Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0058 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
58
F a L. G ADELL A A
34 Op Zaterdag kantoor voor postdienst gesloten om 16 uur. Hulptelegraaf- en telephoonkantoor geopend van 9 uur—12.30, 14-—16 en 18—19.30 (lokaal). Telegraaf- en Telefoondienst op Zondag gesloten. Voor de te verzenden telegrammen en telefoongesprekken in de eel is het kantoor geopend op werkdagen van 9—12.30 v.m., 14—16 n.m., 18—19.30 n.m. Op Zon- en Feestdagen gesloten. Van dit kantoor uit geschiedt de postbestelling aan de woningen gele- gen aan den P. A. weg met Dijnselpark tot van DeijI Amersfoortschen straatw., oostwaarts van het station Huis ter Heide tot en met Beukbergen en west- waarts tot en met de uitspannng „de Pan"; den Dolderschen weg tot en met de villa Coburg, gedeeltelijk villapark Bosch en Duin tot en met de Vossen- laan vanaf de uitspanning tot en met de villa Sandhoeck. Ter voorkoming van vertraging wordt het belanghebbende publiek aan- bevolen zijne correspondentie in te richten, dat brieven en andere stukken zijn te adresseeren naar Huis ter Heide (Utr.). De bestellingen oostwaarts van Beukbergen blijven uitgaan van het hulppostkantoor te Soesterberg. Brievenbus geplaatst aan de Halte ,,Bosch en Duin" bij villa Rodichem villapark Zandbergen en Station Huis ter Heide. Lichtingen geschieden in de bestel- ling. Lichting aan Station Huis ter Heide, 7, 13, 14 uur en 18.20. Hulppost-, Telegraaf- en Telefoonkantoor te den Dolder. Kantoorhouder le klasse bij den post en telegraafdienst: A. van Winterswijk. Geopend op werkdagen van 8.30— 11; 14—16 en 17.30—19 uur. Op Zon- en Feestdagen van 8—9 uur v.m.
Buslichtingen 6, 12.30 en 18.30 uur. Op Zon- en Feestdagen 9 uur v.m. Bestellingen 8.—, 13.20 en 19.15 uur. Van 9.15—9.30 gelegenheid tot het afhalen van poststukken. Van dit kantoor uit geschieden de postbestellingen aan de woningen ge- legen aan: Dolderscheweg. (Noordelijke rich- ting) tot Soestdijkerweg en Pleines- laan, Boerderijlaan, Berkenlaan en Ge- sticht. Dolderscheweg. (Zuidelijke richting) tot Vossenlaan; Hertenlaan, Reelaan. Baarnscheweg tot en met Vossenlaan Taveernelaan, Biltsche weg, Tolhuis- laan en Oude Amersf. weg. Spoorlijn : Padualaan en Zandcarrier. Ter bespoediging der corresponden tie gelieve het belanghebbende publiek de stukken als volgt te adresseeren: Straatnaam Den Dolder (Utr.). De telegrammen worden van uit dit kantoor kosteloos besteld binnen een kring van 15 min., en verder afgelegen tegen betaling van bodeloon. Centrale Bond van Nederlandsch Post- Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 1893 no. 24. Afd. Zeist en.Omst. Bestuur: D. G. Becker, de Wetlaan 66, le Voorz.; W. F. ten Boske, 2e Voorz.; C. A. Barel, Eikenlaan 20, le Secretaris; S. van Essen te Drie- bergen, 2e Secret.; C. J. v. Amerongen, le Penningm.; J. Cornelissen, 2e Pen- ningm. J. G. v. d. Kamp lid. De bond stelt zich ten doel om tusschen zijne leden eendracbt en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en door allo wet- tige middelen, zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedeiijk welzijn te bevorderen, met uitsluiting van elke inmenging op godsdienatig en politiek terrain
Telefoonnet Zeist. Dienstregeling plaatselijk net en inter- lokaal verkeer: Doorloopend dag- en nachtdienst.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer