Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0068 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
68
F a L.G ADELL A A v T°I, h «rI„ 37 3of'
R.K. Jonge-Vrouwenbond. Afd. Zeist. Opger. 16 Nov. 1927. Mevr. Th. Ruyssenaars—Oremus, presidente, Rozenstr. 10; Mej. M. Wil- lemsen, Secretaresse;, Berkenlaan 37; Mej. N. Dittmar, penningm., Hortensia- laan 42. Meer dan 80 leden, meisjes van 12— 18 jaar. .. Doel: Godsdienstonderwijs, Hand- werken, Gymnastiek, Gezelligheid. R.K. Ver. tot Bescherming van Meisjes in Nederland. Correspondentschap Zeist: Mevr. E. Feldhaus van Ham-Boele, Maurikstr. 32, Mevr. L. de Pont-Payens, Drie- bergscheweg 16c. R.K. Wijkverpl. „Het Wit-Gele Kruis". Afd. Zeist. Mevr. L. de Pont-Payens, Voorz.; Dr. J. F. M. Feldhaus van Ham, Se cret.; C. H. Hoogstraten Sr., Penning- meester; Mej. C. van Helmondt-van Wandelen, A. J. Melief, Rijk van Den- deren en W. J. A. Hoogenberk, Be- stuursleden. R.K. Fonds tot Bestrijding der kosten van Ziekenhuisverpleging in de Prov. Utrecht. Dr. J. F. M. Feldhaus van Ham, Mau- rikstraat 32, Zeist, Bestuurslid.
Algemeene Nederl. Vrouwenver- eeniging „Tesselschade". Afdeeling Zeist en Omstreken. Mevr. Crommelin-Sickinghe, Voor- zitster; Mevr. Radermacher Schorer- Clotterbooke Patijn, Secretaresse, Rijsenburg; Mej. M. de Beaufort, pen ningm.; Mevr. van Voorst van Beest- van Son, Directrice Bemiddeling; Mevr. van Merle-van Notten, te Bilt- hoven. Doel der Vereeniging volgens art. 1 der Statuten: Verbetering van het lot der onver- mogende beschaafde vrouw door haar te steunen in hare pogingen om in eigen onderhoud te voorzien.
Vereeniging Frysk Selskip. (Vereeniging van te Zeist en 0. wo- nende Friezen). Opgericht 13 Nov. 1928. Bestuur: J. Eppinga, Voorzitter, de Wetlaan 55; H. v. de Woude, 2e Hoo- geweg 36, Secretaris; Mevr. C. v. d- Meulen—de Jong, Bothalaan 90; Mej. Osinga, Hortensialaan 47; W. de Boer, Slotlaan 49. Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te Zeist. Gevestigd Nov. 1909. Commissie van toezicht: C. J. Ba ron van Boetzelaer van Dubbeldam, Voorzitter; Mej. H. W. Crommelin, Se cretaresse. Leden: Jonkvr. H. J. W. E. Ram, te Zeist; Mr. W. H. J. Th. v. Basten Batenburg te Utrecht; Mevr. J. van Romondt Vis— Bar sfoe Quarles de Quarles, te Zeist. Directie en Personeel. Directrice: Mevr. M. C. Honcoop— Beekveld, Mej. J. C. Blankert, Hoofd van onderwijs. Onderwijzeressen: Mej. J. B. Reesse, Mej. A. Zwan; Beambten voor den alg. en huishoudelijken dienst: Mej. M. Schreutelkamp, H. J- Severijn, Mej. I. Boelmans, Mej. R. C. Breitenstein, Mej. P. J. de Haan, Mej. L. F. Melchior, Mevr. M. B. Huls, Mej. J. Vogelzang, Mej. E. J. van Wielink. Hulpbeambten: Mej. W. B. Schou- wenaar, Mej. A. C. Nieuwenhuis, Mej. Lagendijk, Mevr. Anders v. Doom, Mej W. C. Kruis en Mej. C. W. Baf- felink, alien intern. Geneesheer: H. Postma, extern. Godsdienstleeraren: Ds. M. Baren- drecht. N. H. Pred. te Austerlitz en G. J. Reinders, Pastoor te Zeist. Commies: Mej. J. E. Langeveld, ex tern; Mej. J. E. Cousyn, klerk, extern; Mevr. J.'J. Daniels-Ras, hulpbeambte, leerares koken en huishoudkunde, ex tern. Tuinman: E. H. van Tellingen. Portier: J. Bruinooge. Beambte alg. dienst, Chr. v. Ingen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer