Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0067 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
67
RACHELS - HAARDEN ■ FORNUIZEN VOOR KOLEN, GAS EN ELECTRISCH
Vereen. tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland. Gevestigd te Utrecht. Sanatorium te Zeist, Oude Arnh. weg Telefoon no. 69. Bestuur: Prof. Dr. H. Visscher, Huis ter Heide; Voorz.; Ds. L. van Loon, te Seherpenzeel, secretaris; Mr. A. Ph. W. Alta te Zeist, penningmeester. Directie: Dr. C. W. Scheffer, arts, geneesheer-directeur; Mejuffr. J. Q. Klomp, arts. Het Sanatorium bevat in het hoofd- gebouw en vijf paviljoenen plaats voor patienten le, 2e en 3e klasse van beide seksen. Het verpleeggeld wordt per maand berekend en bedraagt per dag le kl. { 10 en hooger; 2e kl. f 6.—, f 7.— en f 18; 3e kl. f 3.50, f 4.50 en f 5.—, alles naar gelang der kamer. Van de Afd. Zeist zijn Bestuursleden: Ds. W. Verhoef, Eere-voorzitter. J. Schouten, voorz., Mej. W. H. v Mar ie, Secretaresse; E. Weiss.
Algem. Nederl. Vrouwen Vredenbond. Afd. Zeist. Opgericht 19 Sept. 1927. Mevr. Gouverne, presidente; Mevr. Boekhof-Harmse, vice-pres.; Mevr. A. M. W. Sirks, le Secretaresse; Mevr. S. van den Heuvel, 2e Seer.; Mevr. A. Rond, le penningm.; Mevr. E. v. d. Veen—Tul, 2e penningm. Wijkdames: Mevr. de Haan en Mej. N. Avis. Algemeen Secretariaat, Amersfoort, Arnh. weg 50.
Ned. Christen Vrouwenbond. Afd. Zeist. Mej. W. H. van Marie, Voorzitster; Mevr. A. Veldhuisen-Jansen, Seer.; Mevr. Meijer-van Zanten, Penningm.
Voogdijraad te Utrecht. Mr. A. de Graaf, Voorzitter; Mej. Mr. M. Hugenholtz, Seer.; Leden: Dr. J. H. Adriani; E. P. v. Andel; W. S. G. A. v. Leeuwen; J. F. Th. van Rossum: Mevr. de wed. A. C. de Rijk-Smelt;
Mevr. R. G. Oort-Roessingh; H. J. L. C. Bax; W. L. Klijn; W. J. A. van de Bild en C. J. Vermeulen, alien te Utrecht en Mevr. J. G. M. Janssen-de Wit te Amersfoort. Agent voor Zeist: Dr. C. J. C. Bur- kens, med. doct. arts, Aristoteleslaan 11, te Zeist. Het bureau van den Voogdijraad is gevestigd te Utrecht Trans no, 19. alwaar de secretaris dagelijks, uitgezonderd op Zon- en Peestdagen voor het publiek te spreken is, en wel des Maandags, Dinsdags, Donderdags, Vrijdags en Zaierdags des namiddags van 2—S uur, en des Woensdags des namiddags van 1—2 uur. De gewone vergaderingen worderi gehouden op den eersten Woensdag van iedere maand, des namiddags te 2 uur.
R. K. Vrouwenbond. Afd. Zeist. Opgericht 25 Juli 1920. Bestuur: Mevr. E. Feldhaus van Ham-Boele, Presid.; Mevr. L. de Point- Paijens, Vice-Presid.; Mej. H. Ruijsse- naars, le Secret.; Mevr. L. Versteijnen- Godefroy, 2e Secret.; Mej. C. v. Hel- mondt-v. Wandelen, le Penningm.; Mej. M. Willemsen, 2e Penningm.; Mej. R. v. Uden, lid. 245 leden. Adviseur: pastoor G. J. Reinders. Doel: De deelneming der R, C. vrouwen aan het Godsdienstig en Maatsehappelijk leven op de krachtigste wijze te bevorderen.'aan te moe- digen en te steunen, met uitsluiting van alle zuiver politieke actie, Naaivereeniging „St. Martha". Onderafd. v. d. R.K. Vrouwenbond. Opger. 7 Oct. 1915. Bestuur: Mevr. E. Feldhaus v. Ham- Bo.ele, Mej. H. Ruijssenaars. Doel: Aan behoeftigen kleeding te verstrekken.
Meisjes Zangvereeniging „St. Caecilia". Onderafd. der R.C. Vrouwenbond. Bestuur: zie ^R. C. Vrouwenbond. Doel : Kennis van Muziek en Zang by te brengen en daardoor de Yolkszangte veredelen en te bevorderen. Petrus Canisius, Geloof en Wetenschap, Kapelaan H. A. Wieggers, Voorz.; E. Randag, Secretaris; M. Gadellaa, penningm.; G. J. M. Neessen; Mevr. Th. Ruyssenaars—Oremus. 200 leden.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer