Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0052 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
52
F a LGADELLAA v m e 6 U 8 V, in jm* 4
28 W. J. de Keijser; J. v. d. Ploegen; W. Giesbers en J. B. van Vliet. Personeel actieve dienst: Komm. le kl.: H. Westerhof (dienst- geleider); P. Spoelstra; J. Bruins; B. de Vos; O. Brinker; J. L. Sleijster en K. D. H. Kootstra. Komm. 2e kl.: C. J. Verbraak. Ontvangkantoor Zeist. Ontvanger: D. W. O. Slothouwer. Administratief personeel: Adj. comm.: A. Bonthuis en C. Sa lomons. Rijksklerk: Mej. M. v. d. Veen; VV. Takken; P. Schietekatte en P. A. Ele- sen. Kantoor te Zeis t: Woudenb. weg 42. Geopend voor Directe Belastingen, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don- derdag des voormiddags van 9 tot nam. 2 uur. Geopend voor accijnzen: Dagelijks des voorm. van 9 tot 12 uur en nam. van l'/ 2 tot 4 uur, met uitzondering van den Zaterdagmiddag.
Schattingscommissie Rijksinkom- stenbelasting. Voorzitter: D. J. Gautzsch te Zeist. Leden: J- B. Rijnten, G. H. Fygi en G. v. d. Brink. Registratie en Domeinen. Ontvanger: N. W. Baron v. Till. Personeel: Adj. comm., P. L. van Eenennaam; Rijksklerk, A. W. Huppel- schoten.
Toezicht op Maten en Gewichten. IJkkantoor te Utrecht. A. Verschoor W. Lz., te 's-Graven- hage, inspecteur van het ijkwezen; M. Berck te Utrecht, chef van dienst. De ijk en herijk te Zeist geschiedt kosteloos telkens op door B. en W. bekend te maken dagen en uren. Dienstplicht. De gemeente Zeist behoort tot het
indeelingsdistrict Utrecht met Utrecht als hoofdplaats en zetel van het dis trict. Majoor van Straaten te Utrecht, in- deelings-district commandant.
Rijksverzekeringbank. Bestuur: V. Noest, voorz.; Mr. Dr. H. L. van Duyl, plaatsverv.-voorz.; Secretaris-generaal: Mr. J. C. Heyning. Controleerend geneesheer te Utrecht, waaronder Zeist ressorteert: Dr. IJ. A. van Popta. (Dienstkring VII en VIII). Agent voor Utrecht; W. R. van der Weide. Raad van Arbeid te Utrecht. Zitting te Zeist: elken Woensdag van 9 tot 5 uur, voormalig gemeentehuis a.d. le Dorpsstraat No. 15 Lid werkgever: J. H. van Lonkhuy- zen te Zeist; plaatsverv. lid werkgever: D. A. Bouman te Zeist. Raad van Beroep. (Ongevallen- en Invaliditeitswet). Utrecht ressorteert onder den Haag en is het 2e rechtsgebied. Voorzitter: Mr. I. Mortier Hijmans. Griffier: Jhr. Mr. J. W. Schorer. Plaatsverv. Voorzitter: o.a. Mr. D. A. L. M. Schretlen (Utrecht); Mr. N. H. van Voorst van Beest (Huis ter Heide); Mr. A. N. W. J. Stokvis (Utrecht). Plaatsverv. Griffier: o.a. Mr. C. E. Phaf (Utrecht). De leden en plaatsverv. Ieden wor- den benoemd door Ged. Staten. De zittingen worden gehouden in het gebouw van den Centralen Raad van Beroep, Trans No. 19 te Utrecht, des Vrijdags op door den Voorzitter te bepalen data. Klaagschriften moeten worden ge- zonden aan den Raad van Beroep te 's-Gravenhage, Casuaristraat 36a. Plaatselijke Commissie, (bedoeld bij art. 86 der Onge-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer