Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_019 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
19
•- -wel -
» • -.1* it '—- --— . JSC* - : .j...
Alphabetische Naarnlyd der Ingetetenen te Zcist.
355
;U
Briuk-Hulstede (J. v. d.) vroedvr. odijkerat. F14. Brink (Wed. L. Tan den) hoogeweg D 18. Brink {W. ran den) arbeider. driest D 197*. u j Brink (W. v. d.) rijtuigverhuurd. odijkerst.F 14. Brink (W. A. t. d.) metaalgieter. hoogew. D 18. Broek (A. t. d.) arbeider. mac-adamw. G 26. Broek (D. v. d.) koetsier. ewijckshoeve G 88o. Broek (Wed.E. van den)diaconiewotiingen D 213. Broek (H. v. d.) schoenm. achterheuvel D 136. 5, Broek (Wed. L. P. Tan den) alotslaan DD 117. ' »Broek (L. P. J. van dan) kantoorbed. als bov. Broek (N. van den) arbeider. kroost C 60d\ c). Broekhuljsen (M. J.) onderw. hoogeweg D 8. Broekhuizen (Wed. van) nooit gedacht A 148. Brouwer (A.) arbeider. kroost C 60e. Brouwer (A. A,) achter scbaerweide A 268. j Brouwer (Mej. 0.) hoogeweg D 18. ■•Brouwer (W. A.) krullelaan E 86. Brouwer (J.) palfrenier. vierzinnen D 488. Brouwer t. d. Watering (Mevr.) kruHeL E 36. •Bruijn (A. J. de) wgarenhand. 2e dorpstr. A 67. ♦Bruijn (G. M. de) banketb. le dorpstr. B 20. ^Bruijn (J. de) arbeider. hof van brussel D 231. ^Bruijn (J. de) broodbakker. Hoesterberg G 46. r Bruijn (M. de) smid. stroobuurt J3 464a. *Bruijn (M. de) tuinman. utrechtschestr. A 16. ♦Bruijn (W. v. Oosterwijk) lid t. d. gemeente- raad. utrechtachestraat A 35. Bruijn (Wed. A. de) werkst. diac. won. D209. Brunings-zur Mublen (C.) achterheuvel D 79. Brunings (G. A.) gen. le luit. der art. als boven. ♦Buddingh (D. C.) achterheuvel D 19. •Buljen van WeeLieren (D.) koffiehuiahouder. le dorpstraat A 52. Bund (Wed. A. v. d.) winkelierat. le dorpstr. B 8. Bund (W. D. v. d.) koopman. als boven. ♦Bund (H. Tan de) stalhouder. o. amh.w.D 845. Burger (G.) bleeker. kroost-noorderweg 0 77«. Burger (L.) kroostweg C 57*. Burger (W. G.) stoomwasscherij. kroost-noor derweg C 77a. 5 Burgt (C. t. d.) schild. achter-schaerweide p 454. Burgt (H. t. d.) jachtopi. hof van bru&selD 231. Burgt (H. v. d.) arbeider. bunsingsteeg F 87c. Burgt (J. v. d.) arbeider. kroost C 63. Burgt (J. t. d.) arbeider. siberie E 66. Burgt (Wed.) v
•Calker (P. W. van) stoom lijmfabriek en stoom wasscherij met natuurbleek. oosterpbein B 111. Calker (W. C. van) als boven. Oamue (C.) kleermaker. heuvel D 299. . 0ar6 (A.) timmerman. heuvel D 296. 'Oarmigchelt (H.) schilder. slotlaan DD 118. || Carree (A.) timmerman. nooit gedacht A 185. Carree (F.) achterheuvel D 122.
5. 0. 0- 0. 4.
Cater (E) arbeider. brouwerij B 78. Cator (L.) koperslager, heuvel D 294- _ Cator (M. C.) werkster. diac. womng. D '•08. Oator (T.) schipper. krullelaan E 22<f. Coljee (A. G.) tuinman. den breul F 11. Coljee (J.) als boven. •Combee (C. A.) schoenmaker. jufferstraat A 18G. •Combee (C. W.) schoenm. jufferstraat A 1685, Costerman (G.) burgemeest. we9terplein B 82. •Ooulier (H.H.) koffieh houd. montaubanst. A 255. •Gouvee Ain. (A.) predikant Ned. Herv. gemeente. le dorpstraat B 17. •Cranen (C. W.) antonpark DD 48. Crevel (M. van) vleeschh. montaubanst. A 254. •Croix (J. du) hotelhouder. utrechtschestr. A 34.
Daas (B. den) arbeider. soesterberg G lla. Dam (G. van) arbeider. kroost C 88y. Dam (J. van) arbeider. achter-schaerw. C 458. Dam (J. van) arbeider. stroobuurt w 470. Dam (T. van) koetsier. berkenhove G 1. Daniels (B. P.) tram-conducteur. kroost C 88tf. Davelaar (G.) achipper. odijkersteeg F 18. Davelaar (H.) arbeider. kroost C 60i*. Deelman (Mej. A. C.) hoogeweg A 238. Deijer (D.) rijks-ambtenaar antonpark DD 100. Delft (C. van) werkster. nooit gedacht A 150. Delft (D. van) arbeider. o. arnhemschew. D 361. Delft (F. van) schilder. nooit gedacht A 150. Delft (G. van) arbeider. o. arnhemschew. D 361. Delft (G. van) bode op Utrecht, oude arnhemsche- weg D 870. Denderen (A. van) arbeider. mac-adamweg D 221. Denderen (A. v.) arbeider. hof van brussel D 236. Denderen (A. t.) tuinman. achter schaerw. A 271. Denderen (J. Tan) arbeider. heuvel D 289. Denderen (J. van) arbeider. mac-adamweg D 242. Denderen (J. Tan) timmerm. -voorheuvel D 304. Denderen (M. van) arbeider. voorheuvel D 314. Denderen (N. t.) straatwerk. mac-adamw. D 225. Denderen (B. van) arbeider. ToorheuTel D 332. Denderen (W. Tan) arbeider. voorheuvel D - Detbering(Mej.A.O.E.)onderw.dameB instit.B 91. Dethering (E. P. F.) boekh. oosterplein B 109. Dicke (Wed. J.W.) werkster. antonpark DD 149. Diekema (J. W.) schoenmaker. austerlits H 76. Dieten (C. van) arbeider. kroost noordwegC 87. Dieten (J. Tan) arbeider. kroost noordweg C 84. Dieten (J. \an) tinkwerker. heuTel D 817. Dijk (C. G. Tan) bloemist en boomkweeker. montkubansteeg A 249. •Dijk" (F. Tan) landbouwer. kouwenhove C 99. Dijk (G. Tan) arbeider. soesterberg G 50. Dijk (G.. Tan) Bchoenmaker. D 180a. Dijk (Mej. G. Tan) diaconiewoningen D 205.^ Dijk (H. v ) wagenmaker. achter- schaerw. D 453. Dijk (J. v.) arbeider. vinkenbuurt C 110. Dijk (J. v.) kantoorbed. achter detuintjesB 56. Dijk-van Seherpenzeel (J. van) als boven. •Dijk (J. W. van) spekslager. hoogeweg A 240, •Dijk (BL van) metaalgieter. jufferstraat A. 184.
Zincographie-lnriGhiinf. :
Stoomdrukktrij „de Industrie". i J. van Druten — Voorstraat 501.
i;
Imrin; Tin Cliches.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer