Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0074 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
74
Fa! A PUTT I A A Voorheuvel 37 Zeist Li. Lj/\L)ll,LL/\ f\ Tel. 68 en 308
Zendingsgenootschap der Evang. Broedergemeente. H. G. Steinberg, Voorz.; Zendeling H. Bie'ke, Secret.; en H. Fortgens, Penningm.; Th. Miiller, predikant der Broedergemeente.
Nederlandsche Protestantenbond. Hoofdbestuur: Prof. Dr. B. D. Eerd- mans te Leiden, Voorzitter; Ds. D. Drijver, te Haarlem, onder-voorzitter; Ds. S. Spaans, Assen, Secretaris; J. C. van der Meer te Hilversum, Penningm.; Dr. L. Th. Jorissen te Amsterdam; T. v. d. Blink, Lonneker; Mej. Ds. C. Boerlage te Gorredijk; Ds. G. Hulsman te 's-Gravenhage; Mej. Dr. N. A. Brui- ning te Scheveningen.' Afdeeling Zeist—Driebergen en Omstreken. Kerkgebouw: Kerkweg no. 21. J. Blooker, te Huis ter Heide, Voor zitter; W. C. Elzinga te Zeist, Vice- Voorzitter; Mr. Dr. A. C.rommelin, le Secretaris; Mevr. M. G. Taconis-Dozy, 2e Secretaresse; Penningm.; J. W. van Beuningen te Zeist; Mevr. A. van Notten—Der Kin- deren te Driebergen en Mej. J. W. Beijerman. Godsdienstonderwijs. De catechisaties worden gehouden, door Mej. L. Gerlach, Godsdienston- derwijzeres te Utrecht. Spreekuur elken Donderdag van 2—3 uur. Zondagsschool. Mej. L. Gerlach, Voorzitster; Mej. N. Avis, Secretaresse; Mej. A. van de Waall Penningm.; Mevr. M. J. Delville- Post v. d. Burg; Mej. M. Vrugtmans; Mej. E. van de Velde; Mej. J. M. van den Uitert; Mej. C. A. D. van der Schalk.
Leger des Heils. Lokaal aan de Emmastraat No 6.
50 INSTELLINGEN OP CHRISTELIJK GEBIED.
Hervormde Jongelingsvereeniging op Gereformeerden grondslag „de Heere is mijn Banier". Opgericht 22 Sept. 1864. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 13 Juli 1898 (Stbl. no. 291). Eere-Voorzitter: Ds. Bartlema. Eere-leden: H. Prinsen; G. van Huis; Ds. P. van Amstel; A. Renes en J. P. Dijkman. Bestuur: A. Renes, Voorzitter; E. Brouwer, Nooitged. 21, Seer.; A. J. van Rennes, Penningm.; J. Peterse, Biblio- thecaris; T. G v. d. Lingen, Alg. adj. De vergaderingen worden gehouden iaderen Donderdagavond van 8—10 uur in de achter- zaal fzaal 4) van Gebouw „lrene"ad.Slotlaan- Sedert 1 Juli 1916 is de Vereeniging aangeslo - ten by den Bondsring Utrecht en Omstreken. Zij is aangesloten bij den Bond van N. H. Jong. Ver. op Gerf. grondslag. Chr. Knapenvereeniging „Benjamin". Onderafdeeling der Herv. Jong, op Ger. Grondslag. „De Heere is mijn Banier". Opgericht 3 September 1917. Eere voorz., Ds. R. Bartlema. Commissie voor leiding: B. van Ginkel; A. J. van Rennes en H. Knop- pert. De vergaderingen worden iederen Zaterdag- avond van 7-J—9 uur gehouden in de achter- bovenzaal (zaal 4) van „Irene".
Zeister Jongelingsbond ..Jonathan". Opgericht 14 Nov. 1900. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 Mei 1905. Afdeeling van de Vereeniging: Het „Nederl. Jongelingsverbond", te Amsterdam. Grondslag: De Z.J.B, „Jonathan"bestaatuit jonee mannen, wier begeerte het is God te dienen, overeenkomstig de Schrifien van het Oude en Nieuwe Testament. Doel: De uitbreiding van Gods Koninkr\jk onder jonge mannen en jongens te bevorderen en deze geesteiyk en maatschappelyk te ont- wikkelen. Eere-Voorzitter: Ds. I. G. W. Goed- hart. Bestuur: H. C. Rieffe, le Voorz.; N.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer