Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0097 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
97
is de fijnste kwaliteit.
43
C. W. Graaf van Limburg Stirum tc Arnhem, pcnningra. K. A. Kouchcnius tc Schovoningen. Mr. II. I. II. Baron van Boetsclaer tc do Bilt. P. Gunnink Bz. to Kampon. P. Roodhuijzcn tc Zoiat. Mr. J. van GifFen to Ilcerenvoon. Dr. S. II. Hermanidos to Zeiat, genecshcer-directeur. MojufFr. J. G. Sorbor, huiHinoesteres-apothekcrea. Ds. J. H. Peringa te Zcist, prcdikant. Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaar- loosde of verlaten kinderen in het huisgezin. Afd. Zcist on omstrckcn. J. P. Pinkemeior te Amsterdam, alg. sccrotaris. Plaatselijk Bcstuur: Mr. D. Becta to Zcist, voorzittcr. Mcj. A. van Ewijck to Zcist, seer. Jlir. G. P. van Tots te Zeist, penningm. Moj. II. G. Ilooft Graafland te Zciat. „ J. II. Hooft Graafland te Zcist. „ C. J. van Roijon te Drieborgon. II. M. van dor Mersch te Zcist. Dr. S. Ilceg to Zcist. Docl der Vereeniging volgena art. 2 dor Statuten: Half verweesde, verwaarloosdo of verlaten kinderen en in bizondere gcvallen ook weezen te stcunen, hen lichamelijk en zodolijk op to voeden of hunne opvoeding to bevordcren door plaatsing in ccn doorgangslmis of in huisgezinnen, wier boofden goscbikt on gencigd zijn hot bun toe to vertrouwen kind overoenkomstig zijn aanleg op to loiden tot eon goedo maatschappclijke betrckking. EEREDIENS T. Nederliindsch Ifervormde Kerk. Classicaal bestiiur van Arnersfoort. Ileeft 24 gcmccnton cn 27 predikantcn. — Is verdeeld ,n twee liingcn: Arnersfoort en Tienhovcn.
Scliaerweydcr Bosch- cn Villa-Park, Zcist. BOUWTEltREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer