Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0048 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
48
Fa I A PvITT T A A Voorheuvel 37 Zeist Li. Tel. 68 en 308
ningmeester; heemraad: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Mr. A. J. Labouchere; Jhr. H. van den Bosch; Jhr. J. W. Steengracht van Oostcapelle en Jhr. C. A. de Pesters. Oranjevereeniging. Opgericht 8 October 1910. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 25 Juni 1912. Eere voorz., Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Bestuur: D. van Zanten, Voorzitter; Jhr. Mr. K. J. M. Huydecoper, Secreta- ris; L. Gadellaa, penningm.; Commis- sarissen: J. A. Bach, G. H. Fygi, A. v. d. Bos, Joh. Meerdink, J. M. Russ, A. J. Melief, G. Vermetilen, Dr. J. Fern- hout, G. Leijte en D. A. Bouman. Art. 2 der statuten luidt: Zij stelt zich ten doel de organisatie van feestelijkheden op nationale feestdagen, in het byzonder op den verjaardag van LL. M. de Koningm Wilhelmina en voorts datgene te doen, wat kan strekken tot bevoidering der liefde voor het huis van Oranje Nassau. Hare feesten worden niet op Zondag gehouden. Art. 5. Men kan Lid, Donateur(trice), Begun- stiger(ster) worden door aangifte by den Fen- ningmeester der Vereeniging. Gewone leden z\jn zy, die een contributie van f 2.50 per jaar betalen. Tot eereleden kunnen worden benoemd zij, die van buitengewone belangstelling voor de Vereeniging hebben doen blijken of die zich je^ens de Vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Deze benoeming geschiedt door de Algemeene Vergadering op voordracht van het Bestuur of van minstens 20 leden. Donateurs(trices) en Begunstigerststers) zyn zy, die de kas der Vereeniging steunen met een bijdrage van resp. minstens f 10.—en f5.—. Art. 6 Eereleden, Donateurs(trices) en Be- gunstigers(sters) hebben dezelfde rechten alg de gewone leden.
Vereeniging vreemdelingenverkeer Zeist. Opgericht 23 Nov. 1897. Statuten laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Oct. 1924. Stbl. No. 48. Beschermheer: Mr. C. J. Baron van Tuyll v. Serooskerken, Burgemeester v. Zeist. Bestuur: George H. Figi, „Haslen",
Donkerelaan 34, le Voorzitter en pen ningm.; Mr. J. F. E. Claringbould, 2e Voorz.; F. L. M. van Hoogstraten, le Secretaris: Dr. H. S. v. d. Lee, 2e Secretaris; Dr. F. H. Holm, 2e ■ Pen ningm.; B. Ferman; D. Meeuwenberg; D. A. Bouman; A. J. Mens; Th. F. Stuivinga en A. Verdonk. Mr. F. A. Beunke en G. F. Geijten- beek, gedelegeerden uit den Gemeente- raad. Verkeersbureau, waarvoor alle cor respondence te zenden Broederplein 27 is dagelijks geopend.
Buurtvereeniging voor de beide Dorpsstraten en het Rond. Bestuur: C. J. van Scherpenzeel, voorz.; W. H. A. Janssen, secretaris; G. Leyte, penningm.; C. P. v. d. Bosch en H. Meerdink Jr. Commissarissen. Doel: Behartiging van de belangen der be- woners van de beide Dorpsstraten en het Rond,
Buurtvereeniging „Het Centrum". Omvattend: Voorheuvel, Bergweg tot Joubertlaan, Marktplein en Montau- banstraat. Bestuur: F. van Drie le Voorz.; J. Meijer, vice-voorz.; N. J. Breeuwer, le Secretaris; A. J. Mens, 2e Secretaris; L. Gadellaa, penningm.; G. Moen en J. H. Aben, commissarissen.
Buurtvereeniging Slotlaan en Donkere laan. Opgericht 16 Febr. 1923. Bestuur: H. J. Kuiper, le Voorz.; D. A. Bouman, 2e Voorz.; D. Meeuwen berg Jr., le Secretaris; C. v. Sciherpent- zeel, 2e Secretaris; L. Gadellaa, le Penningmeester; A. J. Melief, 2e Pen- ntngm. Doel: Behartigen van de algemeene belangen van de bewoners van de DonSerelaan, Slotlaan en Verl, Slotlaan van Jufferstraat tot Krafee- lingweg.
Buurtvereeniging „Steinlaan". Bestuur: A. Verdonk H.G.zn., voorz.; M. J. Bouman, seer.; W. F. v. Milligen, penningm.; W. Gadellaa en D. S. de Graaf, commissarissen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer