Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0145 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
145
is de fijnste kwaliteit. " 67
Wasch- on Strijkinrichting K o p p cl d ij k n o. 7a. Bostuurder : W. C. van Calkcr. Eigcnaar P. W. van Calkcr. 8 t o o m- S t r ij k- on Waschinrichting. A in c r i k a a n s c h Systcom. W. C. Burger — Noordwcg no. 22. Stoom Wasch- en S t r ij kin rich ting. A. van Molacn & Zns. Kroostwog no. 13. Zcoppoedorfabrick. Chr. PleinoB — Dolderscho weg no. 27. Zoepziedcrij. Eirma Gcbr. van derYoer on van Kloostcr, Eramaatr. no. 23. Eigenaar: J. J. van Norden. Nedorl. Pa brick van Gouden enZilvercn Worken. Karpervijvcr no. 17. Eigenaar iirma Gorritson. Bostuurder J. A. Gcrritscn. Stallioudors. D. van Arkel, 2o Dorpstraat 67. W. F. Smits, Matfnk- straat 3. C. v. d. Lee (hotel Parkoord) Slotlaali 49. It. v. Bcnnckom, Yoorheuvel 14 en H. EraAde, WoUJotiii. wog 10. Naamloo*e Yennobtschap HAiidelniilfttschapf)^ ,,Zcist tot ox|loitatic vah Roerende en °*/ oe " ronde good ere n, „de Yereehiging Jagerla** 36. Domus: Adminiatratiebureau van Onroerende Goederon, Boschlaan 18. Agentschap van Brand-, Ongevalien-, Inbraak- en Levensvorzekoring, Hypotheek- en Credietbank. Tandarts 1. J. Son. Sproekuur: Dinsdag en Yrijdag van 1—3 uur. 2e Dorpstraat no. 53. Yolkszaal ,«oschzicht". lo Hoogeweg no 25. Bostuur dor J. II. van longeron. Saraonkomsten: Zonuag, Maandag, Dinsdag Dotkdordag on Zaterdag, tclkens des aYonds 8 uur. Kinderponsion „Zomervreugde" Montaubanstraat No. 6. Mejuffr. P. Yisser, d i r o c t r i c e. . . Scliaerweyder lloscli- en Villa-Park, Zcist. BOUWTEltltEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer