Tets van Qoidschalxoord te Zeist, Voorzitter A. van Silfhout te Zeist, Secretaris. ' Kon. Nederl. Maatschappij voor I uinbouw en Plantkunde. Onder Bescherming van H. M de Koningin-Moeder. Hoofdbestuur: Jhr. G. F van Tets van Goidschalxoord te Zeist, Voorz • Baron van Pallandt, te Rosendaal en H. Iprf A i Elspeet, Vice-Voorz. dJrt au Lange, Jhr. Mr. C. De- EHeconf ?°T h Mr ' 1 T " J " Noi i on te r W Pi'it J " " eemstra te Groningen, J. W. Putman Cramer te Eindhoven D Eve eens—Maarse, te Aalsmeer ' J Evelein te Enschede, Dr. M. J. Sirks Amsterdam"^ 6 "' 1 T ' R °°* Adviseerende leden: E. Th. Witte te schrift"' r r H a ^ eU f r van het Mat'nd- l * H ; Kaufmann, te Amsterdam, oorzitter der vaste keuringscommis- r' e 'M Aj meen Secr.-Penningmeester, J. Seteris lng ' t6 Aa!smeer - Alg. Se- Afdeeling Zeist en Omstreken. verd[enste. H J ' Blanckenha g e ". van Bestuur: Jhr. G. F. van Tets van Qoidschalxoord, voorz.; Chr. Klein Molenkamp, vice-voorz.; R. P U 1 secr- pennigm.; Ir. Murk Leverland, A. van leden ^ Tu ' n ' S ' L " Va " ' f SIot '
•h"rf.„ he k 'T wi i TORENLAAN 17, TELEF 168 geVe " hCt Kantoor
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-20_1930_0082 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1930
Pagina:
82
F a L. G ADELLA A v T°;, h n„ 37 3of 1
Afd. Huis ter Heide en Omstreken der Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. K. P. Hoogendoorn, Voorz.; Joh. v. de Weerd, 2e Voorz.; G. Noordanus, Secr.-penningm.; A. v. Bergenhene- gouwen, 2e Seer.; A. Lasterie, plaats- vervanger. Vergadering laatste Maandag der maand, in Hotel „Bilthoven", Juliana- laan, Bosch en Duin. In de maanden Mei, Juni, Juli en Aug. te Huis ter Hei de, Bilthoven en de Bilt. De vereeniging heeft 193 leden.
„De Tuinbouw-Onderlinge". Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico. Afd. Zeist. Plaatselijke ongevallen commissie: Voorzitter; J. Hoenderdaal te Driebergen, Seer.; D. Meeuwenberg, te Zeist; Adr. v. d. Vijsel te den Dolder; L. v. Velthuizen te Doom en A. van Driel te Neerlang- broek. Tuinbouw Wintercursus, met Rijkssubsidie v. d. afd. Zeist en Omstr. v. d. Kon. Ned. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde. Leeraren: E. Kruithof te Amersfoort, hoofd v. d. cursus; A. van Silfhout en C. Smitskamp, te Zeist. Belast met Rijkstoezicht. J. Leendertz Cz., rijkstuinbouw-con- sulent in de prov. Utrecht te Utrecht. Commissie van Toezicht. Het Bestuur der afdeeling.
Zeister Handelsvereeniging. Opgericht 29 October 1907. Goedgekeurd bij Kon. besl. d.d. 1 Mei 1908, no. 72 (Stbl. no. 130); Eere voorz., J. Fakkeldij. Bestuur: G. H. Figi, le Voorzitter; D. Meeuwenberg, 2e Voorzitter; D. A. Bouman, le Secretaris, Slotlaan 61;
W. H. A. Jansen, 2e secretaris; J. H. van Lonkhuijzen, le penningmeester; C. P. van den Bosch, 2e penningm-! C. J. van Scherpenzeel; G. Leijte en A. van Wijk, leden. Rechtskundige adviseurs: Mr. Dr. B. van der Mersch, Mr. F. A. Beunke en Mr. G. H. Diepenhorst. Adviseurs voor belastingzaken: J. J- Dubois, leeraar M. O., Steniaweg 1! W. H. A. Jansen, accountant, Moutau- banstraat la. Aanmelding bij den secretaris, Slot laan 61. T. 281. Doel der Vereeniging is: De belangen van den Handeldrijvenden middenstand te bestudeeren en te bevorderen. Gedurende de wintermaanden 1 Oct. tot 1 April stelt de vereeniging ieder- een in de gelegenheid den handelscursus te bezoeken in de school voor U, L. 0. a. d* Choisy-weg, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrjjdag des avonds van 6i tot 9 uur.
Driejarige Handelsavondschool met eenjarige voorbereidende klasse en vervolgklasse. Opgericht 15 Jan. 1910 door de Zeis ter Handelsvereeniging en R. K. Mid' denstandsvereeniging. Bestuur: G. H. Fygi, Voorzitter; V- A. Bouman, Seer.; J. H. v. Lonkhuij" zen, Penningm.; A. J. Mens en H. r- Dunselman, leden. Gedelegeerden uit den Gemeente- raad: F. H. C. Jansen en Jhr. Mr. r. v. d. Poll. Deze cursus wordt gesubsidieerd door de Eegeering, de Provincie en de Gemeente 0 he©ft ten doel de algemeene handelskennis f hevorderen. Directeur: P. Bloemendaal. Leeraren voor Handelsrekenen: M- van Staveren en J. H. Werkman. Voor Duitsch: A. van den Bos en P- Bloemendaal. Voor Engelsch: M. de Zwart. Voor de overige vakken: T. Dorre- stein, P. Drapers en J. Niezing.
Instituut voor Arbeidsontwikkeling. Afd. Zeist. Opgericht 25 Oct. 1929. Bestuur: J. Knipschild, voorzittefi
N.V. Utrechtsche Melkinrichting en Zuivelfabr. „Zeist" Torenlaan 17, Zeist. — Telefoon 168
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende