Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0050 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
50
F a L. GADELLA A v T:™3os st
26
Vereeniging Ons Leesgezelschap. Opgericht 2 April 1890. Bestuur: H. Polman, voorzitter; C. Wolleswinkel, secr.-penningm., Juf- ferstraat 11.
Chr. Leeszaal en Bibliotheek. Opgericht Januari 1928. Bestuur: F. H. C. Jansen, voorzitter; Mr. G. A. Diepenhorst, vice-voorz.; J. C. de Mildt, secretaris; L. van Bosch, peniningm.; A. van der Linden, pen- ningm.; H. C. Rieffe; J. Teela; P. C. van Es en H. Eijsinga, led en. Verzekering-Maatschappijen. Vertegenwoordigers te Zeist. Heeren vertegenwoordigers te Zeist worden beleefd verzocht hunne opga- ven voor den zes en twintigsten Jaar- gang in te zenden ter Boekdrukkerij Vonk & Co. te Zeist, of aan den Heer A. H. van Tellingen, te Zeist Choisy- weg 17. Naaml. Venn. Het Buitenverblijf in Nederland, Landgoederenbureau, woning- en assurantiekantoor, ny- potheken, Fransen v. d. Puttelaan 2-4, Tel. No. 60. Directeuren: J. A. Metelerkamp en Haitsma Mulier. Agentschappen van: De Ass. Maatschappij „De Nederlan- den van 1845", voor Leven, Brand, Inbraak-, Transport- en Bedrijfsver- zekering. Verzekering Soc. „De Amstel". Utr. Alg. Brandwaarb. Maatschappij. „Zurich", Alg. Maatschappij tegen on- gelukken en Wett. Aanspr. „Fatum", Ongevallen Verz Maat schappij. Ned. Nering Verzekering Maatschap pij. Levensverz. Maatschappij „Utrecht". Verzekering op Beurspolis. Naaml. Venn. Stichtsch Bouw- en Woningbureau, voorheen Rijk Cruijff, Stationsplein. Brand-, Inbraak-, Glas, Nering- en Levensverzekering.
G. Becker, agent der Eerste onderlinge Aannemers en individueele Verze- kering-Maatschappij te Zwolle. A. Bonthuis, agent der Nederl. Glas- verz. Maatschappij te Rotterdam; — agent der Nieuwe Eerste Nederl. Verzekering Mij. tegen ongevallen te 's-Gravenhage. J. Groesbeek, vertegenwoordiger der Verz. Maatschappij „Concordia" te 's-Gravenhage. — Rijwielverzekering tegen diefstal, — Glasverzekering. Wed. Corn, van Eck, Utr. weg, agent der Eerste onderlinge Broeiglasver- zekering Maatschappij, Rijswijksche plein 13, den Haag. Brandwaarborg. W. J. Boot, agent van de Prov. Brand waarborg en Inbraakverzekering te Amsterdam. B. Balhuizen, Slotlaan 45, Brandwaar borg — Haagsche Ass. Comp. voor Brandverz., van 1805. A. Bonthuis, correspondent der Bataaf- sche Brand. Maatschappij te's Hage. Ph. J. van Brink, Corresp. Brandwaar borg Mij. De Jong & Co., Amsterdam. W. C. van Calker, agent der Neder- landsche Maatschappij van Brand- verzekering te Tiel. L. J. Goossen, agent der Tilburgsche Brandw. Mij. Groninger Brandwaarborg Mij., Sta- tioinslaan 8, T. 1037. P. A. Hitzel, Tulpstraat 24, agent der Ned. Mij. van Brandverzekering. F. H. C. Jansen, Krullelaan 25, Hoofd- agentschap van de Ongevallenverz. Maatschappij, „Fatum", den Haag. Agentschap van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel; — den Nederlandschen Lloyd te Amsterdam; — de Neder- landen van 1845 te den Haag; — de Bedrijfs- en Neringverzekering- Maatschappij, ,.Labor" te den Haag; — Amsterdamsche Hypotheekbank, Amsterdam. Th. A. Klomp, agent der Onderlinge Nederl. Brandw. Maatschappij van 1827 te 's-Gravenhage.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer