Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0087 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
87
WARM W ATERINST ALL ATIE vanuit Keuken- fornuis voor Bad, Waschtafel, Gootsteen, enz.
63 R. K. Gemengde Zangvereeniging. Opgericht 8 Dec. 1910. Bestuur: Eere-voorz. Past. Q. J. Reinders; H. de Werd, le Voorz.; H. de Qoede, 2e voorz.; C. Greeven, le seer.; Dijnselweg 61; H. v. Dijk, 2e seer.; Th. G. J. van Schaik, le pen- ningm.; J. de Sain, 2e penningm.; Mej. A. de Greef, bibliothecaresse. Directeur: G. J. Greeven Jr. Iederen Donderdagavond van 8—10 uur repe- titie in het gebouw „St, Jozef" aan de Driest- laan No. 46. Doel: Gezellig samenzyn en de leden te vrjjwaren zich aan te sluiten by neutrale zang- vereenigingen. Arb. Zangvereeniging „Kunst na Arbeid". Afdeeling van den Bond van arb. zang- vereenigingen in Nederland. Bestuur: M. van Santen, Voorzitter; Mej. van Santen, secretaresse; Jacob van Lenneplaan 25; W. Schoonman, Penningm. en L. Meijer, Com. Directeur: G. J. Coertse, te Zeist. Aan de zangvereeniging is nog als onderafd. verbonden het kinderkoor „De Kleine Kunst" en een meisjeskoor. Voorz., M. van Santen; Penningm., W. Schoonman, Leider: A. Huisken. De repetities worden gehouden: Groote koor Woensdagavond 8—10 uur. Meisjeskoor Woensdagavond 6.30 —7.30. Kinderkoor Donderdag van 6— 7.30.
Kinderzangkoor „Zangvogeltjes". Onderafd. v. de Zeister Zondagschool- vereeniging. Adres: Locaal Ds. Nahuijs, a. d. v. d. Merschlaan. Zangvereeniging „Ons Genoegen" te Austerlitz. Bestuur: E. v. Gooswilligen, Voorz.; C. Breunesse, Seer., Austerlitz, Oude Postweg 1; W. v. Ginkel, penningm. Directeur: G. J. Greeven Jr. Bond van Zeister Zangvereenigingen. A. J. Dengerink, Voorz.; L. v. d. Tang, Seer., Wilhelminalaan 10b; H. J. M. v. d. Weerd, penningm.
Aangesloten vereenigingen zijn: Gero Mannenkoor; Chr. Gem. Zang- Ver. „Laus Deo"; R. C. Zangvereen.; Chr. Gem. Zangvereeniging Excelsior, Huis ter Heide; Zeister Mannenkoor. Doel: le. Door onderling overleg de na- deelen der coiicensentie op te heffen of te ver- minderen. 2e. door gezamelijk optreden te tiachten ge- meenschappelijk belangen te behartigen. 3e. op elk gebied de zangkunst te bevor- deren, Vereeniging „Het Geropersoneel". C. Muysson, Eere-Voorz.; W. v. Dijk, le Voorz.; A. M. Grisel, 2e voor zitter; A. Voorwinde, le Secretaris, v. d. Merschlaan 49; G. de Haan, 2e Seer.; G. de Witte, le Penningm. Bergweg 116; A. Breijer en C. van Ree, Comm. Afdeelingen: „Gero-Harmonie". G. van Ree, Voorzitter; D. Martens, Seer.; M. Kooij, Penningm. „Gero-Tooneelvereeniging". J. v. d. Dikkenberg, Voorzitter; Mej. E. Ruyssenaars, penningm.; G. van Eck, Secretaris, Schaepmanlaan 85. „Gero-Mannenkoor". E. H. Winkelman, Voorz.; J. Huls- hof, secretaris, Gerolaan 2; H. Groot- huizen, Bergweg 130, penningm., H. Bakkenes en A. van Dijk, Comm. „Gero-Gymnastiek Vereeniging". C. ten Ham, Voorzitter; A. van Dijk, Seer.; A. Vijser, le Penningm.; L. Vis- ser, 2e Penningm.; B. Slotboom, lid.
Zeister Radiovereeniging. Opgericht 22 Maart 1921. Bestuur: J. v. d. Weerd, Voorz.; J. Koster, Secretaris, Kritz.laan 64; J. H. Bouman, Penningm. Slotlaan 61; J. Ruizenaar, Commiss. Land- en Tuinbouw. J. Leendertz Czn., rijkstuinbouw consulent, Wilhelminapark, Utrecht. Rijkslandbouw-proefstation te Wage- ningen voor de provincien Gelderland, Overijsel en Utrecht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer