Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0076 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
76
F a I PAPiPl I A A Voorheuve137 Zeist 1 I—I. VJ/-\LyL.L- 1 JLi/-\r-\ Tel. 68 en 308
Als leden kunnen aangenornen worden jonge lingen, die den leeftyd van 16 jaar bereikt heb- ben en met den grondslag en het doel der yereeniging instemmen. Grondslag: Zij beeft den Bybel als Gods onfeilbaar Woord tot gr. >ndslae, naar de op vat- ting van de „Drie Forrnulieren van Eenigheid". Doel: Het doel der vereeniging is, voorzoo- ver dit met haar karakter is overeen te brengen, werkzaam te zijn tot het doen kennen en be- lyden der Gereformeerde beginselen voorKerk, Staat en Maatschappy.
Knapenvereeniging op Gereformeerden Grondslag ..Samuel". Onderafd. der Jongelingsver. op Geref. Grondslag ..Prediker 12 vs. la". Leiders: H. Steenhuis Jr. en C. Zee- gers. Bestuur: R. Lettinga, Secretaris; Donkerelaan 36; T. J. H. van Silfhout, Penningm., Oud Arnh. weg 1; H. Smitskamp, Bibliothecaris; T. van Zanten, Alg. Adjunct. Vergadert elken Vrijdagavond 7/ 2 uur, Noorderkerk a. d. Bergweg.
Christ. Reciteerclub „Da Costa". Grondslag: 3 forrnulieren van Eenigheid. Doel: Beoefenen der Nederlandsche Letter- kundedoor voordragen, memoriseeren, lezen, enz, Vereenigingstijd : Maandagavond 8 uur, School aan den Walkartweg, Bestuur: W. Strietman, Voorz. en leider; Chr. v. d. Vliet, Secret., Slotlaan 89; C. van Selm, Bibliothecaris; C. Ver- hoef, Penningmeester. Ledental 12 — met 6 Adsp. leden.
Christ. Geref. Jongelingsvereeniging „Onesimus". Eere-voorzitter. Ds. A. Zwiep. Bestuur: G. Rijksen, Voorzitter; G. H. Boersma, Secretaris; J. Elgeti, Pen ningmeester. Vergadert Woensdagavond in de Chr. Geref. Kerk van 7 ] / 2 -—9>/2 uur.
Nederlandsch Bijbelgenootschap. Aid. Zeist: Ds. J. G. W. Goedhard, voorzitter; Ds. M. W. Snoep, Secre taris; Dr. H. C. Schamhardt, Penning- meester-bibliothecaris; Ds. Th. Miiller,
Dr. A. H. Weststrate, R.J. Graaf Schim- melpenninck, Mevr. G. H. v. Oordt— Saaymans Vader; Mej. S. Besier en G. J. van Zanten, leden.
Protestantsch Weeshuis. Bestuur: De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Commissie van Beheer: Ds. R. Bart- lema, voorzitter; T. van de Haar vice- voorz.; J. E. Rieffe, seer. G. Veldhui- sen, penningm.; W. D. Bins en J. Fritz- sche. Dames van toezicht: Mevr. Sickinghe —Nepveu tot Ameyde en Mevr. van Hogendorp Bar es9e Rengers. K. Vennik en echtgenoote, vader en moeder.
Tehuis voor ouden van dagen der Nederl. Herv. gemeente. Bergweg no. 10, hoek Joubertlaan. Bestuur: H. van Loenen, voorz.; J. J. v. Straalen, seer.; M. P. van Haaften, penningm.; J. Jansen en A. v. d. Vel- den, leden. Dames van Toezicht: Mevr. Dor- restein—de Lange en Mevr. Geerling van Andel. J. Ploegh en echtgenoote, vader en moeder.
Vereeniging „Christelijke Belangen" Opgericht 1 Juli 1913. Goedgekeurd bij Ron. Besluit van 8 Sept. 1913, no. 72. Bestuur: D. Meeuwenberg te Zeist Voorz.; J. Groesbeek, seer.: J. Krijger, penningmeester. Doel der vereeniging is: De bevordering en de uitbreiding van Gods Koninkryk in den meest uitgestrekten zin in de gemeente Zeist. Hulpvereeniging der Utrechtsche Zendingsvereeniging. Opgericht 7 Februari 1909. Bestuur: Ds. J. W. G. Goedhard, Voorzitter; Mej. H. W. Crommelin, Se- cretaresse; Mej. M. G. Couvee, Pen- ningmeesteres.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer