Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0033 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
33
COMFOREN - KOOKPLATEN = BOUTEN VOOR OAS EN ELECTRISCH
9
Hooge Collegien van Staat.
Samenstelling van het Ministerie. Buitenlandsche Zaken. Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, audientie: Za- terdag 1 uur. Justitie: Mr. Dr. J. Donner, audien tie: Vrijdag 2 uur. Binnenlandsche Zaken en Land- bouw. Mr. J. B. Kan, audientie: Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- pen: Mr. M. A. M. Waszink, audientie: Maandag 2 uur. Financien: Jhr. Mr. D. J. de Geer, audientie: Maandag 2'/ 2 uur. Defensie: J. M. J. H. Lambooij, audi entie: Maandag 11 uur. Waterstaat: Mr. H. v. d. Vegte, audientie: Maandag 2 uur. Arbeid Handel en Nijverheid: Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Brui'ne, audien tie: Donderdag 2 uur. Kolonien: Dr. J. C. Koningsberger, audientie: Vrijdag 2 uur. Orider het gereedmaken van dit ge- deelte Adresboek heeft dit Ministerie haar ontslag-aanvraag ingediend. Ministers van Staat. A. F. W. Idenburg; dr. W. H. No lens; Mr. P. W. A. Cort van der Lin den; Mr. Th. Heemskerk; Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek; Jhr. Mr. Ch.. J. M. Ruys de Beerenbrouck en Mr. D. Fock. Raad van State. Voorzitster: H. M. de Koningin. Vice-Voorzitter: Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lijnden van Sandenburg. Leden: H. K. H. Prinses Juliana; Z. K. H. de Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg; Jhr. Mr. L. van Bronkhorst Sandberg; Mr. J. J. 1. Har- te van Tecklenburg; Mr. A. D. W. de Vries; C. J. Hasselman; Mr. P. W. A. Cort van den Linden; W. Cool; J. J. Rambonnet; Mr. Dr. G. F. M. Baron
van Hugenpoth tot Aerdt; Mr. D. P. D. Fabius; Mr. J. B. L. C. C. Baron de Wijkersloot de Weerdesteijn; Mr. R. H. A. M. Romme; A. W. F. Iden burg; Mr. J. Limburg en Mr. Dr. J. A. P. N. Koolen. Eerste Kamer der Staten-Generaal. 50 leden. Leden voor de provincie Utrecht. P. Moltmaker (s.d.); Jhr. Mr. B. C. de Savornin Lohman (c.h.). Voorzitter Griffier: Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Commies Griffier: Mr. A. L. de Block. Tweede Kamer der Staten-Generaal. 100 leden. Kieskring XIII Utrecht omvat de pro vincie Utrecht. Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren brouck, voorzitter. Griffier: Mr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk. Commiezen-Griffier: Mr. L. A. Kes- per en Mr. J. L. C. Wery. Kolonien. Gouverneur van Ned. O.-Indie: Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff. Gouverneur van Sttriname: Dr. A. A. L. Rutgers. Gouverneur van Curagao en onder- hoorigheden: Ir. L. A. Fruytier. Provinciaal Bestuur van Utrecht. Commissaris der Koningin: Dr. H. Th. 's-Jacob. Audientie: Vrijdag 11 uur. Griffier: Jhr. Mr. C. G. C. Quarles van Ufford. Gedeputeerde Staten. H. van Andel; G. H. J. van Spanje; J. H. Th. O. Kettlitz; B. J. J. Wijkamp; Jhr. Dr. H. W. L. de Beaufort; Mr. H.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer