Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0065 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
65
Gas- en Electrische Ornamenten
Agent: D. Kuipers te Dordrecht voor de provincien N.-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Vertegenwoordiger, A. Wal te Zwolle. Tehuizen voor Militairen. Amersfoort, Beekstraat; ♦Amster dam, Plantage Baangracht 11; Arn- hem, Jans-Binnensingel; Assen, Hoofd- vaartstraat; Bergen op Zoom, Auverg- nestraat 19; Breda, Bosschestr. 88; Delft, Verversdijk 20; Deventer, Berg- schild; Doesburg, Veerpoortstraat; Dordrecht, buiten Walevest 1, Ede Maanderweg; Qorinchem, Krabweg 385; Gouda, Peperstraat; *'s-Graven- hage, Heemskerkstraat 42; 's-Graven- hage, Malakkastraat 156; *Groningen, Lutke, Nieuwstraat; Haarlem, St. Jans- weg 34; Harderwijk, Stationsweg; Harskamp, Legerplaats; Den Helder, Kanaalweg 91; Hellevoetsluis; 's Her- togenbosch, Ververstraat 63; Hoorn, Veemarkt; Kampen, Oudestraat 8; *Leeuwarden, Emmakade; Legerplaats bij Oldebroek; Legerplaats bij Soes- terberg (Zeist); Leiden, Morschweg; Middelburg, Nieuwstraat G 223; Naar- den, Vrouwenstraat 27; Legerplaats Milligen; Nijmegen, Sumatrapl. 416; Schoonhoven, Kortendam; Tilburg, Noordkerk; Utrecht, Wed bij den Dom; Venlo, Parkstr. 11; Vlissingen, Kr. Elleboog 46; Zutphen, Kuiperstr. 18. * Niet aangesloten bij den Ned. Militairen Bond.
Kon. Nederl. Vereeniging „Onze Vloot". Afd. Zeist en omstr. Opgericht Mei 1914. Bestuur: voorzitter; J- A. Vink, Secretaris; A. H. v. der Mersch, Penningm.; Jhr. G. F. v. Tets van Goidschalxoord en Prof. Dr. J. J. A. Muller, leden. Art. 2. Doel en werkkring der afdeeling: de kennig van en de belangstelling in de Neder- landsche zeemacht aan te kweeken en te versterken by alle Nederlandsche onderdanen in het Moederland, de Kolonign en het Buiten- land.
Vereeniging „VoIksweerbaarheid". Afd. Zeist. Opgericht 14 September 1905. voorzitter; J. A. Vink, secretaris; P. S. van 't Hof, penning- meester. Leden: Chr. A. Voermans en Art. 2 van het Reglement luidt: De afdeeling zal aan de ontwikneling van de weerbaarheid van het Nederlandsche yolk medewerken door: a. het bevorderen van lichaamsoefening: b. het opwekken tot algemeene deelneming aan vrijwillige oefening in den wapen- handel; c. het bevorderen van schietoefeningen: d. het uitgeven van geschriften en hethou- den van openbare byeenkornsten; e. alle andere wettige, doeltreffende middelen jaarlijksche contributie 25 cent. Schietvereeniging „Zeist". Onderafd. van de Ver. Afd. Zeist der Vereeniging Volksweerbaarheid. Goedgek. bii Kon. Besluit van 26 Juli 1906 No. 47. Opgericht 4 Febr. 1906. Bestuur: J. van de Bundt, Voorz., le Hoogeweg 11; J. A. H. Leunenburgh, Secret., Heijelaan 14; A. G. J. Elskamp, Penningm., Panweg 27; W. Strietman Gz., Commissaris, Montaubanstraat 35 en J. M. van Dijk, te De Bilt, com missaris.
Nat. Bond „Het Mobilisatiekruis". Afd. Zeist en omstr. Opgericht 23 October 1925. Bestuur: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, Eere-Voorziter. W. M. Beijerinck, Voorzitter; E. J. Kroes, Secret., Steniaweg 32; J. A. Vink, Penningm., Pauw v. Wieldrecht- laan 2; J. v .d. Bunt, 2e Voorz.; W. H. v. Haaften, 2e Secret.; C. E. Knopper, 2e Penningm.; Jhr. Mr. K. J. M. Huy- decoper, alg. adj. Art. 3. De Bond heeft ten doel: lo het gevoel van eenheid en saam- hoorigheid in vaderlandslievenden geest onder zijne leden aan te kweeken 2o de belangen van kameraden en oud-kameraden te behartigen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer