Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.579 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-25_1937_0042 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1937
Pagina:
42
N.V. J. Kersbergen & Zonen s '°" aan Tc ^ f z ^ UTRECHT Oudegracht 175, Tel. 10842 Nachtegaalstraat 24. Tel. 12891
Hzn., alien te Zeist en Q. Vlastuir., te Austerlitz. F. H. van den Ham, boekhouder. De Spaarkas houdt zitting ten Raadhuize Kamer no. 7, elken Woensdag van 7-8 uur 's avonds.
Waterschappen. Zeist. j. de Ridder te Bunnik, voorzitter; Mr. Dr. B. v. der Mersch, secr.-pen- ningmeester; heemraad: R. van Dijk, W. J. Lokhorst en G. A. van Dijk. De Biltsche en Zeister Grift: Jhr. J. W. Godin de Beaufort te Maarsbergen, voorz.; Mr. Dr. B. v. d. Mersch, secr.-penn.; heemraad. Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer v. Dub- beldam, J. W. van Beuningen, heem raad; Jhr. C. A. de Pesters, heemraad en M. van Marwijk Kooij te de Bilt, heemraad. Oranjevereeniging. Opgericht 8 October 1910. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 25 Juni 1912. Eere-voorzitter: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Echten, Burgemeester. Bestuur: D. van Zanten, Voorzitter; Ir. A. F. C. de Pont, 2e Voorzitter; A. E. van Kempen, Secretaris, Wa- terigeweg 29; P. C. Bogaart, 2e se cretaris; G. Leijte, penningm.; Dr. F. H. Holm, 2e penningm.; Commissaris- sen: G. Vermeulen, P. de Leur, A. Melief, C. G. H. Burger, B. Colen- brander, Mr. H. L. L. van Hoogen- huyze en Ir. J. C. Stoffels. Art. 2 der statuten luidt: Zij stelt zich ten doel de organisatie van feestelijkheden op nationale feestdagen, in het bijzonder op den verjaardag van H.M. de Koningin Wilhelmina en voorts datgene te doen, wat kan strekken tot bevordering der liefde voor het huis van Oranje Nassau. Hare feesten worden niet op Zondag ge- houden. Art. 5. Men kan Lid. Donateur(trice), Begunstiger(ster) worden door aangifte bij den Penningmeester der Vereeniging. Gewone leden zijn zij, die een contribu te van / 2.50 per jaar betalen. Tot eereleden kunnen worden benoemd zij, die van buitengewone belangstelling voor de Vereeniging hebben doen blijken
26 of die zich jegens de Vereeniging bijzon der verdienstelijk hebben gemaakt. Deze benoeming geschiedt door de Algemeene Vergadering op voordracht van het Bestuur i of van minstens 20 leden. Donateurs (trices) en Begunstigers(sters) zijn zij, die de kas der Vereeniging steu- nen met een bijdrage van resp. minstens / 10.— en / 5.—. Art. 6. Eereleden, Donateurs (trices) en Begunstigers(sters) hebben dezelfde rech ten als de gewone leden.
Oranje Centrale Zeist. Aangesloten Vereenigingen: Oranje Vereeniging Zeist; Vereen. tot Veredeling van het Volksvermaak; Chr. Oranje Vereeniging Zeist; „De Princevlag" Afd. Zeist; Nat. Jongeren Verbond, Afd. Zeist. Voorzitter: Jhr. Mr. M. L. van Hol the tot Echten, Burgemeester van Zeist; Vice-Voorzitter: D. van Zanten; Secretaris-penningm.: J. Schuling, Griffensteijnscheplein 42, T. 3881 Doel der Oranje-Centrale is: Het doen samenwerken van de bestaande, te Zeist werkzame, vereenigingen, die ten doel heb ben de organisatie van de herdenking van nationale feestdagen en de bevordering van het nationale saamhoorigheidsgevoel.
Oranje Vereeniging „Den Dolder". F. M. Pels, Voorzitter; A. G. Wiers- ma, Dold.weg 169, Secret.; A. v. d. Waal, Penningm. Chr. Oranjevereeniging. Opgericht 16 Mei 1933. Beschermheer: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Echten, Burgemeester. Bestuur: C. J. v. d. Ent, le voorz.; J. Schilling, 2e voorz.; D. J. Hilde- brand, Egelinglaan 29, le Secret.; G. Hoogenraad Jr., 2e Secretaris; C. Leusink, Penningm.; H. Barendregt, P. J. Baauw Jr., J. H. Elgeti Jr. en E. Homoet, leden. (4 Bestuursleden behooren tot de Ned. Herv. gem.; 3 tot de Geref. Kerk en 2 tot de Chr. Geref. kerk). De grondslag van de vereeniging is God's Woord. Haar doel is de kennis le verbreiden van de leidingen en wonderen Gods in de wor ding en oniwikkeling der Nederlandsche natie, bijzonder onder de regeering van het Huis van Oranje en aldus mede te arbeiden aan de be- vestiging van hetdrievoudigsnoer: God,Neder- land en Oranje.
Zeister Begrafenis-Onderneming „PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Opgericht 1928 — Kantoor: Emmastraat 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-25_1937_0043 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1937
Pagina:
43
Uitgebreide I \s sorteering in Lcirnp6n en I\.ron6n
27
Zeister Vereeniging iot Veredeling van het Volksvermaak. Opgericht 17 Sept. 1930. Kon. goedgekeurd 28 Mei 1932. tjeschermheer: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Echten, Burgemeester van Zeist. A. G. J. Elskamp, Voorz.; L. Wit- zand, Vice-Voorz.; H. J. de Roos, Secretaris, Slotlaan 22 A bis; L. van Kemmerden, le penningm.; C. J. jj- Couturier, 2e Penningm.; E. van Prattenburg, 2e seer.; C. de Haan, N. Voskanip en J. M. Goosen, Comm. i*,? 0 ,? 1 der Vereeniging is o,a. op Koning- innedag en andere nationale gedenkda- ren ""der- en volksfeesten te organisee-
Vereeniging Vreemdelingenverkeer Zeist. Opgericht 23 Nov. 1897. Statuten laatstelijk goedgekeurd bij Koninkhjk besluit van 6 Oct. 1924 Stbl. No. 48. Bestuur: George H. Figi, ..Hasten" en Den' 34 ' T " 2658 ' le Voorz ' en penningmeester; D. van Zanten 2e Voorz - Not. F. L. M. van Hoogstra! w"' J- van Driest, Secretaris- F MuHer, P. Brand, A. Melief, J. Schu- Fhitrnan ma ' ^ ^ Bouman en A. Eereleden Dr. F. Holm, G. H. Figi en D. van Zanten. s , A ? r ' F - ■A- Beunke en G. F. Geijten- beek, gedelegeerden uit den Gemeente- raad. Verkeersbureau, 2e Dorpsstr. 29a te- genover het postkantoor, T. 2174. Alle correspondentie verkeersbureau of postbox 25 Zeist. Giro 61609.
Vereeniging „De Princevlag". Oranje Vereeniging tot bevorderen van het vlaggen. Afd. Zeist en Omstreken. Opgericht 24 Nov. 1933. Mr. H. L. L. v. Hoogenhuijze, voorz.; J- Schilling, Griffensteijnscheplein 42, se cret., tevens vice-voorz., T. 3881; P.
C. Bogaart, 2e secret.; F. J. v. Nor- den penningm.; W. P. V. Dijkman, J. N. Ruijssenaars, G. Vermeuien, H. L. van Loenen.en A. J. G. Elskamp, leden.
Nationaal Jongeren Verbond. Afd. Zeist. Seer. Montaubanstr. 13, Afd. Huis: Antonlaan 8a. Bestuur: A. Vlot, Voorzitter; Mef. K. van Lonkhuijzen, Secretaresse; A. Jongstra, Penningm.; Mej. I. Gold- schmeding, Administratrice; M. de Boer, Comm.
Belangenvereeniging le Hoogeweg Zeist. ^ Bestuur: S. Vissers, Voorz.; C. P. H. Garrelds, le Hoogeweg 3, Secretaris; A. van der Goot, Penningm.; J Wil- lemsen en J. van de Bundt, Comm.
Buurtvereeniging voor de beide Dorpsstraten en het Rond. Bestuur: C. Reesink, voorzitter; W. H. A. Janssen, seer.; G. Leijte, penningm.; B. v. Montfrans, Comm. Doel: Behartiging van de belangen der bewoners van de beide Dorpsstraten en het Kond.
Buurtvereeniging „Het Centrum". Omvattend: Voorheuvel, Bergwe? tot banstraat"' MarktpIein e " Montau- Bestuur: W van Eck, l e Voorz.; H G. Schep, 2e Voorz.; J. W. v. d. Voorheuvel, le Seer.; G. Moen 2e Seer., G. N. de Vos, le penningm.; o 2e penningm.; J. H. Broggel, comm. J
Buurtvereeniging Slotlaan, Verl. Slot laan en Donkerelaan. Opgericht 16 Febr. 1923. H. J. Kuiper, Eere-voorz.; j Kers- bergen, le voorz.; 1. Hoppenbrouwer, 7*5 v0 ° rz -; R- Appeldoorn, le secret ■ H. J. Smit, 2e secret.; W. v. d. Dome le penningm.; H. Timmermans, 2e
Bedienaars der Zeister Begrafenis-Onderneming: H. G. KARELSE — Montaubanstraat 2a — Telef. 3428 J. CAMUE — Joubertlaan 3 — Telef. 3009
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-25_1937_0044 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1937
Pagina:
44
N.V. J. Kersbergen & Zonen fi!!!rV,t ( z 2 „J UTRECHT Oudegracht 175, Tel. 10842 Nachtegaalstraat 24, Tel. 12891
28
penningm.; E. B. R. M. v. Pratten- burg, commissaris. Doel: Behartigen van de algemeene be- langen van de bewoners van de Donkere- laan, Slotlaan en Verl. Sfotlaan tot Krake- lingweg.
Belangen Vereeniging „De Hooge Dennen". Opgericht 25 Sept. 1934. Bestuur: D. Roelofsma, Voorz.; K. v. Oosten, Ondervoorz.; L. H. Dra pers, Seer., W. de Zwijgerlaan 10; F. Hulsman, Penningm.; P. Mollee, A. Rouwenhorst, Comm. Doel: Het behartigen der gemeenschap- pelijke belangen der bewoners der wijk.
Buurtvereeniging „SteinIaan". A. v. d. Bovenkamp, le Voorz.; S. van Minnen, Steinlaan 97, Tel. 3770, le Secret.; A. Q. Verdonk, 2e Seer.; W. F. v. Milligen, le Penningm.; P. J. F. van Nieuwcasteel, 2e Penningm.; J. A. Iseger, A. de Blom, Comm.
5; J. v. d. Akker, 2e Penningm.; J. W. Blom, Comm. De vereeniging bestrijkt het volgende rayon: Utr.weg grens der gemeente — ,,Mooi Zeist" tot en met de Brink — Kroostweg—Noordweg Koppelweg tot Wa- terigeweg — Sanatoriumlaan, Oirschotlaan en Harmonielaan.
Buurtvereeniging Patijnpark en Onigeving. Opgericht 26 Sept. 1928. Bestuur: W. Polder Jr., Voorzitter; J. van Velzen, Vice-Voorz.; A. van He- mert, Tollenslaan 2, Seer.; J. van Leeuwen, Penningm.; P. van Beek, D. Goosen, C. Petersen, J. de Vos en J. N. Zoet, Commissarissen. Advertentie-gedeelte: D. Goosen, Dijnselweg 28. Deze buurtvereeniging omvat het Dorps - gedeelte dat begrensd wordt door Bergweg vanaf Watertoren tot den Dijnselweg, de geheele Nepveulaan, Panweg-Patijnlaan, het geheele z.g. Patijnbosch, Dwarsweg en van Heenenweg vanaf den Dwarsweg tot den Bergweg. (23 straten en 1 plein). Ze geeft uit het Maandblad Buurtvereen. Patijnpark e.o.
Floralia-Vereeniging. Opgericht 5 Januari 1905. Beschermheer: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Echten, Burgemeester. Bestuur: G. v. Blankensteijn, Voor zitter; H. L. van Loenen, le Seer.; J. Blokland, 2e Seer.; G. J. Hofstee, Penningm., Heijelaan 3. Leden: H. v. Helmondt, W. Gadel- laa, S. L. H. v. 't Slot, G. Brouwer en J. de Graaf. Technische commissie: S. L. H. v. 't Slot; G. van Blankensteijn en J. de Graaf. Het doel der Ver. is de liefhebberij tot het opkweeken, verzorgen en verwerken van bloem- en andere planten te bevorde- ren, en daardoor de kennis en waardee- ring der levende natuur te bevorderen. Voorts een jaarlijksche wedstrijd in het versieren vail voortuintjes. Jaarlijks wordt door haar eene Tentoon- stelling gehouden van de door haar uitge- geven planten. Tijdens de te houden Ten- toonstelling wordt er gehouden een wed strijd in het Bloemschikken voor kinderen. Men kan zonder ballotage lid worden der vereeniging a f 1.— per jaar; lid- donateur of donatrice a f 5.— per jaar.
Buurtvereeniging „De Kroost" en onigeving. Opgericht 15 Sept. 1932. Bestuur: H. v. d. Heuvel, le Voorz., Koppelweg 125; W. Boldewijn, 2e Voorz.; S. Verbeek, le Seer., Kroost weg 27; H. W. J. van Os, 2e Secret.; C. Doeser, le Penningm., Koppelweg
Floralia-Vereeniging „Huis ter Heide". Jhr. M. de Jonge, Eere-voorzitter. K. P. Hoogendoorn, le voorz.; J. Meijer, 2e Voorz.; H. C. Veldihuizen, Korte Bergweg 56a, le Secr.-Penning- meester; H. Coljee, 2e Seer.; W. Flnit, 2e Penningm.; H. v. Ee, T. Fluit en G. Hoogendoorn leden.
Floralia-Vereeniging Austerlitz. Opgericht 15 Januari 1935. D. J. van Nieuwenhuizen, Voorz.;
Zeister Begrafenis-Onderneming ..PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Opgericht 1923 — Kantoor: Emmastisa: 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-25_1937_0045 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1937
Pagina:
45
Electrische Huishoudapparaten
G- Vlastuin, le secret.; A. Kooi, le Penn.; W. v. d. Ham, 2e secret.; E. dolman, 2e penn.
Vereeniging „Openbare Leeszaal en bibliotheek". Opgericht 8 Juni 1911. Statuten laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1917. Stbl. No. 245. Gebouw: 2e Hoogeweg 83. T. 3017. Geopend: * Maandag 2—5 en 7—9.30 uur nam.; overige werkdagen 10—12 uur v. m.; 2—5 en 7—9.30 uur nam. Zon- en feestdagen: 2—5 uur nam. De Jeugd-bibliotheek is geopend: Woensdagmiddag van 1.15—3.—. Vnjdag 4.—5.30 en Zaterdag van 1.30—4.00 uur en daarenboven Woens- dagavond van 7/ 2 —9 uur. Bestuur: P. Hijdelaar, Eere-Voorz.; D. G. van Buuren, Voorz.; M. van Staveren, Berkenlaan 19, Seer.; Mr J J. G. Pranger, Penningm.; Dr. H. A. Weststrate; C. Koolhaas; A. E. van Kempen; Mevr. G. Verloop—Scher- mers; Dr. A. Samson; Ir. C. G van S teems; Mevr. M. Wefers Bett'ink— Schnkker. Gedelegeerden uit den Raad- J C Louwerse en J. J. van Straalen. Directrice: Mej. Th. S. M. Teengs. Assistenten: Mej. A. A. Meerburg; Volontaires: Mej. G. S. van 'it Ver- laat en Mej. C. J. H. v. Reenen. Correspondentschap te den Dolder: Th. Inden. Doel: het instandhouden van een koste- loos voor iedereen toegankelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Zeist, zonder voorkeur voor en zonder uitsluiting van eenige godsdienstige of politieke richting. Minste jaarbijdrage (Kalenderjaar) als lid / 2.50; als vereeniging / 5.—.
Vereeniging Ons Leesgezelschap. Opgericht 2 April 1890. Bestuur: C. van Wermeskerken, Voorz.; H. J. Nooder, Hortensialaan 60, Secr.-Penningm.
29 Chr. Leeszaal en Bibliotheek. Opgericht Januari 1928. Adres: le Hoogeweg 19. Bestuur: Dr. H. Blanken, voorz.; Mr. G. A. Diepenhorst, vice-voorz.; J. C. de Mildt, secret; G. Koolstra, pen ningm.; P. C. van Es; A. W. Gonlag en G. A. Rijksen, leden.
Verzekering-Maatschappijen. Vertegenwoordigers te Zeist. H.H. vertegenwoordigers te Zeist wor- den beleefd verzocht hunne opgaven voor den vier en dertigsten Jaargang in te zenden ter Boekdrukkerii Vonk & Co. te Zeist. Naafnl. Venn. Het Buitenverblijf in Nederland, Landgoederenbureau, woning- en assurantiekantoor, ny- potheken, Woudenb.weg 34. Tel. 2051. Directeur: H. J. G. Haitsma Mulier. Agentschappen van: De Ass. Maatschappij „De Nederlan- den van 1845", voor Leven, Brand, Inbraak-, Transport- en Bedrijfsver- zekering. Verzekering Soc. „De Amstel". Utr. Alg. Brandwaarb. Maatschappij. "Zurich", Alg. Maatschappij tegen on- gelukken en Wett. Aanspr. „Fatum", Ongevallen Verz Maat schappij. Ned. Nering Verzekering Maatschap- Levensverz. Maatschappij „Utrecht". Verzekering op Beurspolis. Naaml. Venn. Stichtsch Bouw- en Woningbureau, voorheen Rijk Cruijff, Stationsplein. Brand-, Inbraak-, Glas, Nering- en Levensverzekering. Agentschappen van: Nederlandsche Lloyd. Alle verzekerin- gen.
Verzorgt alle Begrafenissen zoowel met Rijtuigen als met speciale Rouw-Auto's
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende