Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0041 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
41
Centrale Verwarming
voor en
Kantoren Fabrieken
17
Belastbaar Te betalen inkomeii Belasting door inwoners der gemeente 23000 1182.09
24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 35000 40000 45000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
1236.69 1291.29 1345.89 1400.49 1455.09 1509.69 1564.29 1837.29 2110.29 2383.29 2656.29 3202.29 3748.29 4294.29 4840.29 5386.29
door werk forensen 788.06 824.46 860.86 897.26 933.66 970.06 1006.46 1042.86 1224.86 1406.86 1588.86 1770.86 2134.86 2498.86 2862.86 3226.86 3590.86
door woon- forensen 394.03 412.23 430.43 448.63 466.83 485.03 503.23 521.43 612.43 703.43 794.43 885.43 1067.43 1249.43 1431.43 1613.43 1795.43
* Onder belastbaar inkomen wordt verstaan het zuiver inkomen vermin- derd met een aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud van / 500.— voor een ongehuwde, f 700.— voor een gehuwde, vermeer- derd met f 75.— voor ieder eigen — aangehuwd — of pleegkind beneden achttien jaar dat minder dan / 10.— per week verdient en geheel ten laste van den belastingplichtige kornt. X Boven een belastbaar inkomen van f 20.000.— wordt van iedere f 50.— meer van inwoners der ge meente / 2.73, van werkforensen f 1.82 en woonforensen f 0.91 geheven. Art. 6. Het belastingjaar begint 1 Mei en eindigt met 30 April. Art. 7. Deze verordening treedt in werking 1 Mei 1922, op welk tijdstip vervalt de verordening op de heffing eener plaat- selijke belasting raar het inkomen, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 No vember 1918, gewijzigd bij raadsbe- sluiten van 18 November 1920 en 24 Februari 1921, welke verordening even- wel van toepassing blijft op alles wat betreft de heffing over belastingjaren, welke aan het belastingjaar 1922-— 1923 voorafgaan.
Verordening op de invordering van de plaatselijke inkomstenbelasting. Art. 1. De invordering en uitkeering der plaatselijke inkomstenbelasting ge- schieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 243h der gemeentewet. Art. 2. De aanslagen over een vol jaar zijn invorderbaar telkens voor een tiende gedeelte, op den laatsten dag der maanden Juni tot en met Maart van het belastingjaar. Art. 3. De aanslagen over minder dan een vol jaar zijn invorderbaar in zooveel gelijke termijnen als er na de maand, welke in de dagteekening van het aan- slagbiljet is vermeld, nog maanden van het belastingjaar overblijven. Op den laatsten dag van elk dier maanden vervalt een termijn. Vermeldt de dag teekening eene latere maand dan de voorlaatste van hel belastingjaar, dan is de aanslag dadelijk in zijn geheel invorderbaar. Art. 4. 1. De belasting der binnen het Rijk wonende personen, die geene vaste woonplaats hebben, alsmede die van niet binnen het Rijk wonende perso nen, is echter steeds dadelijk in haar geheel invorderbaar. 2. Voorts worden alle aanslagen in eens invorderbaar, wanneer de belas tingplichtige in staat van faillissement is verklaard, gelijk mede in geval van inbeslagneming van roerende of on- roerende goedereen vanwege het Rijk, of van verkoop dier goederen tenge- volge van eene inbeslagneming na- mens derden, of wanneer de aange- slagene het Rijk metterwoon wil ver- laten. Art. 5. 1. Deze verordening treedt in wer king tegelijk met de verordening op de heffing eener plaatselijke inkomstenbe lasting. 2. Zij vervangt de verordening op
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer