Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0123 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
123
Thuerds Thee ________________________ 56
Bondshulpkist hotel „do Zwaan", le Dorpstraat 7 Zcist. Doel van den Bond is: do rechtcn zijnor leden te be- schermen en hunne belangen te behartigen. Doornsclie Golfclub. Jhr. H. M. D. Iiooft to Drioborgen, Voorz.; Jhr. L. van Loon te Doom, Vice-Voorz.; W. II. baron Tacts van Amerongen van Woudenberg to Zcist, le Seer.; Mr. J. D. van Ewijck 2o Seer.; Jhr. C. A. de Pester Jr. to Zeist, Penningm. Comissai issen. Mejuffr. C. Laboucliore te Doorn; Mevr. Hooft-de Pesters to Utrecht; Jhr. L. Schuurbeque Boeye to Zcist; Jhr. G. P. van Tets te Zoist. Gymuastiek Yereeniging „Sitiison" Opgericht 15 Januari 1898. Beschermhcer: Mr. J. J. Clotterbooko Patijn van Kloetingo, Burgemcester van Zeist. Bestuur: C. Greovcn, le Yoorz.; W. Couwenbcrg, 2e Yoorz.; R. Poulich, le Seer.; Johs van Ec, 2o Seer. ;A. Kloinp, le Penningm.; J. Goris, 2e Penningm.; Dirccteur: W. S. A. Dittmar te Utrocht. INSTELLINGEN VOOR DRANKBESTR1JDINQ. Yolksboud tegeu Drankmisbruik. Afdeeling Zeist^en Omstreken. ' Jhr. K. J. A. H. Bam van Bottestein lo Yoorz.; Mr. J. J. Clotterbooke Patyn van Kloetingo 2e Yoorz.; J. A. Metelerkamp Seer.; Jhr. G. P. van Tots Ponningm.; C. Guldensteeden Egoling BoatuurHlid, Plaatsvorv. Seer. Ponningm. De bond word opgericht in 1875. Do Statuten werden goedgekourd bij koninklijk besluit van 2 Doc. 1895. (Stbl. no 46.) Hot centraal bureau is gevestigd te Utrocht P. C. Donderstraat no 21. Do volksbond eischt matighoid; Strijdt tegon misbruik van bedwelmende drankon. Zij vraagt allcr medewerking.
GEIUI PIJPElt & Co., ZEIST. Huren, verhuron, koopen, verkoopen van Onroerende ; Goederen. A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer