Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0049 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
49
Electr.Licht-enKrachtinstallaties
Buurtvereeniging Patijnpark e.o. Opgericht Sept. 1928. Bestuur: P. J. v. Norden, Voorz.; W. Polder, vice-Voorz.; J. Bruinooge, le Secretaris; A. v. d. Nagel, Penningm.; A. Verkerk, 2e Seer.: C. Pronk en van Beek. Deze buurtvereeniging omvat het Dorpsgedeelte dat begrensd wordt door Bergweg vanaf 'Watertoren tot den Dijnselweg, Panweg-Patijnlaan, het geheele z.g. Patijnbosch, Dwarsweg en van Reenenweg vanaf den Dwarsweg tot den Bergweg. (23 straten en 1 P ein). Floralia-Vereeniging. Opgericht 5 Januari 1905. Beschermheer: Mr. C. J. Baron v. Tuyll van Serooskerken, Burgemeester. Bestuur: Dr. L. W. H. Tjeenk Wil- link, le Voorz.; Th. A. Klomp, 2e Voorz.; O. v. d. Weert, le seer., Kroostweg 9; H. L. van Loenen, 2e Secretaris, van Doornweg 24; B. Vermeulen, penningm., Driebergschew. 11. Leden: G. van Blankensteijn, H. v. Helmondt, S. H. van 't Slot en Chr. Klein Molenkamp. Technische commissie: S. H. van 't Slot; G. v. Blankensteijn, B. Vermeu len en Chr. Klein Molenkamp. Het doel der Ver, is de liefhobberij tot het opkweeken, verzorgen en verwerken van bloem- on andere planten te bevorderen, en daardoor de kennis en waardeering der levende natuur te bevorderen. Voorts een jaarlijksche wedstrijd m het versieren van voortuintjea, Jaarlyks wordt door haar eene Tentoonstel- ling gehouden van de door haar uitgegeven planten. Tjjdens de te houden Tentoonstelling wordt er gehouden een wedstryd in het Bloem- schikken voor kinderen, Men kan zorider ballotage lid worden der vereeniging a f per jaar; lid-donateur of donatrice a, f 5.— per jaar.
Floralia-Vereeniging „Huis ter Heide". Bestuur: J. Blooker, Eere voorzitter, Nieuw Zandbergen; Jhr. M. de Jonge, voorz.; J- E. Lasterie, secretaris; J. van de Weerd, penningmeester.
25 Vereeniging „Openbare leeszaal en bibliotheek". Opgericht 8 Juni 1911. Statuten laatsteiijk goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1917. Stbl. No. 245. Gebouw: 2e Hoogeweg 35. Geopend: Maandag 2—5 en 7—10 uur nam.; overige werkdagen 10—12 uur v. m., 2—5 en 7—10 uur nam. Zon- en feestdagen: 2—5 uur nam. Filiaal Jeugd-Bibliotheek adres: In dustrie- en Huishoudschool, Tulp- straat 19. (Voor het Jacob van Lennepkwar- tier). De Jeugd-bibliotheek zal geopend zijn: Woensdagmiddag van 2.30—4.30 en Zaterdagmiddag van 2—4 uur en daarenboven voor jongens van 14—18 jaar Woensdagavond van 7—8 uur en voor meisjes van 14—18 jaar, Donder- dagavond van 7—8.30. Bestuur: P. Hijdelaar, Voorz.; Mej. H. W. Crommelin Vice-Voorzitster; B. Ferman, Seer.; Mevr. A. van Hoog- straten-Schoch, 2e Seer.; W. M. Beije- rink, penningmeester; P. Bloemendaal; A. Krekel; P. Minderaa; D. J. v. Nieuwenhuizen; J. Th. Swartsenburg; Mej. A. M. E. Tjeenk Willink. CorrespcOTdent te den Dolder: Mevr. A. Engelhardt-Knappert. Directrice: Mei. S. Otten. Mej. M. Z. Nieboer, assistente. Dames A. A. Meerburg, F. C. Brand- sma, A. Saveur en T. S. M. Teengs volontaires. Doel: het instandhouden van een kosteloos voor iedereen toegankelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Zeist, zonder voorkeur voorenzonder uitsluiting van eenige godsdienstige of politieke richting. Minste jaarbijdrage(KaIenderjaar)als lid f 2.50; als vereeniging f 5.—.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer