Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0083 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
83
Centrale Verwarming
voor en
Kantoren Fabrieken
59
Philatelisten Vereeniging. Opgericht Jan. 1924. Bestuur: O. J. v. Griethuijsen, Voor- zitter; W. F. Hoop, Secret.; W. v. d. Dorpe, Penningm.; A. Hoenink en W. H. van Haaften.
Vereeniging: „De Nederlandsche Padvinders". Afdeeling Zeist. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 April 1913. Eere-voorzitter: Mr. C. J. Baron v. Tuyll van Serooskerken, Bestuur: Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude, Voor- zitter; J. A. Vink, Secretaris; Mr. Dr. A. Crommelin, Penningm.; J. v. d. Bijl; H. J. Kuiper; H. G. Sliedrecht en G. W. C. Vundering, leden; J. Oldeman, J. v. Willigen en Ir. P. Telden, hoplieden. Troeplokaal: Prof. Lorentzlaan. Art, 3, De vereeniging stelt zich ten doel mede te werken aan deopvoedingdermannelijke Nederlandsche jeugd tot flinke en nuttige staats- burgers, in het bijzonder wat karaktervorming en lichamelijke ontwikkeling betreft. Zij plaatst zich op het standpunt, dat dit doel de erkenning van eenig religious beginsel bij hare medewer- kers yooropstelt; en terwijl de vereeniging als zoodanig met aangesloten is bij eenigerlei gods- dienstige gezindte of staatkundige party, laat zij hare leden (aangesloten vereenigingen) ge- heel vrij om zich, in hun geheel of voor een bepaald onderdeel (troep), bij eene dergelijke gezindte of partij aan te sluiten.
Postduiven Vereeniging. Zeist „Vooruit". Bestuur: C. Spoon, le Voorz.; G. v. Schoonhoven, 2e Voorz.; P. Bone- faas; Seer.; L. Verbeek, penningm; A. Schouten en P. van de Weerd, com- missarissen.
Des Winters. ,,IJsvereeniging Zeist". Opgericht 22 December 1890. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 22 December 1919 No. 20. Mr. W. H. J. Blanckenhagen, Voor- zitter; Ir. A. F. C. de Pont, vice-Voor- zitter; H. Meerdink Jz., le Seer.; J. J. van Zanten, 2e Seer.; J. H. A. Mod- derman, Penningmeester. Commissarissen: H. Broedelet, C. H. de Greet, Jhr. Mr. H. J. M. Huydecoper.Joh. Meer dink, H. Strietman en A. van Wijk.
Zeister Zwetnvereeniging. Opgericht 1 Juni 1920. C. van Scherpenzeel, Voorz.; C. H. Hatt, secretaris-penningm.; D. Veld- huijzen en H. J. v. Rhenen. Leidster der damesafdeeling: Mej. N. C. Leibbrand. De vereeniging stelt zich ten doel: Hetbeoe- fenen en bevorderen van het zwemmen inzijn geheelen omvang.
Instellingen voor Drank- bestrijding. Volksbond tegen Drankmisbruik. Afd. Zeist en Omstreken. Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude, Voorz.; B. Ferman, Vice-Voorz.; D. A. Bouman, Seer.; P. J. de Kanter Hz., Penningm.; C. de Weerd. De Bond werd opgericht in 1875. Destatuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 Dec. 1895 -Stbl. no. 46). Het centraal bureau is gevestigd te Utrecht. De Volksbond eischt matigheid ; strijdt tegen misbruik van bedwelmende dranken. Zij vraagt aller medewerking.
Postduiven Vereeniging „de Koerier". Opgericht 7 Jan. 1927. Bestuur: J. P. van Zanten, voorz. en penningm.; H. M. Kruiswijk, le Secre taris, v. d. Heijdenlaan 70; J. v. Lien- den, Austerlitzscheweg 27; J. Jansen; M. Mens, 2e Seer.
Nat. Chr. Geh. Onthouders-vereeniging. Opgericht 13 Maart 1893. Afd. Zeist en Omstreken. Bestuur: Mej. H. W. Crommelin, Presidente; H. K. Esko, le Secret.; C. Middag, 2e Secret.; Mej. H. Miiller, Penningm.; R. Aalten, lid.
De Schakel Vereeniging van jeugdige drank- bestrijders. Leider: de Jong, 2e Dorpsstraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer