Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0077 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
77
TUINBESPROEI-Artikelen.
Doel der vereeniging is: Het in deze gemeente beiangsteliing wekben in de Zending; leden te winnen en de belangen der ZenHingm het algemeen en die der vereemging in het byzond^r zooveei mogeiijk te bevorderen. Zendingsstudie-Raad. Opgericht 29 October 1909. Bureau secretariaat: „de Nye Weh- me", Utr.weg 64, Zeist: Tel. 933; Postrek. No. 9257 van den Penmng- meester van den Z. S. R. Bestuur: Eere-Voorzitter: L. J. van Wijk, Heemstede. Dag. Bestuur: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer v. Dubbeldam, de Bilt, Voorz.; Ds. J. Kriiger, Elburg, Vice- Voorz.; Ds. H. D. J. Boissevain, Zeist, Secretaris; Mr. K. J. M. Huydecoper, Zeist, Penningm.; Ds. B. J. C. Rijnders, Rotterdam; Mevr. C. Gunning de Wijs, Utrecht. Mevr. M. A. C. Schoch—van Hogen- dorp, Utrecht; Dr. H. Kaajan, Utrecht, H A B. Duijker, Amsterdam; J. van Keulen, Hilversum; J. S. Ruppert Jr., Utrecht; Mej. Mr. C. H. Gallois, Drie- bergen; Ds. Th. B. W. G. Gramberg, Zwolle; Jhr. Mr. M. C. T. van Lennep, Bussum; Ds. H. G. Steenberg, Zeist; Ds. H. H. Wiersinga, Vlissingen; Ad junct secretaresse: Mej. J. E. Sikkel, Utrecht; Administrateur: K. Scharten, Zeist.
Gereformeerde Zendingsbond. gevestigd te Utrecht. Hoofdbestuur. Bestuur van den Geref. Zendingsb.: Dr. I. D. de Lind van Wijngaarden te de Bilt (U.), Voorz.; Ds. J. C. Klomp te Westbroek (U.) Vice-Voorz.; Ds. F. Kijftenbelt te Rotterdam, le Secre taris; Ds. J. H. Gunning te Schoon- hoven, 2e Secretaris; Ds. H. A. Heijer, te Vlaardingen, le Penningm.; Ds. D. E. J. Hupkes te Oosterwolde (Gld.), 2e Penningm.; Ds. K. J. .v. d. Berg, te Amersfoort, Ds. S. van Dorp te 's-Gra- venhage; M. J. P. Vermooten te Utrecht; Ds. W. Bieshaar te 's-Graven- liage, director.
Alle stukken en gelden te zen- den aan het Bureau van den Geref. Zendingsbond te Den Haag, Beeklaan 389, Postrekening 28016, Tel. no. 32008.
Hulpvereeniging te Zeist. C. J. v. der Ent, le Voorzitter; A. W A. van Rhijn, 2e Voorzitter; P. Wijnen, le Secretaris; H. Eysinga, 2e Secretaris; A. J. van Drongelen, Pen- ningmeester; W. Bleijerveld en W. J. van Rooijen, Commissarissen.
Zeister Zendinggenootschap Zusterplein 4a, T. 1025. Zendingscomite voor China Afd. Zeist. Jonkvr. J. C. de Jonge, Mej. E. Bre- dius, Mej. H. Miiller en Mej. S. Besier.
Ned. Gustaaf Adolf-Vereeniging. Afd. Zeist. Correspondente: Mej. C. van der Pot, Wilhelminalaan 37.
Orde van de Ster van het Oosten. Groep Zeist. Mevr. Gouverne, Presidente.
Afd. van de Ned. Middernachtzending. Prov. Utrecht. F. W. Knijff te Zeist, Bestuurslid.
KIESVEREENIGINGEN. Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging. „Nederland en Oranje", te Zeist. Bestuur: H. J. van Doom, voorz.; B. Balhuizen, vice-voorz.; J. W. Koning, Secretaris; H. J. Kuiper, penningm.; F. H C. Jansen; N. de Gooijer, J. U de Mildt, J. M. Paap, J. Jansen H. v. d. Meij; K. Renes Jr. en G. Oskam, leden.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer