Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0097 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
97
LOOP- en ZINKWERKER1J 73
Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius". Afdeeling Zeist. Opgericht 5 Juli 1917. Bestuur: M. v. Hattem, le Voorz.; M. B. de Vries, 2e Voorz.; Th. v. d. Steen, le Seer.; F. de Boer, Penning- meester; Q. ten Boske, 2e Seer, en M. Ph. J. J. Kalee. Doel: De afdeeling stelt zich ten doel langs wettigen weg en door gepaste middelen, alles aan te wenden, wat direct of indirect strekken kan tot verhooging van de welvaart en tot verbetoring van den maatschappelijken toestand der Handels- en Kantoorbedienden in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, met terzijdestelling van alle vraagstukken op het gebied van godsdienst of partypolitiek, die deze belangen niet onmiddellijk raken,
Ned. R. C. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden St. Franciscus van Assisie. Bondsbureau: Amsterdam Bloemgr. 24 boven en Rotterdam, Boezem- singel 170 b. Afd. Zeist. Bestuur: B. Berendsen, Bleekerskade "2, Utrecht, voorzitter; j. A. H. Leu- ..enburgh, secretaris, Heijelaan 14; E H. Carree, penningm., Constantijn Huijgenslaan 17. Qeestelijk adviseur, Kapelaan H. A. Wieggers.
Metaalbewerkers. (Bond van) Afd. Zeist. J. Willems, voorz., Verl. Postweg 43 te Soesterberg; H. Zijlstra, secreta ris, v. d. Heijdenlaan 5; J. C. Louwer- se, de Wetlaan 60, penningm.; comm.
Typografenbond. (Alg. Ned.). Afd. Zeist. Voorzitter, A. Smit; Secretaris, W. van Eck; Penningmeester, A. van der Horst. Bestuursleden: W. van Lunteren en A. J. van der Lee.
Ned. Christ. Grafische Bond. Afd. Zeist — de Bilt. Opgericht 1 Oct. 1920. Bestuur: L. J. Staal, Voorz., Biltho- ven, Spoorlaan 4; G. H. Grevenstuk, Secret., Zeist, Jac. v. Lenneplaan 35; H. J. Meijer, Penningm., Zeist, Berg- weg 30.
Spoor en Tramweg personeel (Ned. Ver. van). H. Top, le Voorz., Schaepmanlaan 72; J. van Donselaar, 2e Voorz., G. van Delft, le Secretaris, Schaerweide- laanl20;L. Veenbrink, 2e Seer., v. d. Heijdenlaan 107; G. Beszelsen, le Pen ningm., Scheeperslaan 18; A. van Amerongen, Schaepm.laan 99, 2e Pen ningm.; en F. van Delft, Schaerweide- laan 110.
Algemeenen Bond van Forensen. Opgericht 24 Maart 1927. Inf. adres: Mr. F. van Hasselt, Ta- veernelaan 4 den Dolder en D. G. H. Dijxhoorn, de Valkenhoek, Boulevard 13.
Nederlandsche Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven. Amsterdam, Stadhouderskade 68. Hoofdbestuur: N. van Hinte, voorz. Amsterdam; F. van Meurs, secretaris, Amsterdam; F. A. Lindemans, pen ningmeester, Amsterdam. Afd. Zeist. Bestuur: D. J. van Sonderen, voorz.; R. de Haan, Seer.; Minckelerslaan 9; G. Zeijpveld, penningmeester; D. J. v. Sonderen en W. Gerritsen, leden. P. S. Alle aangesloten bij de Zeister Bestuurdersbond.
Christ. Nationale Werkmansbond. Hoofdbestuur: Dr. J. Th. de Visser, te Amsterdam, Eere-Voorz.; P. J. Na- huyzen, te Utrecht, Voorz.; A. van Ooij, te Rotterdam, Seer.; J. W. Meyer, te Amsterdam, Penningm.; J. C. Goed- man, te 's-Gravenhage; G. J. van der
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer