Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0071 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
71
CRETONNE- EN ZIJDEN LAMPENKAPPEN :: EN VOLANTS. ::
47
Nederlandsche Hervormde Gemeente. Oude Kerk le Dorpsstraat no. 1. Nieuwe Kerk Boulevard 2a. Kerkbestuur: Predikanten: Ds. R. Bartlema, Ds. J. Q. W. Goedhard en Ds. F. Q. Hospers. Ouderlingen: L. v. d. Bosch, (aftr. 1930); F. H. C. Jansen, M. P. v. Haaf- ten en W. D. Bins, (aftr. 1929); J. Jan sen, (aftr. 1930); F. W. Knijff, J. Metz, (aftr. 1930); J. E. Rieffe, Dr. W. C. Sehamhardt, (aftr. 1929). Diakenen: H. Feil; J. Krijger en J. Visser, H. Baarslag, FI. W. Buijs, F. v. Tellingen (aftr. 1929); j. Fritsche, A. v. d. Velde en T. Verduijn, (aftr.1930). Moderamen v. d. Kerkeraad in 1929 Ds. R. Bartlema, Praeses; Ds. J. G. J. Goedhardt, Scriba. Kerkelijke administrate. Kerkvoogden: G. Uitman, Presi dent; J. M. Paap, secretaris en G. A. ten Katen, Joli. Meerdink en Dr. J. Fernhout. Notabelen: P. C. van Es, F. Labou- chere en D. Meeuwenberg. J. H. van Lonkhuijzen, H. J. v. Eeke- ren en J. J. v. Straalen. Voorzangers (oude kerk) J. Bos, (Nieuwe kerk) J. Renes. Organisten: (oude kerk) G. H. ten Katen, (nieuwe kerk) vacant. Kosters (oude kerk) G. Geytenbeek. (nieuwe kerk) J. W. Wijland. Kiescollege. Het kiescollege voor de Ned. Herv. Gemeente, belast met de benoemng van ouderlingen en diakenen en de be- roeping van predikanten, bestaat uit de leden van den kerkeraad en twee- maal zooveel gemachtigden gckozen uit en door de stemgerechtigden lcden der gemeente. Leden van het Kiescollege. D. van Barneveld; A. v. d. Bos; C. Middag; J. J. v. Straalen; A. v. d. Bo- venkamp; W. Bleijerveld; G. H. Gre- venstuk; J. M. Paap; W. Polder Sr.; K. Renes; J. van Seventer; J. B. Kion;
H. de Waal; P. C. Bos; FI. Prinsen en T. Zaal (aftr. 1931). A. U Crommelin, H. Feil, Dr. J. Fernhout, M. H. Goris. C. H. Hildebrand, A. Quack, A. W. A. van Rhijn, J. Boelsma, J v. Wierin- gen, (aftr. 1929). K. van Barneveld, J. A. Alsfeld, F. Labouchere, D. Meeuwenberg, J. Metz. T. D. J. van Sonderen. J. A. v. Eck, J. L. Koerts, W. H. A. van der Mersch, O. G. Pothoven, F. Elfrink, J. Groesbeek, J. C. F. van de Poll (aftr. 1930). A. J. v. Drongelen, A. Hoogendijk, G. van Schoonhoven, B. van Veluw, G. Gerritsen, M. Zwart en Jhr. C. A. de Pesters, (aftr. 1931). N.B. De leden vail het Kiescollege treden af op den laatsten Donderdag van de maand November).
Nederlandsche Herv. Gemeente te Austerlitz. Classicaal en prov. bestuur, zie: Ned. Flerv. Gem. te Zeist. Ring Amersfoort. Kerkgebouw: Wou- denbergscheweg No. 50. Predikant: Ds. M. Barendrecht. Kerkvoogden: Mr. J. F. de Beaufort, voorzitter; P. Bloemendaal, seer, pen- ningmeester, D. Brinksma, Notabe len: J. Koudijs, H. van der Horst, E. Doornkamp en R. van Drie, Kerke raad: Ds. M. Barendrecht, predikant; Ouderling: H. Brouwer. Diaken:'J. v. d. Broek. Organist: C. van Doom, te Zeist. Koster: E. van Gooswilligen.
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Soesterberg. Classicaal en prov. bestuur: zie Ned. Herv. Gem. te Zeist. Ring Amersfoort. Kerkgebouw: Amersf. weg No. 45. Predikant Ds. B. Tuinstra; Kerk voogden: J. Meischke, voorz.; Jhr. M. de Jonge, seer, en waarn. penningm.; J. Tasseron, lid. Notabelen: G. Wierda,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer