Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0094 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
94
F a L. G ADELLA A v 7I~3«f 1
70
Mej. S. van 't Veld, 2e Secretaresse; Mej. H. Bijl, penningm.;
Zondagsschool te Soesterberg. Bestuur: Zie kerkeraad van de Ned. Herv. gemeente.
Maria-Oord. Rozenstraat 19. Bestuur: Zie Kerkbestuur van de R. C. gemeente.
Arbeids- en Fabriekswezen. Zeist behoort tot het 4e district. Ir. H. M. van Vessem, Hoofd. ing. Mej. E. Beitschad, standplaats den Haag, inspectrice. A. H. W. Hacke inspecteur. J. W. Bosch en A. R. Strunk, Techn. ambtenaren.
Rijkstoezicht op het Stoomwezen. Zeist behoort tot het 2e district ter standplaats Dordrecht. Ir. W. Kootstra, Hoofdingenieur; H. A. Kolk; J. S. Steeksma; L. A. Mulder, a-llen Techn. ambtenaar. Het tweede district strekt zich uit over de provincie Utrecht en een gedeelte van Zuid- Holland. Te Zeist bestaan de volgende vereeni- gingen van patroons en werklieden. Afdeeling van den Ned. Aannemers- Bond. Opgericht 2 April 1917. Bestuur: J. J. Voermans, Voorz.; G. F. Qeijtenbeek, le Secret.; W. J. Boot, Penningm.; N. Hoogland com- missaris.
Bakkers Patroons-Vereeniging. „Onderling Belang". Afd. Zeist v. d. Nederl. Bakkersbond. Opgericht 22 April 1909. Bestuur: G. van Bennekom, le voor- zitter; G. Moen, 2e voorzitter; G. de Ru, seer.; C. Neef, penningmeester; W. Bobeldijk, alg. sec.
Zeister Kruideniersvereeniging. Opgericht 1921. A. Veldhuizen, voorz. en waarn. pen ningm.; A. H. Hooze, secret.; H. Prin- sen, A. Koetsier, J. v. Nieuwenhuizen en G. W. van Brenk. Cooperatieve Inkoop Vereeniging. Onderafd. van de Zeister Kruideniers vereeniging. Koninklijk Goedgekeurd. Adres: Leliestraat 25. Bestuur: Schoenmakers Vereeniging. Opgericht 24 Jan. 1928. Bestuur: D. J. Westerhout, Voorz.; C. D. Combee, Secret.; G. Mulder, Pen ningmeester.
Slagersvereeniging voor Zeist en Omstreken. Opgericht 14 Mei 1908. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Mei 1909. Bestuur: C. van Ginkel, Voorzitter; A. v. Hunnick, le Seer.; J. Meijer, 2e Secret.; C. Peterse, Penningm.; Math, van Hunnik, Commissaris.
Nieuwe Onderlinge Zeister Vee verzekering. Bestuur: C. J. v. Scherpenzeel, Voorz.; A. Peterse, Secret.; C. Pronk, Penningm.; M. Yff, contr.; J. Meijer, commissaris.
Onderlinge Varkensverzekering- vereeniging. Bestuur: H. van Vulpen, Voorz.; A. v. d. Brink, Secretaris; H. de Goede, Penningmeester; J. v. Denderen, Com missaris; J. de Greef, Commissaris.
Geitenfokvereeniging „De Witte Saan" te Zeist. Eere voorz.: Jhr. H. M. Huydecoper. Beschermvrouwe: Mevr. Clotterboo- ke Patijn van Kloetinge—Huydecoper. A. v. Silfhout, le Voorz.; A. Jansen,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer