Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0271 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
271
Thuer£s Thee
128 . .
M a t h i b b e n, F., mctselaar, Bergweg 27a. — 0., arbcidcr, Dijnsclweg 1. Mattiisson, I). C., zinkwerker, Emmastraat 19c. ♦Mechelen, G. P. van, barbicr, Slotlaan 46b •Meokelonbroiek, C. J., adm. kcrkvoogd dor JS. 11. gomecnte to Socsterberg, Amorafoortscheweg 11. * Mcdor, J. J. go p. adsistent-rcsidcnt N. 0. I. Blikkenburgerlaan 4. * M e e n h o r s t, J. W., wagcntnakcr, Torcnlaan 52. *Meent, C. van do, schrijnwcrker, Torcnlaan li. _ G. v a n d c, arboidor, Siberie 22. * Kz, O. van do, gomocnte arbcidcr, Sibcrio 8. * — K. van do, stalknecht, Molenweg 38. — W. van d c, arbcidcr, Bergweg 153. Mocrbeok, T., mctselaar, 0. Arnh.weg 11, *M e o r d i n k, A dr., scliilder, le Dorpstr. 6 Utrechtscfie Jt!g. Brandwaarborg- en Yerzekering-Maatscbappijen, gevestigtl te LIRfcCHT. Opfjericht in de jaren 1811 en 1867. — Kapitaal f 2,000.000.— r n ni in i s s a r i ssc n ■ Mr W. H. DE BEAUFORT, Olid-Minister van Buiten- landsche Zakcn; Mr J. VAN WAl.Rfi, Vice-President vandeArr. Rech bank te Utrecht - Dr. B. REIGER, Burgemeester van Utrecht, A PLATE, voorzitter va do hauler van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. ... „ ,, AM Directeurcn: Jhr. Mr. C. M. R. RADERMACHER SCHORER;W. E. VAN LENNEP; O. E1.1NK SCHUURMAN Jzn. Door hot geven van inlichti.igen en het bezorgen van verzekeringen, zoowel in Onderlinge Waarbin'g als tegen Vaste Premie oevelen ziclt aan. Gebr. /\DR. & JOH. MEERDINK, ic Dorpstraat n». 6 — ZKIST — Laan v. Seek en Royen no^a. — C., schippcr, Jagerlaan 72. * — G ? arbcidcr, Krugerlaan 56. * — H., oud-gem.-opzichtcr, 2o Dorpstr. 65. * II z n., H-, Antonlaan 12. — J z., H., schildcr, le Dorpstr. 12. * — J. } bouwkundige en gem. architect, Laan van B. en R. 2. — wed. J., geb. K o b t e r, le Dorpstr. 6. & v a n N i c, metsclaara, Nooitgcdacht 1. — & Zn., firma, schilders, le Dorpstr. 6. Meervold, W., koopman, Fompweg 27. M o e r w ij k, P., arbcidcr, Austcrlitz 7.
GEBR. PI J PER & Co., ZE1ST. Yeeverzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer