Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0069 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
69
COMFOREN - KOOKPLATEN = BOUTEN VOOR OAS EN ELECTR1SCH
Kinderhulp.
Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin. Gevestigd te Amsterdam. Algemeen Secretariaat: le Helmerstraat 197, Amsterdam. Afdeeling Zeist en omstreken. Secretariaat: Huize „Molenbosch". Plaatselijk Bestuur: Dr. S. Heeg, Voorzitter; Mejuffr. A. de Beaufort, secretaresse; Mej. C. J. van Roijen, te Driebergen, Penningm.; Mej. J. H. Hooft Qraafland; Mevr. Crommelin-van der Mersch; Baronesse C. van Tuyll van Serooskerken; Mevr. H. M. Elfrink—Vogel. Doel der Vereeniging volgens art. 2 der Sta- tuten: Halfverweesde, verwaarloosde of veilaten kinderen en zoo noodig ook weezen, tot hunne meerderjarigheid duurzaam te verzorgen, hen lichameljjk en zedelijk op te voeden of hunne opvoeding te bevorderen door een plaatsing, hetzij zooveel mogelijk tegen billijke vergoe- ding in huisgezinnen, wier hoofden geschikt, en geneigd zyn, het hun toe te vertrouwen kind, overeenkomstig zijn aanleg, op te leiden tot een goede maatschappelijke hetrekking hetzij in een kinderhuis der Vereeniging.
Nederlandsche Vereeniging tot Behartiging van de Belangen van Jonge Meisjes. „Union de la Jeune fille". Afd. Zeist en Omstreken. Bestuur: Mevr. L. Burkens-van Woensel Kooy, Aristoteleslaan 11, Pre- sidente; Mevr. E. Buys-Kleijn, Secreta resse, Bergweg 71; Mej. M. D. v. Hoog- straten, ParkL 6, Penningm.; Mej. J. Engelberts; Mej. C. J. van Haaften; Mevr. v. Asch van Wijck—Baronesse van Hogendorp, te Doom. Het doel der vereeniging is: zich de belangen aan te trekken van elk jong mei^je, dat raad of leiding noodig heeft, zander onderscheid van nationaliteit, kerkgenootschap, beroepof stand.
Johannes Stichting Afd. Zeist. Opger. 1928 te Huis ter Heide a. d. Amersfoortscheweg 56. (Christelijk Toevluchtsoord).
Bestuur: Prof. Dr. H. Visscher te Huis ter Heide, Voorzitter; M. C. S. v. Dobben de Bruijn, te Bodegraven, Se- cretaris; H. van de Grampel te Am sterdam, Keizersgracht 564, Penning- meester; Oiron. 66313; J. Douwes Jr. te Amsterdam, 2e Voorz.; D. C. de Witten, den Haag; A. C. Goldschme- ding te Heemstede; L. Boomsma te Amsterdam; Dr. C. W. Scheffer te Zeist; J. v .d. Linden Cz. te Utrecht; E. v. d. Ruller te Huis ter Heide; O. Quelle, Directeur. Doel der vereeniging is: zich het lot van verstootene, onverzorgde, hulpbe- hoevende zwakke of gebrekkige per- sonen, hetzij gehuwd of ongehuwd, aan te trekken.
Ned. Meisjes Gilde, afd. Zeist. Opgericht 1916. Mevr. Gouverne, Voorzitster; Mevr. Modderman—Spandau, Secretaresse, Mevr. Broedelet, penningm.
Vereeniging tot duurzame verpleging van verwaarloosde minderjarige kinderen. Kinderheim. Bestuur: Ds. Th. Miiller, Voorz.; Joh. Groenewegen, secretaris; H. Fort- gens, penningmeester. Leden: F. Fickweiler; Mevr. Dr. F. Holm-Guldensteeden Egeling; Mej. J. Schlaich. Bestuurderes: Mej. A. Stephany.
Vereeniging „Wijkverpleging Soesterberg". Opgericht 16 Aug. 1906. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Oct. 1906. No. 24. Bestuur: Dr. C. T. Engelhard, voor zitter; Mevr. J. E. van Stolk—War- molts, vice-voorzitster; Mevr. F. van Hasselt Tegelberg, Bosch en Duin, secretaresse; Mej. R. van Goudoever, Soesterberg, penningm.; Mevr. M. Scheffer—Stallman; Mej. J. Meischke; F. M. Alberda; Mevr. Bok de Vos en Dr. W. L. Felhoen Kraal.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer