Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0092 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
92
F a l P, A DFI I A A Voorheuvel 37 Zeist I Lj. Tel. 68 en 308
Vereeniging voor „Schoolvoeding en- Weeding", gevestigd te Zeist. Bestuur: B. Ferman, Voorz.; T. A. Heidstra, Seer., Oranje Nassaulaan 25, Kerckebosch; Mevr. J. M. Niezing-v. Brink, Penningm.; G. H. van Nieu- wenhuizen; Mevr. de Pont-Payens; A. Verdonk en Mevr. Bendien—van Asch van Wijck. De vereeniging stelt zich ten doel aan behoeftige schoolgaande kinderen van alle gezindten voedsel en kieeding te verstrekken en zulks ter bevorde- ring van het schoolbezoek in den zin van art. 36 der Letrplich'twet met in- aciitneming van de daarop betrekking hebbende Kon. Besluiten.
Protestantsche Bewaarschool. le Hoogeweg 27. Bestuur: J. Metz Gz., voorz.; J. Meerdink, Vice-Voorz.; Jonkvr. I. de Savornin Lohman, Vijverlaan 13, seer.; J. J. v. Straalen, Penningm.; Ds. J. G. W. Goedhard; Dr. C. Burkens en K. W. van Gorkom. Voorts de dames: Mevr. Westrik— de Bruijn; Mevr. Holm-Guldensteeden Egeling; Mej. H. S. W. van der Mersch en Mej. S. E. Besier. Mej. G. H. Dijkman, hoofd.
Bewaarschool der Evang. Broedergemeente. Hoofd: Mej. W. Fries.
Chr. Bewaarschool Bergweg en van der Heijdenlaan. Opgericht door de Ver tot Stichting en Instandhouding van Chr. Bewaar- scholen op Geref. Grondslag. Bestuur: Ds. A. Zwiep, le Voorz.; W. J. Knol, le Seer., Verl. Slotl. 136; K. Renes, le Penningm.; van Reenen- weg 65; A. de Graaf, 2e Voorz.; C. Muijsson, 2e Seer.; D. Geldof, 2e Pen ningm. Mejuffr. J. A. v. Wichen, hoofd.
Bewaarschool te Austerlitz. Hoofd. Mej. H. Leemhuis.
68 Diaconale Naaivereeniging „Dorcas" te Zeist. Mevr. Bins-Kleinschmidt, voorzitster; Mevr. Sohamhardt-Fritsche, Secreta- ressese; Mevr. Lonkhuijzen-v. Amers- foort, penningmeesteresse; Mevr. van den Bosch-Honcoop; Mevr. v. Zanten- Meerdink; Mevr. v. Rhijn, Mej. Pott en van Toorn, leden.
Christelijke Naaivereeniging „Dorcas'' te Soesterberg. Mevr. Tuinstra, Presidente; Mevr. A. Mellink-Grims, Penningm.
Vereeniging „Nijverheidsavondschool" te Zeist. (v.h. „Ambachtsavondschool"). Geconstitueerd 5 October 1899. Gebouwen a.d. len Hoogeweg no. 23 achter de openbare Scholen voor lager onderwijs en Torenlaan 37. Beschermheer: Mr. C; J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Burgemeester. Eere-Voorz.: J. Blooker. Eere leden: D. Braat te Delft, K. G. Pijper te Velp en D. P. 1. Harmsen, te Zeist. Bestuur: B. Ferman, voorz.; A. van Wijk, vice-voorz.; J. G. Houwert, Se cret.; P. J. de Ranter, Penningm.; H. Strietman Wz.; Gedelegeerde leden van den gemeenteraad, J. Bode en G. van den Brink. Directeur: A. Spaarkogel, tedeBilt. Leeraren: A. R. d. Groot bouwk. tee- kenen; D. K. Broos te Utrecht en J. L. Goossen te Zeist, teekenen; A. Smit, te Utrecht ,handteekenen; A. Staal, te de Bilt, Lijnteekenen; J. v. d. Laan en A. de Louw te Utrecht, vakteekenen; F. A. Fickweiler en P. S. van 't Hof te Zeist voortgez. lager onderwijs. Concierge: D. van Delft. Cursus van 1 Oct. tot 1 April, gedu- rende vier avonden per week.
Vereeniging „Volksonderwijs". Afd. Zeist. Opgericht 17 Juli 1913. P. v. d. Meulen Sr., Voorz.; P. Hij- delaar, 2e Voorz.; J. B. Neuteboom,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer