Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0070 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
70
F a L GADELLAA v TI" 7 3or
Doel en werking der vereeniging is: le. Zieken, gewonden, kraamvrouwen en zwak- ken te verplegen in eigen woning; 2e. Eerste hulp te verleenen bij ongelukken; 3e. In het wijkgetnuw aan loopendepatiSnten bijstand te verleenen; 4e. Mede te werken tot alles wat het zedelijk en maatschappelyk welzijn van Soesterberg, Huis ter Heide en den Dolder kan bevor- deren. Bijzonderheden: De verpleging van meer ge- goeden heeft plaats tegen betaiing volgens tarief, Wijkzuster: J. H. J. Reijnders, ge- dipl. verpleegster. Wijkgebouw: Dolderscheweg bij den Amersf. weg. Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Afd. Zeist en Omstreken. Bestuur: J. P. Haitsma Mulier, Voorzitter, Kroostlaan 48, Zeist; J. L. Petten, Vice-Voorzitter, Utrechtsche weg 137, Zeist; W. M. Beyerinck, le Secretaris, Prof. Lorentzlaan 77, Zeist; Mevr. H.
S. C. C. Enthoven-van Lier, 2e Secre- taresse, Baarnsche weg 6, Bosch en Duin; D. R. Buma, Penningmeester, Rubenslaan 3, Bilthoven; H. C. E. Quast, Julianaweg 22, Doom; Jhr. H. Radermacher Schorer, de Bunt, Drie- bergen. Inspecteur der afdeeling: W. Klerk, Julianalaan 38, Zeist. Pluimveevereeniging Zeist en Omstreken. Opgericht in 1920. Goedgek. bij Kon. Besluit van 10 Febr. 1922. No. 42. Bestuur: , le Voorz.; A. van de Waerdt, 2e voorzitter; B. de Boer, Secret., Tollenslaan 11; W. Pol der Jr., Penningm., Jac. v. Lennepl. 18 en C. P. van den Bosch, lid. Voedermagazijn a.d. Jacob v. Len- neplaan la, Telef. 801, geopend op werkdagen van voorm. 8—1 uur.
EEREDIENST.
Nederlandsche Hervormde Kerk. De Nederl. Hervormde Kerk is ver- deeld in Provinciale Ressorten; elk Ressort in Classes; elke Classis in Ringen. Elk Prov. Ressort wordt bestuurd door een Prov. Kerkbestuur; elke Clas sis door een Classicaal Bestuur; elke Ring door een Praetor en Scriba. Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht. Moderamen: President: Ds. P. Bongers, te Ka- merik. Vice-President: Dr. H. E. Q. v. d. Mee- ne, pred. te Overlangbroek. Secretaris: J. Quast Hzn., te Utrecht. Leden: Ds. K. den Hollander, pre- dikant te Amersfoort; F. Labouchere, oud-ouderling te Zeist. Het Prov. Ressort van Utrecht be- staat uit 3 Classes (Utrecht, Amersf.
en Wijk bij Duurstede). De Classis Amersfoort, bevat 2 Ringen (Amers foort en Tienhoven). De Ring Tien- hoven, waartoe Zeist behoort, telt 12 gemeenten, (de Bilt, Blauwkapel, Loe- nen a.d. Vecht, Maartensdijk, Nieuw Loosdrecht, Oud Loosdrecht, Nichte- vecht, Tienhoven, Vreeland, West- broek, Zeist en Zuilen) en 14 predi- kanten. Classikaal bestuur van Amersfoort. Moderamen: Praeses: Ds. P. C. IJsseling te Loe- nen a.d. Vecht; Quaestor: Vacature; Assessor: Ds. J. C. Klomp te West- broek; Scriba: Quaestor. Ring Tienhoven. Bestuur: Dr. J. D. de Lind v. Wijn- gaarden, Praetor en Quaestor; Ds. P. Ysseling, pred. te Loenen aan de Vecht, scriba.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer