Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0063 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
63
Herstelplaats
VOOR
AUTOMOBIELEN EN MOTOREN
39
de Poll, Penningmeesteresse; Mej. M. Reesse; Mevr. de Wed. de Ridder-Pe- tersom Ramring. Doel: Het behartigen Tan de belangen yan arme huisgezinnen.
Nederl. Vereeniging van Huisvrouwen. Ooedgek. bij Kon. Besl. van 16 April 1913 no. 19 — 22 Febr. '20, no. 47 en 17 Juli 1920 no. 60. Afdeeling Zeist. Eere-Voorz.: Mevr. G. M. Bar.esse v. Tuyll van Serooskerken geb. Bar.esse van Lynden. Bestuur: Mevr. de Wed. D. W. v. Mouwerik—Venlet, Bergweg 63, Pre- sidente; Mej. J. Roeseling, Prof. Lo- rentzlaan 28, le Seer.; Mevr. J. Ham- mes-de Qroot, Karpervijver 5, 2e Secre- taresse; Mevr. J. Holm-Guldensteeden Egeling, Broederplein 21, penningm. Vereeniging Ziekenhuisverpleging. Opgericht 16 Jan. 1929. Bestuur: B. Balhuizen, Voorz.; J. v. de Weerd, Secretaris; B. van de Pol, E. J. Kroes, C. Eggink, H. de Waal en Mevr. van Mouwerik—Venlet. Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen. Opgericht 19 Oct. 1908. Bestuur: Mevr. Clotterbooke Patijn van KIoetinge-Huijdecoper, Presidente; E. Kroes, Vice-Voorzitter; Jonkvr. I. de Savornin-Lohman, Vijverlaan 13, Secret.-penningm., aanvraag voor luiermand; Mevr. van Hoogstraten— Schoch; Mevr. de Pont—Payens; Mevr. G. H. Diepenhorst—Mulder, Mevr. 's Jacob—Baronesse van Boet- zelaer; Mevr. F. J. Muller—Dinge- nians; Mevr. Verloop—Schermers. Mevr. G. M. Bar.sse van Tuyll van Serooskerken geb. Bar.sse v. Lijnden; Jonkvr H. J. W. E. Ram; Mevr. F. v. d. Brink-Seijpe. F. H. C. Jansen; B. Ferman, W. Chr. den Hengst, Dr. P. M. E. Roessingh en Dr. D. Schermers. Bureau voor aanvraag van bakerhulp, Prins Hendriklaan 35.
Centraal Genootschap voor Kinder- Herstelling- en Vacantiekolonies. Hoofdbestuur: Dr. A. Schucking Kool, te Utrecht, Voorzitter; Mr. A. van der Elst, te Leiden, Secretaris; Th. M. Ketelaar te Amsterdam, Penningm.; Dr. J. Leijdesdonff, te Meppel; G. Arings-Venema; lr. S. Simons, Mevr. E. de Boer Jonkers; B. Fer man; H. E. Buurma te Hoogezand; Dr. A. P. Smit, Schoolstraat te Vlis- singen; Mevr. J. Spanjaard-Polak en A. van Veen. Afdeeling Zeist. Eere lid: Mej. J. H. Hooft Graaf- land. Bestuur: B. Ferman, Voorz.; Mej. N. Avis, Secretaresse; Mej. A. C. C. van Brink, Penningm.; Mevr. Huydecoper —Boissevain; Mevr. L. de Pont- Paijens; Mevr. J. H. van Voorst van Beest-v. Son; Mevr. A. de Beaufort- Brandsma; Mej. Tj. Koppius en Dr. P. M. E. Roessingh, med. adviseur.
De Schakel. Opgericht 30 Sept. 1926. Kinderhuis opgericht door de zuster- vereeniging ,,Vesta" te Utrecht, ecn vereeniging van pleegzusters der zie- kenhuizen a. d. Catharijnesingel te Utrecht. Directrice: Mej. H. E. van Mill, Duin- weg 20, Bosch en Duin. Bestuur: Dr. Fabius, Geneesheer- directeur v. h. Stads Acad. Ziekenhuis te Utrecht. Mevrouw Prof, van Leeuwen—Vos te Utrecht. 3 Verpleegsters; Zuster E. M. Uter- mohlen, Seer., Oud dir. St. Acad. Zie kenhuis te Utrecht; Mej. Lucie de Gel- der, controleerend arts. Verzorgingskosten voor on- en min- vermogende kinderen bekostigd door vereenigingen, particulieren enz. f 2.— p. dag wasch inbegrepeu. Overigens vanaf 3.— per dag en J 1 1.— per week voor de wasch. Doel: Het zwakke pas herstelde kind tot 10 j, leeftijd den overgang en het zich aan- passen aan het gewone gezinsleven zoo gelei- delijk mogelijk te maken.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer