Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0131 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
131
•i , . ; ■; 1 Thuergs Thee CO : Inrichtingen voor onderwjjs. Zcist, bohoort tot do 2e. Inspectio,- zijndo Zuid- on N. Holland, Zeeland en Utrecht. Inspecteur: J. C. Fabius. District s-Schoolopzionor: A. J. Nijland to Utrecht. Arrondisacraents-Schoolopzionor Jhr. Mr. D. L. Rutgers van Rozenburg to Utrecht voor het arron- diBsement „ Utrecht II". Plaatselijke commissie van Toezicht op het lager onderwijs. Jh. 0. J. Sickingho, v o o r z.; Jhr. G. P. van Tots, S o c r.; Mr. W. II. J. Blanckenhagon, N. A. Kortlandt on L. W. R. Schiitz, 1 e d o n.; Commissien tot wering van Sclioolverzuim. Commissie A. to Zcist. H. J. Besier, Y o o r z i 11 o r;, J. J. Kraal, Socretaris. Commissie B. te Austorlitz. Us. M. Barondrecht, v o o r z.; P. S. van't Hof. 8 o c r.;
Openbarc Scliolen. M. Luchies, hoofd der School voor M. U. L. 0.; G. P. Kruse, hoofd der School voor gewoon lager onderwijs. P. Bloemendaal, pl.verv. hoofd voor gewoon lager onderwys. P. S. van 't liof, hoofd dor School to Austorlitz.
Christelijke Normaallessen tot opleidiug van onderwy- zers en onderwyzeressen. A. A. Kloin, hoofd eenor School te Driebergon, D i r o c- teur, voorz.; A. C. do Yriondt, hoofd dor geref. School to Zeist, S o c r.; G. van Burgerler, ondorwijzor te Drieborgen; J. van Ginkol, ondorwijzor to Zeist; J. Poppes, institutour te Zeist; Mej. A. M. YrijhofF, onderwijzeros to Zeist. Bijzondcre School van de Nederl. llerv. Gemeente. Jb. van Zanton, hoofd; J. van Ginkol, pl.vorv. hoofd; GEBIt. PIJPEIt & Co., ZEIST. Gratis toezending van het Woningblad „Yraag en Aanbod".. :4 . ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer