Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0084 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
84
F a L.GADELLAA V Te r , h 6 U 8 e en 3of 1
3ond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 26 Febr. 1918. No. 61. Deze Bond stelt zich op den grondslag van Gods Woord en beiydt mitsdien, dat alle vloe ken, zoowel het gedachteloosalshetopzettelijk spottend of Godslasterlyk misbruiken van Gods Heiligen Naam ingaat tegen Gods Heilige Wet, en dat er geen grooter zonde is, noch die God meer vertoornt, dan de lasteving Zijns Naams. Het doel van den Bond is om deii strijd aan te binden onder alle rangen en standen van ons volk tegen het groote kwaad van het vloeken. Ze telt hier te Zeist thans 42 leden. Tot 't behartigen harer belangen en't ver- strekken van noodige inlichtingen treden te Zeist op Bestuur. E. J. Kroes Sr., Steniaweg 32.
Sociaal Consultatie Bureau. Opgericht 15 Febr. 1926. Med. leiding: Dr. P. Bierens de I laan. Leden van het comitd: Mej. H. \V. Crommelin en Mr. F. M. G. van Wal- sem. Afdeeling N. C. G. O. V. te Huis ter Heide en omgeving. Bestuur: J. Koning, Voorz.; K. P. Hoogendoorn, Seer.; G. van 't Hoog, Penningmeester; D© vereeniging telt 24 leden en 20 aangeslo- tenen.
R. K. Drankbestrijding. Maria Vereeniging. Opgericht 1 Jan. 1907. Bestuur: Mej. Werkhoven, Presiden- te; Mej. Werkhoven, Secretaresse en Mej. Bosboom, Penningm. Weleerw. Heer kapelaan A. J. Tu- tert, geestelijk adviseur. Doel door Kath. de vrouwen en meisjes't alcoholgebruik, dat het Godsdienstig, zedelyk en stonelijk welzijn van het gansche volk in alle rangen en standen ondermijnt krachtdadig te bestryden. Zij telt 84 leden. Meisjesbond „St. Agnes". Onderafd. van de Maria Vereeniging. 51 leden van pirn. 11 j.—plm. 16 j. Doel: als voor de hoofdvereeniging.
Kinderbond. „St. Anna." Onderafdeeling van de Maria Ver eeniging, opgericht 16 Febr. 1908, is een vereeniging van R.K. Ouders, die zich verbinden, hunne kinderen tot hun- ne eerste H. Communie op te voeden in geheelonthouding van alcohol hou- dende dranken. Zij telt 140 gezinnen 293 kinderen. Vereeniging Dr. Ariens. Afd. „Zeist." Correspondente: Mej. Werkhoven. Doel Bevordering van het herstel van R.C- alcoholisten in Nederland, Gezins- en rustoord. verpleging, arbeidsbemiddeling, enz. Kruisverbond. Opgericht 1927. Bestuur: P. J. Hoogstraten, voorz., P. Bosboom, seer., P. de Hartog, pen ningm., J. W. N. Streamer, B. Tiche- ler en S. Trossel, leden. Adviseur: Kapelaan Wieggers. Muziek en Tooneel. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Afdeeling Zeist en Omstreken. Jhr. Mr. F. van de Poll, Voorz.; Mr. Fr. A. Beunke, onder-voorz.; P. Bioe- mendaal, Secret.; Mr. Dr. A. Cromme lin, Penningm.; Jhr. Mr. E. L. Elias, te Driebergen, Bibliothecaris. Johs. Rontgen, te Amsterdam, Breu- ghelstraat 9boven, Directeur der Zang- vereeniging. Koninklijk Zeister Harmonie-Muziek- gezelschap. Bestuur: Jhr. Mr. F. van de Poll, le Voorz.; J. Wildschut, 2e Voorz.; C. J. van Sciierpenzeel, le Seer.; F. van Norden, 2e Seer, en bibliothecaris en Jan W. Kraal, Penningm. Directeur: Hendrik Altink te Utrecht.
,,De Nieuwe Muziekschool". Gevestigd te Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 70, (Correspondentie-adres). Onderafd. te Zeist, Heerenlaan 51.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer