Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_009 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
9
350
haamwyzcr van Ghmcente- en ParlicuUer£ InsteRingen ent. te Zeist.
"W. van Dijk, PW, Secretary. £ Geytenbeek, Pettningmceeler. C. W. A ben. M A. H. Yiaser.
J. G re rea. P. Hoogstraten.
Armbestuur A. van Engelen.
Instellingen van Openbaren Dienst. Direote Belastingen. A. Bonthuia, Klerk. A. Glaser, JDeurwaarder. I). Deijer, Commie* le llatse. E. Ziegeler, n 2e v " '3^ ■ V^-'u-V : .v% - ' f'"i v^>' ' College van Zettora
r*t
i *• - 'mm
- :m
G. Costerman, Voorzitter. 3. M. van der Hey den, Seeretarit. 3. Versteee Jaar v. Affcr. 1890. F. Geytenbeek. u tt A. J. Kraan. h 1892. G. Eitman. v * Indirecte Belaating. Jhr. ~F, H. ran de Ppll, Inspectevr te Zeitt. 3. J. Fabius, ontvanjer der registr. te Wvk Dvurstede. " Nederlandsche Bank. A. Yosmaer, Corretpondent voor Zeitt. Port- en Telegraafkantoor. Geopend: van Joni tot October op werkdaeen van 8-12, 1—4 en 57,-9 are M/ Tan c,, Norember tot Mei 8 ~ 12 » 1—»'/» en 6 /»—o'/j. nre. Op Zou- en Feeetdagen van 8—11 en van 8—0 ure. P. Valter, Directeur. < > Mei. T. E. Winkler, Adtitienie. J. Sonneveldt, geagr. ilerJt. £ J. Kaan, Sumumerair,
V:;-..; "'v. ' L - Gro i he J-Thzn., Secretaru-Penningm. m*' 5" de ■ Pestera Bcnsik, Heemraad. Mr. G. C. D. E. baron v. Hardenbroek te Bpmkik, ■ Heemraad.
pe Kerke
J. E. A. Ds. Th. 1 P. \V ems £ J. Meerdi Q. Verdoi
; v Waterachap de Biaachopswetering. G. Costerman, Schout. GrotheJ.Thzn. Secretaris en Penningm. m n rde Festers te Buk«lt Heemraad, Mr. U. 0. D. E. baron van Hardenbroek te Bwhktk, Heemraad. Waterachap da Biltaehe en Zeiater Grift. h' w' ® )aron Tan Boetzelaer, Pretident. Jhr. J. van den Bosch, f TI Mr. J. E. W. Twiss, 7 Seemraden. M. van Marwijk Kooij, ] G. Wielheesen, Bode.
W. Pijpei WBSBKm?' Pre
■Li. .4
j:
mt.
'
Brieven en Talegrambestollera, S. de Meyere. H. van Kooten. E. Eijkse. B. Achterbereh. M. van den Brand.
A. 3, van Amerongen. J. van de Flier. iS. van Straten. G. Klomp, telegr.lesl.
Waterachap .Zeiat" G. Costerman, Schout te Zeitt.
Commiaale van Administrate .Odijkersteeg". ^ hr - J - E - Hujdecoper, Voorziiter. m' \r^ S V^ rr ? AI i ? . " ecreiari *-I'^">iingm. E. baron v. Hardenbroek te Bukbik. Commiaale van Adminlatratie .Weg van ZeJat naar hat Hois ter Heide R . G. Costerman, Voorsitter. J A E ; Huydecoper, Seeretarit-Penningm. * J. Sickioghe. Commiaale v. Administratle ,Weg v.Zelst naar Bunnik." ^| ir * E. de Pesters te Bunnik, President tl t te ® unn 'ki Secretaris-Penningm. •L hr - J • B- Hnydecoper te Zeist, J G. Costerman, burgemeeat. van Zeist, f r ^ Mr. G. C. D. E baron v. Hardenbroek i w " bnrgemeester van Buitnik, ) Commiaale van Adminiatratie „DoIderscheweg" G. Costerman, Pretident. Jhr. K. J. A. H. Earn van Bottestein, Secreia- Tu-Penningmeetter. Mr. J. J. Clotterbooke Patijn ran Kloetinge.
G. Coster Mr. C. B , J. E. A. .Thr. J. E Th. Kahu A. Couv6i J. Meerdi
; Mevr. B. H MevT. J. Penninq i Mei. M. '• Me], J. F
Mej. M. F - Mej. M.
Oader Chr. Mara " J. E. Eie j G. Kampl J. Goosse: • J. W. Hi ? W. Elzinj * F. Eking! I D. Verkei Onder de zia 3. "Wallen C. van Gi I G. van dc
Stoomdrvkkerij „dt Industrie J. van Druten — Voorstraat 501.
8TEER0BDKWEEKEN. uitvoering.
J. VAN
Uit
, ,. r - i'V-
, ' v '
«raBBla
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer