Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_027 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
27
D 26SS. I «eg Li 876. woii.II : 10.; jew. ] 76 197£. reg D S 781, DD i to. •' D 216. [ 60. 237. '2. 2 40i. b G 3L weg 24. H 71. '|S§ dijk C 92. irden. drie-
1*
E •rk 1^,7. toeg P 14c; k I'D 160. : wel D 117. geny. i 4." Mtl AD 3. og D 7. 73. iron J. E. XD78. itz H 69. 77. 8e, eg G 13. 77. )eg D P6. notar.g. w. A 32. yes B 58. C;, en. 56. 18. w.A 2: . 'i. ;s v. A 29. 11 7. D 538. Nt. D 93. D 110. ■g A 214. •t D 47^. le A28i. 11. 84. G 61.:. z H 81.
KEN.
Alphshefischc Naamtygt der Ingcsetcnen ie Zcist.
Hendrikae Jr. (A.) metaeloar. mac-adamw. G 19. Hendrikse (E.) arbeider. *t vak D 475. •Hengeveld (J. H.) landbonwer. odijl landbonwer.
Hengeveld (H.) lanaoouwer. ale boven. Hennink (A.)timmerm .achter-schaerweide D377a. •Hennink (G. J.) tim merman. hoogeweg A 248.
Hensbergen (A. van) koopmau. hoogeweg A 119 (D. t.) fruitm ~ (J. van) koop (N.) kunstschilder. oosterplein B 113
andel. jufferstr. A178. orpatraat B 31.
Hensbergen (D. v.; iruitnanaei.ji ♦Hensbergen (J. van) koopman. d Hense (N.) kunstschilder. oosi Benst (Mej. H. v. d.) onderw. austerlite H93 Hillen (W.) onderw. montanbansteeg A 251. Hilligehekken (A.) arbeider. Btroobuurt D 436. Hilligehekken (A.) Btroobuurt D 416. Hilligehekken (Wed. A.) stroobuurt D 417. Hilligehekken (F.) arbeider. stroobuurt A 278. •Hilten (J. van) spekslac er. jufferstr. A 198. Hinrichsen (Wed.) waschvr. o. arnb.weg D 873a. Hoeboer (C.) scboenmaker. vier linnen D 485. Hoefakker (H.) tram-oond. krooBt-noordw. C 88 f. Hoefakker (T.) arbeider. kroost C 67. Hoeflaken (J. van) arbeider. henvel D 275. Hoenderdaal (E. van 't) o. aruh. weg D 881. Hoenderdaal (Wed. van 't) achterhenvel D134. Hoenderdaal (G. van *t) opperman. heuvel D 302. Hoendervanger (Wed. L.) juiferstraat A 182.
Hoevelaak (E. em E.) heuvel D 617. Boevelaak (A. van) schilder. o. arnb.weg D 375a. Hoevelaak (G. van) kleermaker. laan van beek en rooijen A 96. Hoevelaak (J. van) timmerm. krullelaan E 22*. •Hoffman (I. H ) bloemist. ntrecbtschestr, A 27. Hoffmann (Mej. J. E.) oosterplein B 103. Hofstee (F. W.) kapelaan. utrechtscheweg C 9. Hoi (D.) arbeider. mjnselburg G 4. •Holm (MevT. de Wed. W. C.)apotheker.T>roe- derpleln B 105. - i , •Hooft (H. van't) bleeker. koppeldijk C 8i. Hooft Graafland (Meg. J. H.) onderw. laan van beek en rooijen A 108. Hoogeveen-Dros (C. M.) utrecbtBchestraatw. A 30. •Hoogstraten (C. H.) winkelier. heuvel D 258a, Hoogstraten (Wed. C. J.) achterhenvel D 86. Hoogstraten (D.) amid. henvel D 156. •Hoogstraten (H. G.) broodbakker. heuvel D 300. Hoogstraten (J ) stnid. achterhenvel D'89. •Hoogstraten (P.) broodbakker. heuvel D 157. Hoogstraten (Wed. W.) heuvel D 156. Hoonakker (H.) behanger. stroobunrt A 286. Hoop (Mej. B. J. van aer) krpllelaan E 85. Hoop (Mej. S. C.) als boven. . ; t * Hootsen (A.) broodbakker. utrechtschew. C 14. Hootsen (G.) mntsenw. huydec.etr. A 256. Hootsen (Wed. H.) naaister. kerkweg A 232. Hootsen (J. F.) naaister. als boven. Hopman (J.) Bchoenm. lombardsteeg D 92. Hornibrook (8.) bloemist. voorheuvel D 821. I Horst (J. van der) schipper. kroost C 88r. Horst (Th. van der) arbeider. austerlitss H 80. Houten (H. J. van) tuinman. den Brink C 48. Hovius (W.) schipper. antonpark DD 62. Huffels (D.) stalkaecht. hoogeweg E 20.
H uffels (G.) BCbilder. nooit gedacbt A 139. Huffela (N. A.) schilder. brouweriiweg DD HuijBman (W. F.) Bchoenm. achterhenvel D 107. Huis (Wed. G. '
Huffels (N. A.) schilder. brouwerijweg DD 18 (Wed. G. van) antonpark DD 70. Huis (M. ran) arbeider. siberie E 69. Hulshoff (Dames) driebergscheweg F 7. <"'■» • Huydeeoper (Jhr. mr. G. D. C.)wulpenhorst F 28, •Huydecoper (Jhr, mr. J. A.) ala boven. •Huydeeoper (Jhr, J. E.) lid van den gemeente- raad. ala boven. ^Huydeeoper (Douair. Jhr. J. L. E. A.) als boven. Huydecoper (Douair. Jhr. W.K.) den Brink C16. J •;' 't Impelen (T. G. van) kleermaker. austerlitzH 44. Ingen (G. ran) arbeider. nooit gedacht A 136. Ingen (J. van) metselaar. nooit gedacht A 133.
Jackij (G. W.) winkel. in manuf. oosterpl. B 104. Jacobi (A.) schilder. krullelaan E 24. Jaoobi (P.) schilder. heuvel D 181. Jacobse (T.) arbeider. achter-schaerweide A 268. •Jansen (A ) tuinman. molenbosch F 8. Jansen (A.) arbeider. kroost noordweg C 88i. Janaen (0.) arbeider. siberie E 60. * Jansen (D. W.) barbier. mauriksteeg A 217. •Jansen (F. H.) kantoorbed. a. het oosterpl, B 54. ■ Jansen (H.) arbeider. riberip E 8. Jensen (CL H.) predikant. westerplein B 85. jong (W. de) arbeider. soesterberg G 49. Jonge (I. de) gem. veldw. o. arnhemschew. D 873;'. Jonker (J.) koetaier. dijnselburg G 6. kerkw^ A 210. maunksteeg A 220.
<
Jonker (J.; onderwijter. ke •Jonkera (G.) kleermaker.
K
lerair b/d poster, le dorpstr. B 16. eigarenfabrik. voorheuvel D 162.
•Kaskebeen (F. W. J.) em. predik. westerpl. B Kaan(J.)snmumerair' '' * ' Kalee (H. W.) Kalee (H. M. P.) huiskn. driebergschestr. B 42. Kamp (A. v. d.) arbeider. voorheuvel D 827. Kamp (H. v. d.) arbeider. hof van Brussel D 282. Kamp (J. v. d.)
s
. d.) timmerm. hof van Brussel D 2405.
Kamp (Wed. J. van de) siberie £ 66. Kamp (R. van de) am " Hampers (Wed. W.)
van de) smidL siberie F 64i. melkverkoopster. nooit sht A 180a. Kampert (H.) arbeider. Boesterberg G 74. Kampliorst (G.) onderwijier hoogeweg E 14. • Kamphuis (H.)brood en kleing.b. voorheuv.D162. . •Blanneworff (J.) tuinman. utrechtachestr. C 22. : Kappenberg (J.) metselaar. doodelaan D 390. Kappenberg Jr. (J.) schoorst. ▼. driestl, AD 18. Kappenberg (Wed. J.) driestlaan AD 13. ? Kapper (Wei H. G.)kruiden. voorheuv. D821.' Karelse (H. G.) barbier. nooit-gedaoht A 142. •Katen (G. A. ten) schilder. juiferstraat A 171. : . Katen (Wed. G. H. ten) jufferstraat A 174. •Katen (W. A. ten) lederh, 2e dorpBtraaf A 70.
Utreehi.i (|j ..TTOSMOS" '^ GH | MaatscW van LfiYensYerzetering te Zast.
Maatschappehjk Kapitaa! 1.800.000.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer