Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_041 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
40
Sioomdrukherij &X INDUSTRIE'
Wekeli/ksche Scheurkalender, - aitEfBkwciA jrjatiijrerirllcb
J. VAN MUTEN. Voorstraat H 501.
riitriiiifrfifarii
SKBSseMsssssi
iw
9? SB|| K; # v i.;r.S"
I. .. „.. JE ■w f ■" ; 5 * f ' :<■*&
Alphal>disc7ic Kaanilj/st der Ingesdenen te Zcist.
T«™ l ^n K i * i ® me f n ? wl - mac-adamweg D 2l0b. ,4* >„ . loodgieter. antonpark DD 44.
|™ M - ™ . (Mej.C- van) kerkweg A 209. Tiene (Mej. J. E ) jufferstraat A 194. Fim merman (Wed. C.) timmerm. krullel. E 82. ^Timmerman (D.) timmerm. nooit gedacht A 155 Timmerman (G.) kuiper. nooit gedacht A 154 Timmerman (&■ E,) timmerman. kmllelaan E 82 «? ratnerraan (J-) woudeubergschestraat E 41 limmwrnaB (J D.) kruidemer. jufferatr. A 189 'STesf r) kleermaker - 2e dor P" Timmerman (J. fl) tapper. 2e dorpstraat A 72 ^ m 6 e g man ( L - J ) Meermaker. 2e dorpstraat Timmermans (J.) schilder. utrechtschestr. A 87. , i°? \f■ Ta ° d f n ) Btalkn. o. arnhemBchew. D 345. 1 uynder (C.) koetsier. v. arnhemschew. D 378m,
Sf D P' flrbeider - •ehterbeuvel D 50. Unlenbroek (Mej. G. E.) hoogeweg A. 238. Uii !w /r\ i '^ Bohoenin - doofelaan D 398 Uylenbroek (W. H.) rakw. stroobuurt D 468. i fluhagedemist (J. A. A.) soesterberg G 43. ITiterwijk (Mevr.) heuvel D 188a. •m& ri J tui g f » brik ant.jufrer8tr. A 178. , *^®*)w«genin. L v. beek en rooijenA99. Litman (J.) wagen maker. jufferstraat A 178. V *r a ^ r FA F^tfecteur. le dorpstraat A 60. »edaer (A.) kleermaker. brouwerijwee DD 12 ^ een Sr. ( W. J.) schilder. achterbeurel D 42. Veen Jr. (W. J.) schilder. achterbeurel D 24. Veenendaal (A.) kroost C 69. \eenendaal (H ) arbeider. aoesterberg G 64 Veenendaal (Wed.) soesterberg G 64. ISPfcS {^2 M , beider - «usterlitz H 80. \ oenhof (C.) achterheuvel D 40. *l*°l T " d ) roanii&ctorier. heuvel D 28a. 4!" }„• T A mm toopm. achterheuvel D 125. v /w V "J ' manufac turicr. heuvel D 808. JL c fJ ( 7 • van ««) koetsier. antonpark DD61. . veiden (U van der) opperman. voorheuvel D 303. Velden (G. ran der)metBet. achterheuvel D 118. I e , j . ^ der) metsel. mac-adamw. D 246. *r- mi 611 ' *• !' den ) arb eid. achterheuv. D 118. *^u UliH6n ( arbeider. stalenburg G Mb. Veldhuijeen (A.) kruiden. acbter-schaerw. D421. D 408i en (W6i ^ V8D ^ achter - Bcha erweide 'Spff «• schter-echaer-
Veldhuijten (Alb. van) koopman. heovel t 2S. <a d V ) TM) «"«i- Veldbuijzen ^(Wed. T. v.) koopvr. heuvel D 268 Veldbuisen (G.) arbeider. o. arnbemschew. D 878' Veldhmzen (A.) arbeider. doodelaan D 402 Veldhuieen (P.) arbeider. doodelaan D 4025 Veldhuizen (T.) als hoven. ' Veldhuizen (W.) arbeider. odijkersteeg p is a Veldhuizen (C.) tuinman. dijnselburg G 61. v! Jw MD fn flfc t3 n 1 ecbt - n °oitgeJachtE22i. Veldhuizen (Q.) arbeider. siberie E 81 Veldhmaffli (T.) arbeider. kroout C 66 Ve dhuizen (W.) tuinman. antonpark DD 29 Veldhuizen (Wed G. van) heuvel D 191. Veldhu«enI(J.van) arbeid. driebergschestr.w. 1' 6 Veldwijk (G.) oude arnhemscheweg D 349 ' VeUhmzen (G.) arbeider. onde arnhemscheweg # ^ en XJ- van de) heuvel D 288. Verbeek (D. A.) arbeider. odijkersteeg E 14- Verbeek (S.) arbeider. kroost C 88z. ; ; Verboekend (J.) arbeider. mac-adamw. D 220 • r!wirw 4 ^ werk8t - ®ac-adamw. D 220* Verdonk (A.) jufferstiaat A 195. • ' erdonk (A. G.) timmerm. nooit gedacht A126 •Verdonk Az. (G ) kamerbeh. 2e dorpstraat A 71' Verdonk (H. G.) broodbakker. hoogeweg E 4 - JrZi 0D t fri ^batter, da bovef. g Verfonk ri'\ W Va ^ beek en rooi j en A 114. Verdonk g>jP akbul8k,1 V no oit gedacht A 165. vSdonk (M J A ) ^ ermak " achterheuvel D 132. erdonk (M. A.) timmerman. laan van beek en rooijen A 112. ueesen •S:i Ef# D i97 - Vergeer (Wed. C.) doodelaan D 886 2'S bl< fkersknecht. kroost C 42. ergeer (J.) molenaarsknecht. koppeldiik C 29. *Vergeer (N.) metselaar. koppeld.jk C 30. Verf^ W ^ oreni ersknecbt. kroost C 42. •V»rf [ /rT^ kovemersknecht. kroost C 60. Verkerk (C.) kok en pasteib. jufferstr. A 1S5. Vermeer (G.) schilder. heuvel D 343 Vermeer (W.) achilder. als boven. Vermenlen (Mej.A C.) modiste, nooit ged. A1983. Vermeulen (H.) austerUtz H 17. Vermeulen (W.) tuinman. drieberschestr.w. F 9. Verrijn Btuart (G.) pred. der Ned. Herv.gem. soesterberg G 30. Verschuur (G.) arbeider. stroobuurt D 443. Verschuur (H.) tuinknecht. stroobuurt D 474. Verschuur (J.) arbeider. achter scha
V erepulj (L Versteeg (C •Versteeg (C *Versteeg (J Versteeg (J Verwaal (K Verweij (W Vierkant (J Vierkant (J . * Vierkant (j •Vink (A.) *Vink (D.) Vink (H.) Vink (Wed Vinke (Me Vis-v. Kom ViBScher (V •Visser (A. Vlasblom (j ♦VTiet (A. 7 Voermans ( Voermans ( Vollenhover derplein Vollenbovei bcrgsches Vonk (C. I Vonk (D.) Vonk (E.) Vonno-Goot Vonno (G. Vonno (G. Vonno (J. Vonno (W. •Voorneveld Voorneveld . *Voorneveld Vos (A ) ai ~ Vob (A.) ai * Vos (A.) ti Vos (A.) st Vos (T.) wi •Vosmaer (A Voullaire (I Voullaire (] Voute (E. . maatschar Voiite (We Vree (S. H Vulpen ("W" •Vulpen (W
Waal (R a I Waal (T. d p Wageninger I• Wageningen— • Wagenvoort r Wagenvoort : Walburgh-S . *Walland " der Br.
(J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer