Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0045 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
45
W arm waterinstallatie d ^ukentoJnui" 21
den geen nieuwe bezoekers in de bad- cellen toegelaten. Badinrichting: H. F. Rijnders, Utrechtsche weg 131. Zeister Burgerwacht. Eere voorz.: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Bestuur: Mr. W. H. J. Blanckenhagen; J- M. de With, waarn. secr.-penningm.; H. Strietman, W. Gadellaa, bestuurs- ieden; Commandant: Ir. J. Knol. Kamer van Koophandel. Zeist ressorteert onder het gebied van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Bureau Maliesingel 2 Telef. no. 938. Uit Zeist hebben zitting in deze kamer: D. A. Bouman en L. Ga dellaa in de afd. kleinbedrijf en J. H. v. Lonkhuyzen in de afd. grootbedrijf.
Utrechtsche Waterleiding Maat- schappij. Afdeeling Zeist—Driebergen en Rijsenburg. Tel. No. 60. Directeur: J. C. Rijk Pz., te Utrecht. Vertegenwoordiger voor Zeist, Drie bergen en Rijsenburg: J. A. Metelerkamp, te Zeist, kantoor Fr. v. d. Puttelaan 2. Machinist: H. van den Hoek, Pomp- station Bergweg no. 101 te Zeist. Fit ter: K. G. Kesler te Zeist, Kritzmger- laan. ' / Bestuur van de Industrie en Huishoud- School te Zeist, Tulpstraat 19. Mevr. J. D. van Romondt Vis— Bar sse Quarles de Quarles, voorzitster; Mevr. G. Verloop-Schermers, secreta- resse; Mevr. A. v. Notten—Der Kinde- ren, 2e secretaresse; Mevr. G. J. Fer- man-Mulder, penningmeesteresse; Ba- ronesse v. Hogendorp, geb. Baronesse v. Burmanja-Rengers, Mevr. G. Crom- melin—van der Mersch, Bar s8e Q. J. van Burmania Rengers geb. Bar 5se van Welderen Rengers; Mevr. C. Griffijn —Rottier, Mevr. Klokke-Coulier en een 2-tal gedelegeerden uit den gem. raad,
(Mevr. A. A. van Hoogstraten-Schoch en G. H. Fygi). Mej. J. M. F. M. v. d. Spoel, direc- trice, Mej. A. S. Hirzel van Kemten, Leerares koken en voedingsleer; Mej. J. Koning, Leerares Waschbehande- ling en Huishoudkunde; Mej. J. Zon- nenberg, Leerares Lingerienaaien; Mej. J. Wareman, Leerares handwerken; Mej. M. Mulders, Leerares Costuum- naaien; Mej. G. v. Wermeskerken, Leerares teekenen en sloyd; Mevr. E. Buys-Kleijn, L. O. Fransch en En- gelsch; Mevr. Dr. H. W. Hondelink- v. Voorthuizen, arts, Leerares in Ver- bandleer, Hygiene en kinderverzor- ging; Mej. L. Bakhuis, Leerares frobe- len en kinderverzorging; de Heer G. Vermeulen, Leeraar gymnastiek; Mej. S. Volkers, leerares zingen. Concierge: A. M. Veefkind. Spreekuren van de directrice: Maan- dagmorgen v. 11—12, Woensdagavond v. 7—8, Donderdagmiddag v. 2—4. Betaaldag: 2e Zaterdag van de maand v. 10—12 uur. De school is te bezichtigen den 1 Dinsdag van de maand tegen betaling van 25 ct.
Financieele Instellingen.
De Nederlandsche Bank. Kantoor: Fransen v. d. Puttelaan 2. Geopend v.m. 9</ 2 —12]/ 2 nam. Maandags van v.m. 10 y 2 —12'/2 n.m. Telefoonnummer 60. Correspondent voor Zeist en om- streken: H. J. G. Haitsma-Mulier. Plaatsverv. corresp., J. P. Haitsma Mulier.
Nationale Bankvereeniging. Kantoor Zeist, Donkerelaan no. 22. Telefoonnummer 80. Directeur: A. U. Crommelin.
Agent der Ned. Midd. Spaarbank. Kantoor. Zeist, Heerenlaan 45.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer