Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0081 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
81
r> . 1 \ T • voor Kerken v^entrale V erwarming en s c h o 1 e n
Benzine depothouders. H. Broedelet, le Dorpsstr. 18—20; G. v. Amersfoort, Slotl. 39; A. v. Stemp- voort,Bergweg46-48; N.V.Figi, 't Rond. D. de Man, le Hoogeweg 26; F. den Boggende, P. Alexanderweg 16; R. Garretsen, P. Alexanderweg 50; 0. S. Pennin, Steinlaan 1—3 Doel van den Bond is: het toerwezen inhet algemeen te bevorderen. Rijwielpadvereeniging U. M. O. (Utrecht met Omstreken). Bestuur: Ir. L. A. M. Ankersmit, Zeist, Voorzitter; Mr. Dr. J. H. Jon- ckers Nieboer, Bilthoven, onder-voorz.; W. M. Beijerinck, Zeist, Prof. Lorentz- laan 77, Secretaris tevens commissaris der rijwielpaden; B. Ferman Zeist, Wil- helminalaan 49; J. Robertsen, Utrecht. Kringvertegenwoordiger voor Zeist:
Idem voor de Bilt: Mr. A. Pronk van Hoogeveen, Em- malaan 1, de Bilt. Het doel van de vereeniging Is het aanleggen en onderhouden van rijwielpaden in de om streken, Utrecht, Amersfoort, Zeist, Dnebergen, Doom, Leersum, Amerongen, Rhenen, Veenen- daal, Woudenberg, Scberpenzeel, Soest en Soesterberg, Minimum-contributie voor leden van de A.N.W.B. f 1,—, voor niet-leden f 1.50. Aangifte bij den penningmeester: Wilhel- minalaan 49.
Vereeniging Sportpark. Opgericht Dec. 1928. Bestuur: D. van Zanten, Voorzitter; O. H. Fygi, secretaris; G. Leyte, pen- ningm.; Mr. F. A. Beunke; M. v. San- ten; P. H. Gerbel en Mej. L. Hoogen- boezem. Vereeniging tot Bevordering der Paardensport te Zeist. Goedgekeurd bij Kon Besluit van 8 Juni 1907. Eere voorzitter, ; le Voorzitter, ; 2e Voorzitter, J. A. Bach Jr.; Secre taris, C. F. van Klokke. Schaak- en Damclub te Zeist. Opgericht 6 October 1906. Dr. H. C. Schamhardt, Voorzitter;
57 C. H. Reesink, Vice-Voorzitter; F. Arbous, Secretaris; P. Klumpenaar, Penningm.; W. A. van der Linden, be- stuurslid. Doel: Bevordering van het Schaak- enDam- spel. Bijeenkolisten 's Maandagsavonds in Hotel Munzert, le Dorpsstraat 2.
Utrechtsche Golfclub „de Pan". Jhr. C. A. de Pesters, Voorzitter; W. Ph. Peletier, Secretaris, Huis ter Heide, Tel. 510; Jhr. Mr. K. J. M. Huydecoper, Penningm., adres Geld. Cred. Ver. Zeist; Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord te Zeist; Mr. G. P. v. Tienhoven te Utrecht; M. W. C. Solner te Groenekan en G. Haitsma Mulier te Zeist. Golflinks te Huis ter Heide. Professional: Jos. v. Dijk.
Kaatsvereeniging „Zeist". Bestuur: J. Dijkstra, Voorz.; P. Ger bel, Secretaris; J. Kleinschmidt, Pen ningm., Bergweg 4.
Gymnastiek Vereeniging ,,Bato". Opgericht 17 November 1919. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 7 December 1921. Lid. K. N. G. V.; K. N. A. U. en U. P. A. B. Beschermheer: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Eere-Voorzitter: L. J. Roggeveen. Directeuren: G. Vermeulen en R. W. Snapper, leeraren M. O. Gymn. Bestuur: L. J. Roggeveen, Voorz.; H. van Alphen, de Wetlaan 28, Seer.; W. van Nes, Penningm.; C. Hatt; G. Leijte; R. Meenhorst en M. v .d. Sluis, Commissarissen. Oefeningsuren: Woensdag: 1.30— 2.30: Pukjes tot 8 jaar; 5.45—6.45: Jongens 12—14 jaar; 7. 8.30: In door-training; 8.30—10.30: Veteranen. Vrijdags: 4.45—5.45 Jongens 8—10 jaar; 5.45—6.45 Jongens van 10—12 jaar; 8.30—10.30: Hoofdafdeeling. Zaterdag: 6.—8.— Adspiranten.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer