Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0062 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
62
Fa I AP|r| I A A Voorheuvel 37 Zeist L-I. Tel. 68 en 308
38
Waterleiding-stations: waarvan dat te Bosch en Duin met auto-tractor.
No. 1. J. A. Hooijdonk, chef „ 2. T. van Vulpen, „ „ 3. H. Stomphorst, „ „ 4. A. J. Kraan, chef „ 5. T. v. Veldhuijzen, „ „ 6. A. Veldhuijzen, „ „ 7. 0. van Santen, „ „ 8. H. Niebeek, „ „ 9. A. Rozendaal „ „ 10. B. de Wit, „ „ 11. A. R. de Groot „ ,, 12. C. G. Poort, „ Brandweerstation „ 13. J. v. d. Haar, „
Utr.weg 43 bij den chef. Terrein Julianalaan No. 17. Odijkerweg 7 bij den chef. Donkerelaan, N. V. Figi, met in- en nitgang naar de Jufferstraat. Voorheuvel 61 bij den chef. Oude Arnh. weg 45 id. Steinlaan 57 id. Pr. Alexanderweg No. 40, (H. t. Heide) Dennenweg 26, Bosch en Duin. Schaerw.laan 241 bij den chef. Dolderscheweg: Wilhelminalaan 23. Schooldwarsstraat 11, Austerlitz.
Het brandcollege, dat bestaat uit den Burgemeester, den Commandant, Brandmeestera en Comm. v. politie, vergadert minstens eens in de drie maanden. Brandmelden Telefoon lOl = Voor Bosch en Duin Tel. 462, bij A. Rozendaal.
Vereenigingen en Maatschappijen Burgerlijk Armbestuur. Opgericht 1 April 1909. Bestuur: B. Balhuizen, Voorzitter; E. J. Kroes, Secr.-penningm. Leden: D. J. van Nieuwenhuizen; J. A. van Dieten; Jhr. C. A. de Pesters; Mej. H. W. Crommelin; Mevr. T. Dor- restein-de Lange en G. H. Fygi. W. Westphal; plaatsverv., secr.- penningm. Kantoor: Maurikstraat no. 4. Geopend van 11—1 uur dageHJks. (Vrijdag en Zaterdag \an 10—1 uur).
Algemeene Armencommissie. Bestuur: Jhr. H. M. Huydecoper, Voorz.; D. W. Timmerman, Seer.; Jhr. G. E. de Geer, Penningm. Leden: Jhr Mr. K. J. M. Huydeco per, J. E. Rieffe, G. Uitman, C. H. Hoogstraten, C. Moen en A. J. Mens. Het lokaal voor spijsuitdeeling is gevestigd Maurikstraat no. 9. Een der oudste instellingen in deze gemeente die zich in verband met de oprichting van het gemeentelijk Burgerlijk Armbestuur thans be- paalt to't het houden van spijsuitdeelingen in de maanden 'anuari en Februari alsmede op den Oudejaarsdag; zij meent hiermede het bedelen in de gemeente tegen te gaan.
,Philanthropische Instellingen. Vereeniging Algemeene Ziekenverpleging. Prof. Lorentzlaan 76. Bestuur: Mevr. M. Clotterbooke Pa- tijn van KIoetinge-Huydecoper, Eere- presidente; Mevr. Baronesse G. van Tuyll van Serooskerken geb. Bar.esse van Lynden, presidente; Mevr. J. Sic- kinghe—Nepveu tot Ameide, vice-pre- sidente; W. H. van Haaften, secretaris; W. P. van Notten, penningmeester; Jonkvr. H. J. W. E. Ram; Dr. P. M. E. Roessingh; Mevr. J. v. Romondt Vis gb. Bar.esse Quarles de Quarles; Mevr. de Pont geb. Payens; Dr. D. Schermers; F. H. C. Jansen en een 2-tal gedele- geerden uit den gemeenteraad (G. F. Geijtenbeek en Mevr. A. A. van Hoog straten—Schoch. Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, ge- meente-geneesheer. Zuster H. J. Veenenbos, Directrice. Vrouwenvereeniging te Zeist. Opgericht in 1864. Bestuur: Mevr. Sickinghe—Nepveu tot Ameide, Presidente; Mej. M. Cou- vee, Secretaresse; Jonkvr. C. C. van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer