Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0088 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
88
Fa! A PltTI T A A Voorheuvel 37 Zeist L.LiA.UiiLL.AA. Tei. 68 en 308
Directeur: Dr. B. R. de Bruiin, (3 Jan. 1911). Afdeelingschef, (plantkundig) C. J. Kole. Scheikundige Afd. chef: Dr. Q. B. van Kampen.
Nederlandsche Heide-Maatschappij. Opgericht 5 Jan. 1888. Eere-Voorzitter: Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklen burg. Dagelijksch Bestuur: A. W. J. J. Baron van Nagell, teBarneveld, Voorz. A. Staring, te Lochem, Secretaris. Directeur: J. P. van Lonkhuijzen, te Arnhem. Adj.-Directeur: T. van Maanen. Leden te Zeist woonachtig o.a. Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord. Deze maatschappij, die onder bescherming staat Tan H, M, de Koningin, H. M. de Koningin- Moeder en Z. E. H, den Prins der Nederlanden, werd in 1888 opgericht en is te Arnhem ge- vestigd. Afd. Zeist, Driebergen en Omstreken. L. Baron van Hogendorp, Voorz.; E. Juckema van Burmania Baron Ren- gers, Secretaris; R. Lodewijks, Pen- ningm; J. Jager Gerlings en J. J. Nen- german, bestuursleden. Ned. Pomologische Vereeniging Hoofdafdeeling Fruitteelt afd. Zeist en Omstreken. Opgericht April 1927. Bestuur: A. A. Nengerman te.de Bilt, Voorz.; A. van Silfhout te Zeist, Secretaris; Leden: L. Baron van Ho gendorp te Zeist; Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord te Zeist. Kon. Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Onder Bescherming van H. M. de Koningin-Moeder. Hoofdbestuur: Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord te Zeist, Voorz.; Baron van Pallandt, te Rosendaal en H. Th. 's-Jacob, te Elspeet, Vice-Voorz. Leden: H. de Lange, Jhr. Mr. C. De- del te Abcoude, Mr. J. T. J. Noijon te
64 Ellecom, J. J. Heemstra te Groningen, J. W. Putman Cramer te Eindhoven, D. E vel een s-Maarse, te Aalsmeer, Chr. Klein-Molenkamp, te Zeist, Dr. M. J. Sirks te Wageningen, J. H. T. de Roos te Amsterdam. Adviseerende leden: E. Th. Witte, te Leiden, redacteur van het Maand- schrift; J. H. Kaufmann, te Amsterdam, voorzitter der vaste keuringscommis- sie. Algemeen Secr.-Penningmeester, J. C. M. Mensing, te Aalsmeer, Alg. Se cretaris. Afdeeling Zeist en Omstreken. Mr. W. H J. Blanckenhagen, lid van verdienste. Bestuur: Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord, voorz.; G. J. Schut, vice-voorz.; R. PuJ, secr.-penningm.; J. F. Hollenbeke; A. van Silfhout, J. van Tuin; J. Hollenbeke; S. L. van 't Slot, leden. Afd. Huis ter Heide en Omstreken der Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. K. P. Hoogendoorn, Voorz.; Joh. v. de Weerd, 2e Voorz.; G. Noordanus, Secr.-penningm.; A. v. Bergenhene- gouwen, 2e Seer.; A. Lasterie, plaats- vervanger. Vergadering Iaatste Maandag der maand, in Hotel „Bilthoven", Juliana- laan, Bosch en Duin. In de maanden Mei, Juni, Juli en Aug. te Huis ter Hei de, Bilthoven en de Bilt. De vereeniging heeft 155 leden.
„De Tuinbouw-Onderlinge". Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico. Afd. Zeist. Plaatselijke ongevallen commissie: L. Baron van Hogendorp, Voorzitter; J. Hoenderdaal te Driebergen, Seer.; D. Meeuwenberg, te Zeist; Adr. v. d. Vijsel te den Dolder; L. v. Velthuizen te Doom en A. van Driel te Neerlang- broek.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer