Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0072 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
72
F a L. G ADELL A A v TI, he 6 u 8 v t 37 3of'
48 C. Vogel; L. Geerse; J. H. Struve en A. v. Winterswijk. Kerkeraad: Ds. B. Tuinstra, pred. Ouderlingen: K. P. Hoogendoorn, Jhr. M. de Jonge en H. Raat. Diake- nen: W. v. d. Meent, A. v. d. Waal en J. Davelaar, adm.
Roomsch Katholieke Gemeente. Kerkgebouw: Rozenstraat 20 Geestelijken: G. J. Reinders, pastoor; J. A. Tutert, kapelaan; H. Wieggers, kapelaan. Roomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur. G. J. Reinders, pastoor, Voorzitter; H. F. Dunselman, secretaris; Dr. J. Feldhaus van Ham, 2e seer.; J. H. Aben, le penningm. en A. Mens, 2e penningm. Roomsch Katholieke Parochiaal Armbestuur. G. J. Reinders, pastoor, commissaris; C. H. Hoogstraten, voorz.; L. de Sain, penningm.; J. H. Stinkens en W. van Wiggen.
Vrije Universiteit. Ver. voor Hooger onderwijs op Geref. Grondslag te Amsterdam. Directeuren: H. Colijn Voorz.; Fyo H. van Eeghen, Secret.; Mr. G. H. A. Grosheide, Pen ningm.; A. W. F. Idenburg, G. Wolzak, Joh. Krap Hz. en J. J. C. van Dijk. Administrateur: B. Faber, Bureel Keizersgracht 162, Amsterdam. Curatoren: voorz.; Mr. S. de Vries Czn, te's Gravenhage, Mr. Th. Heems- kerk te 's-Gravenhage; Dr. J. G. Scheu- rer te Ermelo; Mr. J. Verdam te Am sterdam, Heerengracht 177; Seer, van Curatoren Locaal comite der Vrije universiteit, te Zeist. Ds. J. Gillebaard, voorz.; G. van Blankensteijn, Brinkweg 6, secretaris; B. Balhuizen, J. F. Holscher, H. J. van Doom, Ds. W. Verhoef Nzn., A. de Graaf, J. W. Koning en Zuster G. de Boer.
Gereformeerde Kerk. Oosterkerk, Slotlaan 15. Noorderkerk, Bergweg 92a Ds. W. Verhoef Nz., Slotlaan 13. Ds. j. Gillebaard, Bergweg 92 De predikanten zijn ora de beurt voorzitter van den kerkeraad. Het adres van den kerkeraad is: N. Bos, Lyceumlaan 4, Scriba; P. de Vries, Bothalaan 77, sub-Scriba. Er zijn 23 ouderlingen, waarvan een jeugd-ouderling. Er zijn 6 diakenen, De diaconie ver- gadert afzonderlijk. Voorzitter der diaconie is W. J. Boot, Steinlaan 74a en Scriba: A. Lagerweij, Dalweg 17. De commissie van Beheer heeft tot voorzitter, A. J. Dengering, Bothalaan 96 en tot scriba, Th. C. P. Engel, Slot laan 30 h. Het Zendings-comite: Voorzitter, Ds. W. Verhoef Nz., Slotlaan 13; Secreta- resse Mej. Krekel, Prof. Lorentzl. 15; penningmeester C. D. Combee Jr., Nooitgedacht 23. Geref. Kinder. Zendings-vereeniging: Voorzitter: H. Stap, Prof. Lorentzl. 38; Penningm.-Scriba, F. Swagerman, Parklaan 13. De kerk van Zeist behoort tot de classis Utrecht der Geref. kerken in Nederland. Adres voor de diaconie: A. Lager weij, Dalweg 17. Bouwcommissie voor den bouw der Nieuwe Noorderkerk: Dr. C- W. Scheffer, Voorzitter, Mevr. Diepenhorst, scriba. Archivaris: Dr. H. Kaajan te Utrecht. Classis Utrecht. Quaestor: Oud. van Commenee te Utrecht, Sec. Oud. v. d. Blom te Vreeswijk; Actuarus: Ds. J. Gillebaard te Zeist. De kerk van Utrecht roept de classis saam. Kerkvisitatoren: Oosthelft: Sec. Ds. G. v. d. Zande de Bilt en Ds. Veenendaal.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer