Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0054 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
54
F a I r,AHRl I a A Voorheuvel37Zeist I L| UrvULLLri/A Tel. 68 en 308
30 Holm) — Th. Berents — (Utr. Apo- theek) en D. van Zanten. Dr. C. F. Engelhard, geneesheer- directeur der stichting W. A. Hoeve, den Dolder, apotheek geopend van 9—10 uur v.m. Drogisten. Joh. H. Spaarkogel, Mej. J. Teern- stra, H. J. Kuiper, H. Meerdink Jz., J. G. Roby, W. F. van Milligen, A. v. d. Berg en T. Jongsma. Verloskundigen. Mejuffr. E. J. A. M. Vreven-Verhaar, Mejuffr. T. Jonk-Hartman, beiden ge- pensioneerd en Mejuffr. F. Walburg (gemeente verloskundige). Mej. C. H. de Vries. Inrichting voor Heilgymnastiek en Massage. J. C. Eijkman, Choisyweg 11. H. F. Rijnders, Utr. weg 131.
Het Zeister Ziekenfonds. Deelnemers zijn: De Doktoren: Tjeenk Willink, Ben- dien, Kortlandt Sr., van Loghem, van Lidth de Jeude, Kortlandt Jr.. H. S. v. d. Lee, C. A. Bouman en Dr. F. D. Kolff van Oosterwijk, apotheekhou- dend-geneeskundige. De Apothekers: van Zanten, Huber, Berents en Oldeman. Het Bestuur bestaat uit:
Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude, Voorz.; U. J. Huber, Secretaris; G. Ol deman, Penningm.; Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, D. v. Eck, A. van Dijk. Administrateur: C. Pronk, Jacob v. Lenneplaan 14. Bode: Th. A. Klomp, Berkenlaan 3.
Vereeniging tot bestrijding der T uberculose. Opgericht 13 Febr. 1920. Beschermheer: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Bestuur: Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude, Voorz.; B. Ferman, Seer.; Mevr. W. C. Stolte-Hartog, penningm.; Mej. Engelberts; Mevr. L. de Pont-Paijens, Jonkvr. H. J. W. E. Ram en F. van Tellingen, leden. Huisbezoekster: Mej. H. G. de Jong, A. F. van Wieringen, arts. Kring Consultatiebureau onder leiding van A, F. van Wieringen, arts, des Donderdags om 2 uur in de Ziekenverpleging, Prof. Lorentz- laan 76.
Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Dr. S. Douma te Amersfoort, inspec- teur districtshoofd voor de provincie Utrecht en Gelderland (behalve de Be- stuurstandplaats Amersfoort); Plaats- vervangend inspecteur J. L. Petten, te Zeist, c. a.
MIDDELEN V Rijkstoezicht op de Spoorwegdiensten. Achtste district. Districts-lnspecteur: H. E. Gerst, te Utrecht.
Nederlandsche Spoorwegen. Hoofdbureau Utrecht. Locaaldienst Zeist—Utrecht—Baarn en Amersfoort. Stationschef: J. J. de Groot, te Zeist. Voor verzending van particuliere telegrammen geopend van 8 uur voor- middag tot 9.— uur namiddag.
N VERVOER. Weg en werken. Hoofdopzichter:: H. J. Nieuwenhui- zen, te Utrecht; J. van Setten, te Bilt- hoven, opzichter; Verantwoordelijk ploegbaas: G. Beszelsen. Tramdienst N. B. M. Utrecht—Zeist. Amersfoort - Drieb. - Rhenen - Arnhem Chef van Exploitatie, E. Paap te Zeist; Stationchef, H. J. Beumkes; Werkmeester, L. J. Roggeveen; Ver- antw. machinist, C. J. van Spanje. Techn. ambtenaar: J J. v. d. Wildt. Electr. Techn. opzichter: W. Lange- rijs.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer