Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0064 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
64
CT a I C* AF^tTT T A A Voorheuvel 37 Zeist r L.. UAUcLLAA Tel. 68 en 308 40
Het Ziekenfonds te Austerlitz. Zinspreuk „Draagt elkanders lasten". Opgericht 23 Januari 1905. T. Koudijs, Voorzitter; J. F. Merken- hof, Seer.; D. J. van Nieuwenhuizen, penningm.; J. B. Mayer, H. van Gin- kel Wz., N. van Doom en G. van Nieuwenhuizen. Doel der vereeniging: Den leden, ingeval van ziekte,een tegemoetkoming in geld uit te keeren
Nederl. Gasthuis voor Ooglijders. Correspondent voor Zeist:
Afdeeling Zeist en O. van het Nederl. Roode kruis. Beschermheer: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Eere Voorzitter: Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord; W. M. Beijerink, Voorz.; W. H. van Haaften, Secret.; J. M. de With, Penningm.; Mevr. v. Tets van Goidschalkxoord; Zuster H. J. Veenenbos; Mevr. van Sloterdijck—v. Panhuys; Mevr. Beijerinck—Knotten- belt; Mevr. Baronesse Roell—Harinx- ma thoe Slooten en Jhr. W. A. van den Brandeler. Leider der Transport collone: Dr. Th. Scheffelaar Klots. Plaatselijke leider: A. v. Bennekom. Magazijn in den tuin van de stic'h- ting Bethanie. De afd. stelt zich ten doel: In tijd van oorlog — naar de aanw^jzingen van het Hoofdbestuur — het lot van den ge- wonden of zieken knjgsman door persoonlijke diensten en stoffeiyke hulpmiddelen to helpen verzachten, dan ook, wanneer hulp wordt ge- vraagd voor oorlogvoerende natiSn, terwiji Nederland niet in den oorlog is betrokken; in tijd van vrede naar vermogen mede te werken tot leniging van den nood b(j ziekten ot rampen in binnen- of buitenland.
Groene Kruis afd. Zeist, Bosch en Duin—den Dolder en Huis ter Heide. Opgericht 1928. Bestuur: Dr. v. d. Meulen, voorzitter; Mevr. van Mouwerik—Venlet; D. J. v. Nieuwenhuizen; Mr. H. C. Beijerman; W. H. F. Vogel; P. J. de Kanter en J. Rijks.
Ver. tot Bevordering der Belangen van Slechthoorenden, Afd. Zeist. Goedgekeurd bij Kon. Besl. d.d. 6 Mei 1911, No. 116 en 31 Oct. 1921 No. 70. Bestuur: Prof. Dr. J. J. A. Muller, Voorzitter; Dr. S. Heeg, vice-voorz.; W. D. Bins, Secretaris-Penningmees- ter; Mevr. D. Muller—Dingemans; Mevr. D. P. E. Stuivinga—van Dalsum.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Afdeeling Zeist. Bestuur: Mr. F. M. G. van Walsem, voorzitter; Jonkvr. C. J. Baronesse van Tuijll van Serooskerken, secretaresse; Mej. H. W. Crommelin, penningm. Algem. Ned. Vrouwen Vredebond. Hoofdbestuur: o.a. Mevr. Sirks, Fr. v. d. Puttelaan 28, penningm.; Mr. H. J. v. Manen, 2e Secretaris H.B. volken bond, Boulevard 2, Zeist. Nederlandsche Militaire Bond. Opgericht 28 October. 1874. Orgaan: De Nederlandsche Krijgs- man. Dit blad verschijnt elke week. Prijs f 1.50 per jaar voor Militairen, f 2.— per jaar voor niet-Militairen. Hoofdredacteur: Ds. T. J. Hagen, Majoor veldprediker lie Divisie. Uit- gever: F. Roosjen, Aalsmeer. Hoofdbestuur van den Ned. Mil. Bond. D. J. Middelbeek, Kol. der Art. b.d. te 's-Gravenhage; Ds. P. Groote, Am sterdam; J. S. F. van Hoogstraten, lid der Prov. Staten van Gelderland, Arn- hem; Ds. J. Hagen, Maj. Veldpr., Arn- hem; G. J. Colder, Hoofdoff. v. gez. 2e klasse K. N. M., te den Helder; Van Dijk, directeur der topogr. inrichting, te 's-Gravenhage; Ds. Vonkenberg, Zwijndrecht; Jac. van Oversteeg, Am sterdam; Joh. de Lange, Amersfoort; Ds. J. de Vries, Tilburg; Ds. J. J. de Vries, Buren; Jhr. W. Roell, kap. v. d. gen. staf adjud. van den M. v. O., 's-Gravenhage; J. M. van Stein Callen- fels, Kol. der inf. b.d. Bennekom, secr.- penningmeester.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer