Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0078 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
78
F a L. GADELLA A^TL 3 aof'
Christelijk Historische Kiesvereeniging. Bestuur: Mr. F. M. Q. van Walsem, Voorz.; Mej. M. W. Crommelin, Se- cretaresse; H. W. Buijs, Penningm.; J. B. Kion, G. Uitman, Mevr. a. van Hoogstraten-Schoch, G. Wierda, J. M. de 'With, leden
V. D. Kiesvereeniging „AIgemeen Belang". Opgericht 18 Oct. 1911. Bestuur: E. Bos, Voorzitter; Th. Stuivinga, 2e Voorz.; G. Kliphuis, Lin- denlaan 19, Secret.; C. van Veldhoven, Penningm., Steniaweg 24. Leden: W. Polder Jr.; B. Ferman en C. Pronk.
Kiesvereeniging Vrijheidsbond. Afd. Zeist-Bunnik. Liberale Staatspartij. Bestuur: W. M. Beijerinck, Voor zitter; K. G. Ubbens, gep. Gen. Ma- joor b: d. vice-Voorz.; W. v. Braam, secretaris; Mevr. A. Verschoor-Isebree Moens, penningm.; Mevr. J. Werndly, geb. Loke, Mr. F. A. Beunke, W. C. Loudon, G. H. Fygi en Mr. F. van Hasselt (Bosch en Duin) leden.
Roomsch Katholieke Kiesvereeniging Opgericht 2 April 1905. Bestuur: G. F. Geijtenbeek, Voorz.; J. G. v. Engelen, seer. v. d. Merschl. 41; Mevr. M. H. v. Hoogstraten-v. Brussel, 2e Seer.; A. J. Mens, Penning- meester. Leden: Mej. R. v. Uden, J. Bode, J. Th. P. M. Ruijs, J. H. C. Huinck en Mevr. Th. Ruijssenaars-Oremus.
R.K. Propagandaclub. „Dr. Schaepman". Bestuur: F. G. Wartna, le voorz.; A. Verkerk, 2e Voorz.; P. J. Hoog- straten, le secret.; W.Hoogstraten, 2e secretaris; J. v. Dieten, Penningmees- ter en Mej. R. van Uden, lid.
54 Jongenspatronaat „St. Aloysius". De Afdeeling der kleinen, voor jongens van 12—15 jaar, de Afdeeling der grooten, voor jongens van 15—18 jaar. Bijeenkomst: Zondagavond van 5'/2—7% uur. Bestuur: G. J. Reinders, pastoor, Voorzitter; A. S. W.illemsen, Seer.; H. A. Wieggers, kapelaan, Penningm. Directeuren: H. A. Wieggers en I. A. Tutert. Commissieleden: J. L. Oudshoorn, C. J. v. Nieuwenstein, H. v. Helmondt, J. Detollenaere, Eng. Randag, G. J. M. Neesen, J. Dittmar, J. A. C. Somme- ling, C. J. Verbraak, P. Hoogstraten en F. L. Verheij.
Bond voor Stcatspensioneering. (Afd. Zeist e. o.). Artikel 1. De Bond voor Staatspen- sionneering beoogt de totstandkoming eener wet, waarbij aan alle Nederlan- ders, zoowel vrouwen als mannen, op een nader bij bedoelde wet aan te ge- ven leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk Staatspensioen, zonder pre- miebetaling, de kosten te vinden uit de opbrengst van bestaande of nog te hef- fen belastingen. Bestuur: P. J. de Kanter Hz., Voorz.; Mej. W. F. van Batenburg, Secr.- Penningm.
Ned. Herv. Kiesvereeniging „Schrift en Belijdenis". Opgericht 27 Oct. 1916. Bestuur: F. H. C. Jansen, le voorz.; J. M. Paap, vice-voorz.; le secretaris; B. v. Veluw; H. Eysinga, penningmeester; J. van Seventer Jr., K. Renes, P. C. van Es, G. H. Grevenstuk, C. P. van Es en E. Kronenburg, leden. Secretariaat tijdelijk b./d. Voorz. Kerkelijke Kiesvereeniging. „Samenwerking." Eere-Voorz., Ds. F. Ch. Geerling. Bestuur: Dr. J. Fernhout, Voorzitter,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer