Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0047 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
47
WARMWATERINSTALLATIE vanuit Keuken- fornuis voor Bad, Waschtafel, Gootsteen, enz.
23 man, Penningim. en Tih. Stuivinga, lid.
Nutsspaarbank - Zeist. Kantoor: Donkerelaan 32. Post- rekening 132570. Opger. Maart 1866. Dagelijks ingaande rente 3% per jaar. Spaarboekjes worden bij eersten inleg kosteloos uitgereikt. Minste inleg f 0.25; bedragen tot f 500.— worden zonder voorafgaande opzegging terug- betaald. Uitgifte van Spaarbusjes — Kostelooze berniddeling voor inleggers tot: Beta- ling van belastingen, Schoolgelden enz. Inning van pensioenen en salarissen. Berniddeling tot aan- en verkoop van beleggingsfondsen. Open bewaarne- ming van effecten. De Spaarbank is aangesloten bij het Nederlandseh Spaarbankbureau. Het kantoor is geopend: Iederen werkdag 10—12V2 5 2'/2—4 en Dinsdag en Zaterdag des avonds 8—9 uur. Bestuur: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, Voorz.; Mr. W. H. J. Blanckenhagen, onder-voorz.; J. P. Haitsma Mulier, Seer.; Jhr. G. E. de Geer; Mr. Dr. A. Crommelin; Mr. Dr. B. van der Mersch; J. G. G. Baron Taets v. Amerongen; C. F. H. Klokke; G. Haitsma Mulier. J. M. de With, Directie.
Onderlinge Waarborg Vereeniging voor werklieden en arbelders Jhr. Mr. F. van de Poll, voorzitter; P. Bloemendaal, secret.; Mr. W. H. J. Blanckenhagen, penningmeester. Le- den: J. P. Haitsma Mulier, J. Meerdink en C. Moen, alien te Zeist; en P. Dra pers te Austerlitz. F. H. van den Ham, boekhouder. De Spaarkas houdt zitting ten Raadhuize, Kamer no. 6, elken Woensdag van 7—8 uur 's avonds.
Verzekeringsbank Kosmos. Gevestigd te Zeist. Commissarissen der Maatschappij:
J. B. de Beaufort, Directeur der Landbouwbank te Utrecht. Mr. J. Gelinde van Blom, Secretaris- Generaal Dep. van Justitie te 's-Gra- venhage. Mr. J. A. A. Bosch, Oud-vice-pres. v, den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage. Prof. Dr. A. A. Nijland, Hoogleeraar in de Sterrekunde en de waarschijnlijk- heidsrekening aan de Rijks-Universi- teit te Utrecht. Jhr. Mr. F. van de Poll te Zeist. Mr. Dr. W. H. J. Royaards te Utrecht. Prof. Mr. J. Ph. Suyling, Hoogleer aar in het Burgerlijk Recht en Interna- tionaal Privaatrecht aan de Rijks-Uni- versiteit te Utrecht. G. A. van Vloten, lid der firma van Vloten en de Gijselaar, te Amsterdam. Gedelegeerd Commissarissen: Mr. J. A. A. Bosch, J. B. de Beau fort. Mr. J. Gelinde van Blom. Prof. Mr. J. Ph. Suyling. De laatste tevens President-Com- missaris. Directeur: Ch. Calkoen.
De Vereenigde Makelaars. G. van Aalderen, 't Zeister Woning- bureau; B. Balhuizen, Woning'bureau; J. A. Metelerkamp en H. J. G. Haitsma Mulier, N.V. Het Buitenverblijf in Ne- derland; H. G. SMedrecht, Bouw- en Woni.niglbureau ,,Onze Waning"; J. H. M. Rotting, Kotting's Woning en Land- goederenbureau.
Waterschappen. Zeist. Mr. G. C. D. R. Baron van Harden- broek van Bergambacht voorzitter; Mr. Dr. B. v. der Mersch, secr.penningm.; heemraad: J. de Ridder, W. J. Lok- horst en G. A. van Dijk. De Biltsche en Zeister Grift: Mr. G. C. D. R. Baron van Harden- broek van Bergambacht, watergraaf; Mr. Dr. B. van der Mersch, secr.-pen-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer