Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0066 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
66
F a L. G ADELL A A v Tl, he 6 " 8 ve :„ 3 3»r
42 Vereeniging Nederlandsch Mettray te Rijsselt bij Zutphen. Opgericht 5 Dec. 1850. Afd. Zeist. Bestuur: Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord, voorz.; Jhr. Mr. K. J. M. Huydecoper, secr.-penningm.
Vereeniging Moed, beleid en trouw. W. H. A. van der Mersch, Corres pondent.
Vereeniging: Bethanie. a. Bethanie, Slotlaan 92. Herstel- lingsoord voor verzwakte kinderer.. Directrice: Zuster Bommezij. Geneesheer: N. Kortlandt Jr. b. Rusthof, Stationslaan 1. Herstel- lingsoord voor vrouwelijke patienten. (leeftijd 15—35 j.). Directrice: Zuster M. S. Faro. Geneesheer N. Kortlandt Jr. Het Bestuur bestaat uit: R. J. Graaf Schimmelpenninck, Voorzitter, J. M. y de With, Secretaris, Dr. C. J. C. Burkens; Mr. R. Baron van Hardenbroek van Bergam- bacht, Driebergen, Joh. Meerdink, Mevrouw J. I. J. Sickinghe-Nepveu tot Ameijde, Mevr. S. S. J. Bar.sse van Hogendorp-Juckema van Burma- nia Bar.esse Rengers, Mevr. C. van Tets van Goidschalxoord—Hooft; E. Juckema van Burmania Baron Ren gers en A. U. Crommelin, alien te Zeist. Tuinman: J. Dorresteijn, Slotlaan 94.
Gereformeerde Meisjes-Vereeniging „Dorcas". Opgericht 7 Nov. 1899. Bestuur: Mej. L. Blom, Presidente; Mej. W. Hoogenraad, vice-presidente; Mej. E. Mol, le Secretaresse; Mej. W. Schaap, 2e Secretaresse; Mej. L. Corn- bee, penningmeesteresse, Mej. E. van Stempvoort, Alg. adj. Doel der vereeniging is het vervaardigen van kleedingstukken, die door de diakenenaan de armen worden uitgereikt.
Meisjesvereeniging Priscilla. op Geref. grondslag. Opgericht in 1925. Inl. bij Bestuur: Mej. Bos, Lyceum- laan 4.
Vereen. „De macht van het kleine". Gewijd aan de belangen der halve Stuivers- vereeniging voor de verzorging van on- en mmvermogende kranken in de stichtingen der Christeiyke vereeniging voor de verplegmg van lijders aan vallende ziekten te Haarlem Afdeeling Zeist. Mej. A. Kraan, Laan van Beek en Royen 7a, leidster; 11 collectanten, ruim 300 leden.
Vereeniging „Zusterhulp" enz. te Amsterdam, uitgaande van den Nederl. Meisjes- bond. Beschermvrouwe: H. M. de Koningin-Moeder. Bestuur: Mevr. Dros v. d. Flier, te 's-Gravenhage, v. Spijkstraat 48 Pre sidente; Mevr. M. Bar.esse von Harinx- ma thoe Slooten, vice-presidente, te Amsterdam, P. C. Hooftstraat 178; Mevr. v. d. Brandeler v. d. Muelen, te 's-Gravenhage, Koningskade 26, secie- taresse. Doel: Vrouwen en meisjes, die lichamelgken of geestelijken steun noodig hebben, met de daad te helpen. Zy steunt in allerlei omstan- digheden, zonder onderscheid van stand of kerkgenootschap; maar verlangt ook dat familie en belangstellenden naar vermogen zullen medewerken. Zij heeft een Rusthuis voor rustbehoevenden te Nunspeet. Afd. Zeist. Mejuffrouw H. Besier, Penning meesteresse, Utr.weg 117.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer