Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0089 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
89
GAS- en WATERLEID1NG
Tuinbouw Wintercursus, met Rijkssubsidie v. d. afd. Zeist en Omstr. v. d. Kon. Ned. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde. Leeraren: E. Kruithof te Amersfoort, hoofd v. d. cursus; A. van Silfhout en C. Smitskamp, te Zeist. Belast met Rijkstoezicht. J. Leendertz Cz., rijkstuinbouw-con- sulent in de prov. Utrecht. Commissie van Toezicht. Het Bestuur der afdeeling.
Zeister Handelsvereeniging. Opgericht 29 October 1907. Goedgekeurd bij Kon. besl. d.d. 1 Mei 1908, no. 72 (Stbl. no. 130); Eere voorz., J. Fakkeldij. Bestuur: G. H. Figi, le Voorzitter; D. Meeuwenberg, 2e Voorzitter; D. A. Bouman, le Secretaris, Slotlaan 61; G. Leijte, 2e seer.; J. H. van Lonkhuij- zen, penningm.; C. J. v. Scherpenzeel; C. P. v. d. Bosch; A. van Wijk en W. H. A. Jansen, leden. Rechtskundig Adviseur: Mr. Dr. B. van der Mersch. Adviseur voor belastingzaken: J. J. Dubois, leeraar M. O., Steniaweg 1. Aanmelding bij den secretaris, Slot laan 61. T. 281. Doel der Vereeniging is: De belangen van den Handeldrijvenden middenstand te bestudeeren en te bevorderen, Gedurende de wintermaanden 1 Oct. tot 1 April stelt de vereeniging ieder- een in de gelegenheid den handelscursus te bezoeken in de school voor U, L, 0, a. d. Choisy-weg, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag des avonds van tot 9 uur,
Driejarige Handelsavondcursus met 6enjarige voorbereidende klasse en vervolgklasse. Opgericht 15 Jan. 1910 door de Zeis ter Handelsvereeniging en R. K. Mid- denstandsvereeniging. Bestuur: G. H. Fygi, Voorzitter; D. A. Bouman, Seer.; J. H. v. Lonkhuij- zen, Penningm.; A. J. Mens en H. F. Dunselman, leden.
Deze cursus wordt gesubsidieerd door de Regeering, de Provincie en de Gemeente en heeft ten doel de algemeene handelskennis te bevorderen, Directeur: P. Bloemendaal. Leeraren voor Handelsrekenen: M. van Staveren en J. H. Werkman. Voor Duitsch: A. van den Bos en P. Bloemendaal. Voor Engelsch: M. de Zwart. Voor de overige vakken: T. Dorre- stein, P. Drapers en J. Niezing.
R. K. Middenstandsvereeniging. „St. Ansfridus". Opgericht 8 Nov. 1907. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 Mei 1909. No. 28. Bestuur: J. van der Linden, Voorz.; G. F. Geijtenbeek, le Secretaris, A. J. Mens, 2e Secretaris; A. J. Melief, le Penningmeester; J. W. Dieten, L. Ga- deliaa en H. F. Dunselman, Commis- sarissen. G. J. Reinders, Geestelijk Adviseur. Doel: De zedelijke en stoffelijke belangen van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in het algemeen en van de leden in het bijzonder te behartigeu,
Chr. Middenstandsvereeniging. Afd. Zeist. Bestuur: H. Stap, le voorz.; B. Bal- huizen, 2e voorz.; H. J. Kuiper, Slot laan 85, seer.; C. P. F. Engel, pen ningm.; F. H. C. Jansen; A. Verdonk en H. Steenhuis, leden. Doel: De erkenning en verbreiding en toe- passing der chr. beginselen op maatschappelijk terrein en de behartiging van de zedelijke en tsoffelijke belangen harer leden.
N.V. Middenstandsbank „Zeist". Directeur: A. J. Dengerink. Kantoor Jufferstraat 3. Commissarissen: G. H. Fygi, Voorz.; L. Gadellaa, Secretaris; Mr. Dr. B. v. d. Mersch, D. A. Bouman, H. F. Dun selman, J. H. Aben, E. Brandsma en A. J. Mens.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer