Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0042 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
42
Fa I A PvCT I A A Voorheuvel 37 Zeist wAJJlLLA A Tel. 68 en 308
de invordering der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, vastge- steld bij raadsbesluit van 7 November 1918, welke evenwel van toepassing blijft op alles wat betreft ie invorde ring der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, over de belasting- jaren, welke aan het belastingjaar 1923—1924 voorafgaan. Hondenbelasting. Voor honden van weelde per jaar f 2.50; voor waak- en trekhonden f 1.— Schatters der localiteiten waar sterke drank in het klein wordt verkocht. W. C. M. B. van Prattenburg, Schat- ter; P. de Vries, plaatsverv.
Raadscommissien. (tot September). Bedrijfscommissie. De Burgemeester, voorz.; Jhr. Mr. F. v. de Poll, D. J. v. Nieuvvenhuizen en J. H. van Lonkhuijzen, leden; J. Bode en G. F. Geijtenbeek, plv. leden. Een ambtenaar ter secretarie fungeert als secretaris. Slachthuiscommissie. Mr. F. M. G. van Walsem, voorz.; G. van den Brink, G. H. Fygi en G. F. Geijtenbeek, leden en J. H. van Lonk huijzen en W. Dieterich, plv. leden. Commissie openbare werken. Mr. F. M. G. van Walsum, voorz.; G. van den Brink; G. F. Geijtenbeek en F. H. C. Jansen, leden en P. Bobeldijk en j. Bode, plv. leden. Commissie van toezicht op de arbeids- bemiddeling en werkloosheid- verzekering. Voorzitter: L. Adriaanse; plv. voor- zitter: Mr. F. M. G. van Walsem. Leden werkgevers: W. T. Hoogstra- ten, H. Strietman Wz. en D. P. I. Harmsen. Plaatsverv.: J. Willemsen, F. van Tellingen en A. Lagerweij. Leden werknemers: J. Bode, H. J. van Os en E. van Tellingen.
18 Plaatsverv.: J. H. Meier, G. van der Lee en H. Maaswinkel. Commissie van voorbereiding der door den raad in hooger beroep te nemen beslissingen. G. F. Geijtenbeek, Mr. F. A. Beunke en G. van den Brink. Commissien zitting hebbende in de besturen der vereenigingen: Algemeene Ziekenverpleging: Mevr. van Hoogstraten-Schoch en G. F. Geijtenbeek. Ambachts-Avondschool: G. van den Brink en J. Bode. Zeister Industrie- en Huishoudschool: Mevr. van Hoogstraten-Schoch en G. H. Fygi. Openbare Leeszaal en Bibliotheek: en Handelsavondcursus: F. H. C. Jansen en. Jhr. Mr. F. van de Poll. Vreemdelingenverkeer: Mr. F. A. Beunke en G. F. Geijten beek. Welstandscommissie. L. Posthuma, Voorz., J. Meerdink, Secretaris, L. C. Wienecke, D. J. Heu- sinkveld en J. Stuivinga, leden. Sclieidsgerecht gem. werklieden. C. W. Bal, A. F. C. de Pont, Mr. Dr. B. van der Mersch, G. Kok en , leden. B. Ferman, A. G. van Melsen, T. F. Stuivinga, M .van Santen en B. de Boer, plv. leden. Schattingscomm. grondbedrijf. P. C. van Es, D. P. I. Harmsera en J. J. van Straalen. Bioscoop-commissie voor de gemeente Zeist. (Art. 18 der Bioscoopwet). A. C. de Vriendt, lid voorzitter; P. S. van 't Hof; C. J. de Lange, H. Strietman Wzn., Comm. Brairadweer en S. J. Tevel, leden.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer