Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_031 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
30
113. > 151.
'2. « L 168. ihem> 185. D 64,
BIG. 269. 5a,
M y %
B 94, 412.
105. ■
22-
AlplwJbdisch* KaamJjf'st der Ingezdenen te Zeisi. 36
Kruif (E. de) arbeider. austerlitz H 74. Kruif (H. de) arbeider. achter-gehaerweide D 451. Kruijf (A. de) arbeider. stroobunrt D 409. Kruijf (K. de) metselaar. austerlitz H 23. Kruijf (A. J. de) Bchipper. doodelaan D 8815. *Kruijff(H. de) bloemist. slotlaan DD 120, •Kruljff (H. P. de) bloemist. voorbeuvel D 257. Kruiswijk (H.) arbeider. soesterberg G 78. Kruiswijk (M.) arbeider. Biberie E 80. Kruiswijk (Wed. W.) achter-heuvel D 137. Kruse (H. W. F) kantoorb. oosterpl. B 103. •Kruse (J. F.) ak boven. Rubes (Mej. H. G.) naaister. iufferstr. A 196. Kubes (Wed.) jufferstraat A 196. Kuebnle (C. A. H.) corresp. a/d kosmos. B 80. Kublmeijer (H.) chem. verver. nooit ged. A 163. Kiihne (J. A.) metaalg. nooit gedacbt A 136. Kuijp (Mej. C. M. van der) 2e dorpstraat A 74 •Kuijtenbrouwer (J. B. A.) pres. kerkvoogd. Ixed. Herv. Gem. le dorpstraat A 59. Kuil (G. van de) koopman. austerlitz H 4. Kuilen (A. v. d.) koopm. acbter-scbaerw. A 265. Kuilen (J. v. d.) stalknecht. stroobuurt D 440. Kuus (B.) arbeider. mac-adamweg D 237. Kuus (G.) arbeider. mac-adamweg J) 2S8.
Laan (Meg. L. J. v. d.) onderw. dames-instit. B 91. Laar (G. van) gep. postbode. jufferstraat A 190. Laar (G. v.) koetsier. o. arnhemschew. E 89a. Laar (J. van) tram-koetsier. kroost C 88*. Laar (J. J. v.) palfrenier. o. ambemscheweg E 89a. •Labouchere (Mr. C. B.) 't Blot B 75. Labrijn (P. M.) onderw. instit. westerw. B 114. Lagemaat (A. v. d.) courantenm. a.-scbaerw.A264. ♦Lagerweij (A.) kruidenier. voorbeuvel D 178. Lagerweij (Wed. C.) achterheuvel D 135. Lagerweij (G.) timmerman. voorbeuvel D 179. Lagerweij (G.) arbeider. austerlitz H 67. Lagerweij (H.) koopman. austerlitz H 91. ♦Lagerweij (J.) kruidenier. hoogeweg E 14. Lam (A. C.) arbeider. lombardsteeg D 99. Lam (P. M.) kastelein. boogeweg E 8. - Lam (P. A.) schilder. als boven. Lammertse (G.) scbilder. soesterberg G 70. Lammertse (Wed. L.) als boven. Lampe (Mej. A. E L.) directrice „Bethanie". bethanie E 40i. Lampier (J.) bui8knecbt. schoonoord F 34. Lancee (H.) koperalager. heuvel D 269. Langelaar (A.) arbeider. voorbeuvel D 812. Lankhorst (EL H.) timmerm. ewijcksboeve G 36a. Ledoux (J. T.) voorst. der evang, broedergem. oosterplein B 98. Leenbard (A.) amid, beuvel D 193. Leenbard-Charldorp (H. A. v.) doodelaan G 381^, ♦Leeuwen (H. van) schoenw. voorbeuvel D 150. Leeuwen (T. van) bouwk. ewijcksboeve G 36a. *LeguS (W.) inspect, van pol. antonpark DD 47. Lehmann (G.) schoenmaker. 2e dorpstraat B 25. Lehmann (Wed. J. H.) westerplein B 82.
Leitz (J. H.) kant. bed. 1 v. beek en rooijen A 108. Leite (M. F.) boekhouder. als boven. Leitz (M. G.) onderwijzeres. als boven. Lemmens (W. H.) gem.-veldw. achterh. D 108. i- Lems (W.) koetBier. kerkweg A 286. •Lennep (J. H. van) weBterplein B 89. Lensink (A.) timmerman. zwitserscbe kade E 48.
(A.) tii (H.)ti (H.) m
timmerman. als boven. metselaar. austerlitz H 10.
39
E. r WM I. ■ ■ Lijnden (Douair.bar S8e v.) utrechtscbestr.w. A 48. Linden (H. van der) schoenm. jufferstr. A 191.
Lensink (H Lensink (H Lensink (J. B.) metselaar. als boven. Lensink (J. B.) metselaar. zwitsersche kade E 48. Lensink (L.) landbouwer. als boven. Lentz (T. H.C. A.) wijnhand. oosterplein B 107. Leonhard (A.) metselaar. doodelaan D 4065. Leonbard (L.) zeepzieder. driest D 197#. Leonbard (P.) metselaar. doodelaan D 4065. Lesser (F. A.) voorstander van bet Broederbtna. oosterplein B 95. Licb (W. W.) bnisboudster. mauriksteeg A 228. Liefde (Wed. A. de) huisboudst. 2e dorpstr. B 29, Liefde (J. de) kruidenier. doodelaan D 406d. •Liefde (J. J. de) smid. antonpark DD 53. •Liefde (P. de) timmerman. antonpark DD 76, Liefrink & Zn. azijn-fabrikanten. maurikst. A 218. •Liefrink (H. H.) als boven. Lier (Mej. E. van) soesterberg G 48, Len (Douair.bar" 80 v.) I sh Linden (Wed. J. van der) heuvel D 805, •Ling (J. van) kruidenier. 2e dorpstraat A 78. •Lodder (G.) kroost C 62. Lodder (H.) arbeider. soesterberg G 79. Lodder (H.) tuinman. wulperborst F 20. Lodder (W.) tram-koetsier. kroost C 62. Lodder (Wed. W.) achterheuvel D 129. •Loghem (H. van) banketb. le dorpstraat A 76. Loghem (Mej. H. van) huishoudster. montan- bansteeg A 249. •Lokhorst (B. L.) landbouwer. rhijns-oever C100, Loncq (Mej. E. J. P.) hoogeweg E 11. » •Loran (J. A.) den brink C 47. •Lourens (J.) tuinman. soesterberg G 85. Lugt (W. v. d.) fabriekarb. stroobuurt D 416. •Luiting (G. M.) broodb. montaubanst. A 258. Lummel (H. W.) klerk bij de posterijen. ooster plein B 114. ''Wm Lummel (K. A.) iostschoolhouder. als boven Lunteren (E. J. van) scbilder. achterheuvel D 74. Lunteren (H. v.) arbeider. driebergschestr. F 5. Lunteren (H. v.) schilder. driestlaan AD 24.
Lunteren (J.) bezembinder. soesterberg G 56. Lunteren (J.) schilder. achterheuvel D 74. Lunteren (W.) letterzetter. achterheuvel D 72. Lust (Wed. J.) kruideniersw. jufferstraat A 177. Lust (J. P. L.) als boven. Luttenberg (Mej. G. H.) le dorpstraat B 11. M •Maanen (G. van) melkverk. achterheuvel D 188, Maanen (Wed. H.) landbouwBter. C 94. Maanen (J. van) landbouwer. als boven. Maanen (W.) tuinman. antonpark DD 68. ■ ' "T-i
Directeur voor Utrecht: fi L* U R B AI N E. I, Waarborgkapitaal ,( > MrOdew ld e, Adv.-Notar |SaamloozBYeppootscliapy.Leyensyerzetering. % 55 Millioen FrOMCS.
^ '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer